Quina ha de ser l’alçada d’una xemeneia i com s’ha d’instal·lar en un edifici?

març 29, 2023 | Comunitats

En un habitatge, l’evacuació de gasos, greixos i olors produïts cap a l’exterior està regulada pel RD 919/2006, de 28 de juliol. En aquesta entrada parlarem de quina ha de ser l’alçada d’una xemeneia i com s’ha d’instal·lar en un edifici.

En aquest RD s’indica que tant els vapors produïts en la cambra de bany, com els de la caldera o escalfador i a més els fums provocats per la cuina i que són absorbits per la campana extractora instal·lada, tots han d’anar a la part superior de l’edifici, o sigui, al teulat o terrat.

S’estableixen unes excepcions, en les què es permet la sortida directa a façana o pati de ventilació:

 • En reformes d’instal·lacions tèrmiques en edificis existents:
  • Calderes individuals amb emissions de NOx de classe 5.
  • Aparells estancs de P≤70 Kw.
  • Aparell de tir natural per a la producció d’ACS P ≤ 24,4 Kw

Pel que fa al pati de ventilació, l’alçada d’una xemeneia ha de tenir unes mides mínimes que estan especificades en el RD 919/2009:

 • Aquells patis de ventilació destinats a l’evacuació dels productes de combustió d’aparells conduïts, han de tenir com a mínim una superfície en planta, mesurada en metres quadrats, igual a 0,5* NT, amb un mínim de 4 m²; NT és el nombre total de locals que puguin contenir aparells conduïts que desemboquin al pati. En cas de patis de ventilació en edificis de nova edificació, la superfície mínima en planta serà igual a 1 NT, i sempre més gran que 6 m².

Distàncies Xemeneies Calderes:
Com a norma general, els fums s’hauran d’extreure per la coberta de l’edifici guardant unes distàncies de seguretat. Per això les xemeneies hauran de distar:

 • Un metre de cota superior al carener del propi edifici, o bé distar més de 2,5 metres.
 • Un metre per sobre de qualsevol obstacle, o bé distar més de 2,5 metres.
 • Les xemeneies sobresortiran 1 metre de qualsevol finestra i estarà a una distància lateral mínima d’1 metre i 2 metres si està per sota.

Vegem una figura d’aquestes distàncies en funció del tipus de coberta (plana o inclinada):

alçada d'una xemeneia

Els fums no han de molestar als edificis confrontants i/o propers per això les sortides de fums hauran d’anar per sobre de la terminació de qualsevol edifici que estigui a menys de 20 metres. A més les xemeneies acabaran 1 metre per sobre de les teulades dels edificis que estiguin a menys de 10 metres.

Vegem una figura en la que es veuen distàncies:

alçada d'una xemeneia

D’aquesta manera, a la zona habitada per les persones no hi haurà fums i es respirarà un aire de qualitat altament beneficiós per a la nostra salut. Hi ha solucions quan un edifici és més baix que un altre que té al voltant com és la construcció d’una xemeneia autoportant.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

Font: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Ha entrat en vigor la nova Llei d'Habitatge que entra en vigor demà. A continuació, us presentem les preguntes més recurrents que hem rebut sobre la nova llei. Quan ha entrat en vigor la nova llei d'habitatge? La llei va entrar en vigor el dia 26 de maig de 2023 però,...

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

En els darrers anys, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants i polèmics a la societat. Els preus alts, la manca d'accessibilitat i les dificultats per trobar una llar adequada han generat preocupació i malestar entre la població. Tot i això,...