Com afecta el Reial Decret de Llei del 31 de març en els lloguers?

abr. 1, 2020 | Últimes entrades

S’acaba de publicar al BOE el Reial Decret de Llei que regula els contractes d’arrendament, amb relació a la pandèmia causada per la COVID-19. Et resumim breument el Decret en els següents aspectes.

Primer de tot, què és i quan es pot sol·licitar la vulnerabilitat econòmica?

Una persona es troba en vulnerabilitat econòmica quan està obligada a pagar la renda de lloguer tot i estar en situació d’atur, ERTO, o hagi reduït la seva jornada per motius de cures a causa de la Covid-19. També s’inclou a empresaris o altres situacions similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos.

Per poder sol·licitar-ho, s’ha de donar un dels següents casos:

-Tenir uns ingressos de la unitat familiar inferiors a 3 vegades l’IPREM (1.613,52 Euros).

Aquest rang s’incrementarà en els següents casos:

  • 0,1 per cada fill a càrrec a la unitat familiar.
  • 0,15 per cada fill a càrrec a la unitat familiar monoparental.
  • 0,1 per cada major de 65 anys a càrrec.
    En el cas que algun membre de la unitat familiar tingui una discapacitat superior al 33%, el límit previst serà 4 vegades l’IPREM.

– Que la renda de lloguer, juntament amb les despeses i subministraments bàsics resulti igual o superior al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt de la unitat familiar.

No podrà considerar-se en situació de vulnerabilitat si qualsevol membre de la unitat familiar que viu amb l’arrendatari disposa d’una propietat o usdefruit d’algun habitatge a Espanya.

Quines ajudes puc rebre si sóc llogater i em trobo en estat de vulnerabilitat?

Es pot sol·licitar el següent:

  • Microcrèdits ICOS sense interessos, avalats per l’estat. Aquests microcrèdits es tornaran a 6 anys, ampliables a 10 anys. Aquests ajuts aniran directament a pagar la renda dels lloguers en un termini màxim de 6 mesos. Per sol·licitar s’ha d’acreditar situació de vulnerabilitat econòmica.
  • En el cas de no poder retornar aquests microcrèdits a causa de continuar en situació de vulnerabilitat un cop acabat l’estat d’alarma per la covid-19 o no pugui pagar el lloguer, tindrà una ajuda de fins a 900 € a l’mes per pagar el lloguer o tornar el crèdit + 200 Euros per pagar subministraments.

Pel que fa als propietaris amb habitatges arrendats:

En acabar l’estat d’alarma, es poden suspendre de forma extraordinària els desnonaments en un termini de fins a sis mesos sempre que s’acrediti davant jutjat la vulnerabilitat econòmica.

D’altra banda, es pot fer una pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer de l’habitatge habitual per un termini màxim de sis mesos, fins un mes després de la finalització de l’estat d’alarma. Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l’arrendador, llevat que arribin a un altre acord entre les dues parts.

Pel que fa als grans tenedors (propietaris amb més de 10 immobles, excloent garatges i trasters):

Un cop l’arrendatari hagi acreditat la vulnerabilitat econòmica i en el cas de no haver-hi acord entre les parts, l’arrendador ha de comunicar a l’arrendatari, en el termini màxim de 7 dies laborals, la seva decisió escollida entre les següents alternatives:

  1. Una reducció del 50% de la renda arrendatícia durant el temps que duri l’estat d’alarma i les mensualitats següents si en acabar l’estat d’alarma continua en situació de vulnerabilitat, sense que pugui superar en cap cas els 4 mesos.
  2. Una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia que s’aplicarà de manera automàtica i que afectarà el període de temps que duri l’estat d’alarma. Si posteriorment a l’estat d’alarma continua en situació de vulnerabilitat, continuarà la moratòria sense poder superar els 4 mesos en cap cas. Aquestes quantitats es prorratejaran en les mensualitats durant 3 anys i començarà a comptar quan acabi la moratòria.
  3. La persona arrendatària té dret als ajuts públics aixecant-se la moratòria i el fraccionament de les mensualitats des del primer mes que tingui el microcrèdit en el seu poder.
El risc que té posar un pis en lloguer de temporada

El risc que té posar un pis en lloguer de temporada

A Espanya, l'oferta de lloguer de temporada ha experimentat un creixement notable els últims mesos, coincidint amb l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge. Aquesta alternativa a l'arrendament tradicional ha representat el 10% de totes les cases al mercat el tercer...