Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Com afecta la norma dels préstecs sobre els lloguers?

maig 4, 2020 | Últimes entrades

Moltes són les mesures que s’han pres per part del Govern per a fer front a les necessitats provocades pel Coronavirus. Unes de les més importants (i que més modificacions està tenint) són les mesures quant al lloguer.

En aquest cas, resumirem l’ordre TMA/378/2020 de 30 d’abril, en la qual es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d’habitatge habitual per a accedir a les ajudes de finançament. Aquestes ajudes seran concedides per les entitats de crèdit i comptaran amb una total cobertura mitjançant aval de l’estat. A més, no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant.

Pots llegir més informació sobre el decret que el regula, en aquest post.

Qui pot sol·licitar aquests préstecs?

Tots aquells arrendataris que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la COVID-19.

Una persona es troba en vulnerabilitat econòmica quan està obligada a pagar la renda de lloguer malgrat estar en situació de desocupació, ERTE, o hagi reduït la seva jornada per motius de cures a causa de la Covid-19. També s’inclou a empresaris o altres situacions similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos.

Quins requisits haig de complir per a sol·licitar-ho?

Per a poder sol·licitar-ho, s’ha de donar un dels següents casos:

 • Tenir uns ingressos de la unitat familiar inferiors a 3 vegades el IPREM (1.613,52 Euros).

Aquest rang s’incrementarà en els següents casos:

 • 0,1 per cada fill a càrrec en la unitat familiar.
 • 0,15 per cada fill a càrrec en la unitat familiar monoparental.
 • 0,1 per cada major de 65 anys a càrrec.
 • En el cas que algun membre de la unitat familiar tingui una discapacitat superior al 33%, el límit previst serà 4 vegades l’IPREM.
 • Que la renda de lloguer, juntament amb les despeses i subministraments bàsics resulti igual o superior al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt de la unitat familiar.

No podrà considerar-se en situació de vulnerabilitat si qualsevol membre de la unitat familiar que viu amb l’arrendatari disposa d’una propietat o usdefruit d’algun habitatge a Espanya.

Quines condicions han de complir els préstecs?

Primer de tot cal tenir en compte que dites prestem només podran atorgar-se mitjançant les entitats de crèdit adherides a la línia d’avals d’arrendament Covid-19.

Aquests préstecs comptaran amb la total cobertura d’aval de l’Estat i amb una subvenció de totes les despeses i interessos del préstec. Aquest préstec ha d’anar exclusivament al pagament de la renda i serà gestionat per l’ICO.

 • La quantia del préstec podrà aconseguir fins al 100% de l’import de 6 mensualitats, amb un màxim de 5.400€ a raó d’un màxim de 900€/mes.
 • Les sis mensualitats finançades podran ser a partir de l’1 d’abril de 2020 i no podran ser posteriors a 6 mesos a comptar des de la signatura del préstec entre l’entitat bancària i l’arrendatari ni posteriors a la fi de vigència del contracte d’arrendament o les seves pròrrogues.
 • El termini de devolució del préstec podrà ser de fins a 6 anys i podrà pactar-se un període manca de principal fins a 6 mesos.
 • Una vegada passats els 3 primers mesos i abans de sis mesos de la finalització del termini inicial, serà admissible una única pròrroga de 4 anys de termini per a la devolució del préstec.
 • L’arrendatari podrà realitzar la cancel·lació total o amortització anticipada facultativa del finançament, sense que això li generi despeses o comissions.
 • En el contracte es farà constar que s’haurà de procedir a l’amortització anticipada del préstec per l’arrendatari i procedirà al reintegrament de la subvenció per despeses i interessos si es comprovés que l’arrendatari ha incorregut en falsedat, ocultació o inexactitud rellevant en presentar els documents o la declaració responsable al qual es refereix aquest article.
 • L’entitat de crèdit no podrà exigir a l’interessat la contractació de cap producte o servei addicional.
 • L’abonament es realitzarà amb periodicitat mensual, tret que s’acordi una periodicitat diferent

Si el MITMA comprovés que l’arrendatari ha destinat l’import del préstec a una finalitat diferent o que s’ha incorregut en falsedat, ocultació o inexactitud rellevant en presentar els documents o en qualsevol declaració responsable a què es refereixi aquesta ordre, es procedirà de la següent manera:

 1. Si el préstec estigués pendent d’abonar-se, en tot o en part es cancel·larà l’abonament de les quantitats pendents i l’arrendatari deurà a procedir a la cancel·lació anticipada del préstec.
 2. En tot cas, s’exigirà a l’arrendatari el reintegrament de les despeses i interessos satisfets pel préstec, a l’import del qual s’aplicarà l’interès de demora.

Quina documentació haig de presentar?

 • En cas de desocupació: certificat expedit per l’entitat oficial en el qual figurin la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
 • En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi: certificat per l’organisme tributari estatal o òrgan competent de la comunitat autònoma del cessament de l’activitat declarada per l’interessat.
 • Les persones que habiten en l’habitatge:
 • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
 • Certificat d’empadronament.
 • Titularitat dels béns: certificat cadastral o nota simple del servei d’índexs del registre de la propietat de tots els membres de la unitat familiar.

A més, s’ha de presentar el model que figura en l’annex 1 de l’ordre que estem esmentant. Pots fer clic aquí per accedir a l’ordre.

Per a què serveix la nota simple d’un habitatge?

Per a què serveix la nota simple d’un habitatge?

Benvingut al blog de Solfinc! Si alguna vegada has pensat a comprar un habitatge a Barcelona, segurament t'has trobat amb termes legals que poden semblar confusos. Un dels documents més importants en qualsevol transacció immobiliària és la nota simple. Saps per a què...

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

A Solfinc, sabem que la seguretat i el bon funcionament dels ascensors a la teva comunitat són essencials. Els nostres administradors de comunitats estan sempre al dia amb les últimes normatives i regulacions per assegurar-te la millor gestió. El passat 1 de juliol va...

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Vendre un pis de manera ràpida i obtenir el millor preu possible pot ser tot un desafiament, però amb les estratègies adequades, és totalment assolible. En aquest article, explorarem consells efectius que t'ajudaran a optimitzar el procés de venda, assegurant els...