Com afecta el Real Decret sobre els lloguers dels locals als autònoms i PIMES?

abr. 22, 2020 | Últimes entrades

El dia 21 d’abril de 2020 es va aprovar el Reial decret llei 15/2020 en el qual es prenen mesures per a reduir els costos de pimes i autònoms amb relació a la crisi causada pel Coronavirus (COVID-19).

Quines mesures es prenen en aquest decret?

Primer de tot cal tenir en compte que aquestes mesures es prenen per als arrendaments diferents dels d’habitatge.

Si l’arrendador és empresa, entitat pública o gran tenidor (titular de més de 10 immobles urbans sense comptar trasters), l’arrendatari que compleixi amb els requisits que comentarem posteriorment podrà sol·licitar a l’arrendador la moratòria, que haurà de ser acceptada per l’arrendador (sempre que no s’hagi realitzat un acord). Aquesta moratòria en el pagament de la renda s’aplicarà de manera automàtica durant l’estat d’alarma, prorrogable com a màxim en 4 mesos si aquell termini fos insuficient a causa de la COVID-19. Aquesta renda s’ajornarà sense penalització ni interessos, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys, que comencen després de la finalització de l’estat d’alarma o els 4 mesos següents i sempre dins del termini de vigència del contracte d’arrendament.

Si l’arrendador és diferent dels esmentats anteriorment, l’arrendatari que compleixi amb els requisits podrà sol·licitar a l’arrendador, en el termini d’1 mes des de l’entrada en vigor d’aquest decret, l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda (sempre que no s’hagi realitzat un acord entre les parts). Així mateix, de manera exclusiva, les parts podran disposar lliurement de la fiança prevista per a poder realitzar el pagament total o parcial d’algunes mensualitats de la renda. En aquest cas, l’arrendatari haurà de reposar l’import de la fiança en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o en el termini que quedi de vigència del contracte (si és inferior a un any).

Però quins requisits cal complir?

 • Si ets autònom:
  • Estar afiliat i en situació d’alta en el RETA.
  • Haver suspès l’activitat a conseqüència del Reial decret 463/2020 o per les autoritats competents. Si l’activitat no es veu directament suspesa pel decret, s’haurà d’acreditar la disminució del 75% de la facturació del més natural anterior al que se sol·licita l’ajornament.
 • Si ets una PIME:
  • No s’han de superar els límits establerts en l’article 257.1 del reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.
  • Haver suspès l’activitat a conseqüència del Reial decret 463/2020 o per les autoritats competents. Si l’activitat no es veu directament suspesa pel decret, s’haurà d’acreditar la disminució del 75% de la facturació del més natural anterior al que se sol·licita l’ajornament.

Quina documentació haig de presentar?

L’arrendatari haurà de presentar a l’arrendador:

 • Declaració responsable de la reducció de la facturació en un mínim del 75%. Si l’arrendador el requereix, l’arrendatari ha de mostrar els seus llibres comptables per a l’acreditació.
 • Certificat de la suspensió de l’activitat, expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o òrgan competent.

Quines conseqüències pot generar l’aplicació indeguda de l’ajornament en el pagament de la renda?

Si un arrendatari es beneficia de l’ajornament en el pagament de la renda sense reunir els requisits necessaris, serà responsable dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals.

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Ha entrat en vigor la nova Llei d'Habitatge que entra en vigor demà. A continuació, us presentem les preguntes més recurrents que hem rebut sobre la nova llei. Quan ha entrat en vigor la nova llei d'habitatge? La llei va entrar en vigor el dia 26 de maig de 2023 però,...

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

En els darrers anys, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants i polèmics a la societat. Els preus alts, la manca d'accessibilitat i les dificultats per trobar una llar adequada han generat preocupació i malestar entre la població. Tot i això,...