Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Cal declarar les quantitats rebudes indegudament pel SEPE en la declaració de la renda?

abr. 12, 2021 | Últimes entrades

La gran quantitat d’ERTO que ha tramitat el SEPE ha provocat que s’hagin produït molts errors, ja sigui per no haver rebut cap prestació, rebre-la tard o per haver cobrat de més. S’han de declarar aquestes quantitats otorgades pel SEPE a la declaració de la renda?

Els cobraments de més poden afectar l’IRPF, i s’han produït principalment per dos motius:

  • Treballadors que han estat en ERTO, han tornat a treballar i continuen cobrant aquesta prestació.
  • Treballadors que han rebut imports superiors als que els correspondrien.

En el cas de cobraments de prestacions indegudes pel SEPE, de cara a la declaració de la renda es poden donar dos supòsits:

  • Que el reintegrament del pagat en excés pel SEPE ja s’hagi produït en 2020. En aquest cas, a l’Agència Tributària ja li constarà la quantitat correcta; aquest import correcte apareixerà reflectit en les dades fiscals i el contribuent presentarà la seva declaració normalment a partir d’aquestes dades, sense haver de sol·licitar rectificacions posteriors.
  • Que el reintegrament del pagat en excés pel SEPE no s’ha produït en 2020. En aquest cas és necessari distingir dues alternatives:
    • Que el SEPE ja hagi iniciat el procediment de regularització. En aquest cas el SEPE el comunicarà a l’Agència Tributària i en les dades fiscals l’Agència informarà el contribuent dels dos imports: l’inicialment abonat pel SEPE i el de la devolució ja practicada, o pendent de realitzar pel contribuent al SEPE. Si el contribuent està d’acord amb les quanties a reintegrar al SEPE, podrà traslladar aquesta informació a Renda Web i presentar el seu IRPF.
    • Que el SEPE no hagi iniciat el procediment de regularització. En aquest cas si el SEPE ha comunicat a l’Agència Tributària que ha detectat quanties indegudament percebudes, l’Agència Tributària informarà el contribuent en dades fiscals que existeix una quantitat pendent de devolució al SEPE, però no podrà concretar la seva quantia perquè no la coneix. Figurarà en la declaració de la Renda Web l’apartat corresponent a quanties indegudament percebudes pagades pel SEPE per ERTO, però sense import.

SEPE: declaració de renda a l’exercici 2020 de beneficiaris de prestacions per ERTO COVID-19

A la pàgina web del SEPE es comunica que per Acord entre el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), i l’Agència Tributària (AEAT) sobre intercanvi d’informació fiscal de l’exercici 2020 de beneficiaris de prestacions ERTO com a conseqüència de la COVID-19, el SEPE ha comunicat a l’AEAT totes les possibles percepcions indegudes derivades de prestacions per ERTO COVID-19 corresponents a l’exercici 2020 que consten fins al mes de març de 2021, inclosos els casos en els quals no s’ha iniciat el procediment de reclamació, i amb independència de si s’ha procedit o no a la devolució. La informació remesa a l’AEAT s’actualitzarà per part del SEPE de manera periòdica.

Si no ha rebut comunicació del SEPE, però consta informació de percepció indeguda en les dades fiscals, NO ACUDEIXI a la seva oficina de prestacions. Pròximament se li notificarà l’inici del procediment.

Atès que l’AEAT comptarà, en tot moment, amb informació actualitzada, no serà necessària l’aportació de certificats d’imports ni de cap altra documentació per part dels interessats.

Si necessites informació sobre aquest tema o qualsevol altre, pots posar-te en contacte amb els nostres assessors de Santiveri mitjançant la seva web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut al nostre blocFacebook, Instagram o Twitter per a més contingut del sector.

Post realitzat per: Santiveri.org 

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...