Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Com accedir a un habitatge protegit a Barcelona?

juny 5, 2024 | Inmobiliaria, Últimes entrades

Aconseguir un habitatge a Barcelona pot ser un desafiament, especialment per a aquells que busquen opcions assequibles. Els habitatges protegits (VPO) sorgeixen com una alternativa vital per a moltes persones i famílies que desitgen establir-se en aquesta ciutat. En aquest article, detallarem els requisits necessaris, els passos a seguir, i la documentació necessària per a accedir a una VPO a Barcelona, amb base en la informació proveïda per la web de l’Ajuntament de Barcelona, Habitatge Barcelona.

Què són els habitatges protegits?

Les VPO són habitatges subvencionats pel govern, dissenyades per a ser assequibles per a aquells amb ingressos baixos o moderats. Aquestes propietats estan destinades a persones amb necessitat d’habitatge, tenen un preu de venda o lloguer controlat i estan subjectes a una sèrie de requisits i restriccions per a assegurar que ajudin als qui més les necessiten.

Requisits per a accedir a un habitatge protegit a Barcelona

Per a accedir a una VPO a Barcelona, és fonamental complir amb una sèrie de requisits específics establerts per les autoritats pertinents. A continuació, es detallen els principals aspectes que han de tenir-se en compte per a sol·licitar aquest tipus d’habitatges:

Ingressos màxims

 • Els sol·licitants han de comptar amb ingressos inferiors a un nivell establert per les autoritats competents.
 • Aquest requisit s’aplica per a garantir que els habitatges protegits es destinin a persones amb recursos limitats.

Ingressos referència habitatge protegit

Taules d’ingressos de  referència per accedir a un habitatge protegit

No posseir habitatge en propietat

 • És imprescindible no ser propietari de cap habitatge en el moment de sol·licitar una VPO a Barcelona.
 • Aquesta condició té com a objectiu assegurar que els habitatges protegits s’assignin als qui realment les necessiten.

Altres criteris de selecció

 • Ser major d’edat o menor d’edat emancipat/dona legalment.
 • Que la persona sol·licitant principal estigui empadronada a la ciutat de Barcelona.
 • A més dels requisits d’ingressos i propietat, existeixen altres criteris de selecció que poden variar segons el programa específic d’habitatge protegit.
 • Aquests criteris poden incloure aspectes com la situació familiar, necessitats especials o qualsevol altre factor rellevant per a l’assignació d’habitatges.

Procés de sol·licitud d’un habitatge protegit a Barcelona

Presentació de documentació

Per a iniciar el procés de sol·licitud d’un habitatge protegit a Barcelona, el primer pas és la presentació de la documentació requerida. Aquesta sol incloure:

 • Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant.
 • Fotocòpia del permís de residència permanent, si s’escau (si s’és estranger amb residència permanent).
 • Certificat de minusvalidesa expedit en els centres d’atenció als disminuïts, en el cas que fos al·legada, i també qualsevol altra circumstància que justifiqui el dret a ser inclòs, com a possible adjudicatari, en els contingents especials de reserva (si hi ha un membre de la unitat de convivència amb minusvalidesa superior al 33%).
 • Documentació acreditativa que s’ha presentat sol·licitud de reconeixement de persona retornada, si s’escau (si hi ha un membre de la unitat de convivència que sigui emigrant retornat).
 • Documents que acreditin els teus ingressos. Una còpia de la declaració o de les declaracions de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponents a l’exercici 2021, per tots els membres de la unitat de convivència, sempre que estiguin obligats a presentar-la. Si qualsevol dels membres de la unitat de convivència no està obligat a presentar la declaració, es requerirà la presentació del Certificat d’imputacions que facilita l’Agència General Tributària en qualsevol de les seves delegacions.
 • Fotocòpia del llibre de família o document equivalent que acrediti la convivència (si l’estat civil del sol·licitant no és “Solter”).
 • Sentència judicial del divorci o separació matrimonial ferma i conveni regulador, si s’escau. Si l’estat civil del sol·licitant és “Separat” o “Divorciat” o en supòsit de necessitat d’habitatge per no disposició d’habitatge per separació o divorci.
 • Documentació acreditativa de la necessitat d’habitatge. Certificat de titularitat cadastral (Art. 11.d del Reglament del Registre). Per a la seva comoditat, no és necessari que presenti aquest certificat juntament amb la resta de la documentació, ja que ens serà enviat internament per la Gerència Regional del Cadastre.
 • Original i fotocòpia de l’escriptura de compravenda de l’habitatge actual, si s’escau (si un membre de la unitat de convivència posseeix un habitatge en propietat).
 • Fotocòpia de rebuts de pagament de l’impost de béns immobles, si s’escau (si un membre de la unitat de convivència posseeix un habitatge en propietat).
 • Certificat de l’Ajuntament d’habitatge declarat en ruïna, còpia del conveni regulador i sentència judicial denúncia formal (suposat de necessitat d’habitatge declarat en ruïna).
 • Denúncia formal (suposat de necessitat d’habitatge per abandó de l’habitatge en cas de maltractament).
 • Fotocòpia de la demanda i/o sentència judicial o notarial. Suposat d’inici d’un procés d’execució hipotecària.

Inscripció en el registre de sol·licitants

Una vegada s’han reunit tots els documents necessaris, el següent pas és procedir a la inscripció en el registre de sol·licitants d’habitatge protegit a Barcelona. Aquest registre és fonamental per a participar en futures convocatòries i processos de selecció d’habitatges. Hi ha tres vies per a inscriure’s al Registre de Sol·licitants:

Presencial

En una oficina de l’habitatge. És necessari demanar cita prèvia telefonant al 010. Abans d’anar, recull la documentació que hauràs d’aportar.

Por telèfon

A través del número de telèfon 010. Un agent et demanarà les dades necessàries i emplenarà la sol·licitud. Com a sol·licitant, figurarà només un dels membres de la unitat de convivència, el qual exercirà de representant de la resta de persones.

Internet

A la web del Registre trobaràs el formulari de sol·licitud.

Passos a seguir una vegada emplenada la sol·licitud

Una vegada emplenada la sol·licitud per internet o per telèfon, caldrà signar-la i lliurar-la juntament amb els documents en paper. Per a fer-ho, tens dues possibilitats:

 • Correu ordinari: T’enviarem la sol·licitud per correu ordinari en el domicili d’empadronament, juntament amb un sobre especial per a retornar-la signada amb els documents exigits. El sobre no necessita segell. També es pot lliurar el sobre en qualsevol oficina de l’habitatge de Barcelona (no fa falta cita prèvia).
 • En una oficina d’habitatge: Imprimeix la sol·licitud (si s’ha emplenat per internet) i lliura-la presencialment, signada i acompanyada amb la documentació necessària en qualsevol oficina de l’habitatge de Barcelona. Cal demanar cita telefonant al 010.

Participació en el procés de selecció

Una vegada registrats, els demandants han d’esperar que se’ls assigni un habitatge, la qual cosa pot variar en temps depenent de la disponibilitat i les seves circumstàncies específiques. És important seguir cada pas detalladament i complir amb els requisits establerts per a augmentar les possibilitats d’accedir a una VPO a Barcelona.

Consells per als sol·licitants

 • Mantenir actualitzada la informació: És crucial mantenir actualitzada la informació en el Registre de Sol·licitants, especialment si canvien els ingressos o la situació familiar.
 • Explorar altres opcions: A més de les VPO, existeixen altres formes d’habitatge assequible a Barcelona, com els allotjaments d’iniciativa social. És útil explorar totes les opcions disponibles.
 • Assessorament: No dubti a buscar assessorament en el procés. L’Ajuntament de Barcelona i altres organitzacions ofereixen recursos i assistència per als interessats en VPO.

Les VPO a Barcelona representen una oportunitat valuosa per a accedir a un habitatge a un cost assequible. Complint amb els requisits i seguint els passos establerts, els demandants poden augmentar les seves possibilitats d’aconseguir un habitatge adequat a les seves necessitats. La clau està en la preparació i la paciència al llarg d’aquest procés.

A Solfinc, comprenem la importància de trobar un lloc que se senti com a llar. És per això que ens comprometem a brindar-li la nostra experiència i coneixement en el procés de cerca i adquisició d’habitatges protegits a Barcelona. El nostre equip és aquí per a guiar-lo a través de cada pas, assegurant-se que trobi l’habitatge que millor s’adapti a les seves necessitats i pressupost. En Solfinc, no sols l’ajudem a navegar el mercat immobiliari; l’ajudem a trobar la seva llar.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...