Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Decret Llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per regular les instal·lacions per a la millora de l’eficiència energètica o hídrica

gen. 31, 2022 | Comunitats, Últimes entrades

Ha entrat en vigor el 23 de desembre, el Decret llei 28/2021 de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, incorpora algunes modificacions a la llei, entre d’altres els acords per a regular les instal·lacions per a millora de l’eficiència energètica o hídrica i sistemes d’energies renovables a una Comunitat de Propietaris. La nova normativa estableix que serà l’acord per majoria simple necessari per instal·lar equips per millorar l’eficiència energètica o energies renovables afectant l’estructura o la configuració exterior de l’immoble.
També serà suficient l’acord de majoria per finançar o fer front a les despeses derivades de les obres i instal·lacions d’eficiència energètica, energies renovables, o per millorar la mobilitat dels usuaris…

A continuació, detallem les incorporacions més destacables.

1) Article 553-25: Es modifiquen i s’incorporen nous acords que podran ser adoptats per majoria simple dels propietaris que haguessin participat en la votació:

 • Les innovacions exigibles per a la habitabilitat, accessibilitat, seguretat de l’immoble o eficiència energètica o hídrica segons la seva naturalesa i característiques, encara que l’acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o afectin a l’estructura o la configuració exterior.
 • La execució de les obres per instal·lar infraestructures comunes o equips amb la finalitat de millorar la mobilitat dels usuaris, per connectar serveis de telecomunicacions de banda ampla o per individualitzar el mesurament dels consums d’aigua , gas o electricitat, o per a la instal·lació general de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, encara que l’acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts.
 • L’execució de les obres per instal·lar infraestructures comunes o equips amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica o hídrica, així com per instal·lar sistemes d’energies renovables d’ús comú en elements comuns, encara que l’acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o afectin l’estructura o la configuració exterior.
 • La execució de les obres per instal·lar infraestructures o equips amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica o hídrica, així com per instal·lar sistemes d’energies renovables d’utilitat particular en elements comuns, a sol·licitud dels propietaris interessats, encara que afectin l’estructura o la configuració exterior. L’acord adoptat inclou, si la instal·lació existent ho permet, l’accés d’altres propietaris sempre que abonin l’import que els hagués correspost quan es va fer la instal·lació, degudament actualitzat, així com el cost de l’adaptació necessària per tenir-hi accés. Els propietaris que vulguin tenir accés a les instal·lacions preexistents ho han de comunicar prèviament a la presidència oa l’administració de la comunitat.
 • La participació en la generació d’energies renovables compartides amb altres comunitats de propietaris, així com també amb comunitats energètiques locals o ciutadanes d’energia, encara que l’acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts.
 • Els contractes de finançament per fer front a les despeses derivades de l’execució de les obres o de les instal·lacions previstes als apartats anteriors.

2) Article 553-26: Es modifiquen i s’incorporen nous acords que podran ser adoptats pel vot favorable de les 4/5 parts dels propietaris amb dret a vot que alhora representaran 4/5 parts de la quota de participació:

 • Adoptar acords relatius a innovacions físiques a l’immoble, si afecten la seva estructura o configuració exterior, llevat dels supòsits regulats a les lletres b), d) ie) de l’article 553-25.2, així com els relatius a la construcció de piscines i instal·lacions recreatives.
 • Els contractes de finançament que tinguin un termini d’amortització superior a 15 anys.

3) Es modifica l’article 553-30 en la modificació del Llibre Cinquè del Codi Civil Català, en el sentit que els propietaris dissidents no estan obligats a satisfer les despeses originades per les noves instal·lacions o nous serveis comuns que no siguin exigibles d’acord amb la llei si el valor total de la despesa acordada és superior a la quarta part del pressupost anual vigent de la comunitat una vegada descomptades les subvencions o els ajuts públics i els costos derivats de l’obtenció de crèdit necessari amb entitats financeres. Els propietaris només poden gaudir de les noves instal·lacions o els nous serveis si satisfan l’import de les despeses d’execució i de manteniment amb l’actualització que correspongui aplicant l’índex general de preus de consum.

Així mateix, s’hi incorpora un nou punt en virtut del qual:

“Les despeses originades per les obres d’instal·lació d’infraestructures o equips comuns amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica o hídrica, així com de la instal·lació de sistemes d’energies renovables d’ús comú en elements comuns, són a càrrec de tots els propietaris si deriven de l’acord de la junta, de conformitat amb el que estableix l’article 553-25.2.d). Els propietaris dissidents, en tot cas, estan obligats si el valor total de la despesa acordada no excedeix les tres quartes parts del pressupost anual vigent de la comunitat per raó de les despeses comunes ordinàries, una vegada descomptades les subvencions o els ajuts públics que els puguin correspondre per aquest concepte.”

4) S’amplia el termini per a l’adopció d’acords telemàtics.

S’amplia fins el proper 31 de desembre de 2022, la possibilitat que tenen els òrgans de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català de reunir-se i adoptar acords per mitjà de videoconferència o de altres mitjans de comunicació, dacord amb el que disposa larticle 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho estableixin. Si no és possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la mateixa data, també poden adoptar acords sense reunió, de conformitat amb allò que disposa l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho estableixin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o que ho sol·licitin almenys dos membres o, si es tracta de lassemblea general duna associació, un vint per cent de les persones associades.

5) Altres incorporacions realitzades amb la modificació del llibre cinquè del Codi civil català.

 • Article 553-42 apartat segon: “En cas que la junta acordi instal·lacions per a l’eficiència energètica o hídrica o de sistemes d’energia renovable per a l’ús comunitari en elements comuns on hi hagi instal·lacions o sistemes d’utilitat particular prèviament autoritzades, incompatibles amb el nou acord, la comunitat assumeix la remoció i ha d’indemnitzar els danys que la remoció comporti el propietari.”
 • Article 553-43 apartat tercer: “Els propietaris dels elements privatius que tenen l’ús exclusiu dels elements comuns poden executar obres de millora per a l’eficiència energètica o hídrica o la instal·lació de sistemes d’energies renovables en aquests elements comuns, fent-se càrrec dels costos que se’n derivin, així com de les despeses de manteniment. En tot cas, heu d’enviar el projecte tècnic amb trenta dies d’antelació de l’inici de l’obra a la presidència oa l’administració. Dins aquest termini, la comunitat pot proposar una alternativa més adequada als seus interessos generals sempre que sigui raonable i proporcionada i que no comporti a les persones promotores un increment substancial del cost del projecte tècnic presentat. Mancant alternativa, els propietaris poden dur a terme aquestes obres o instal·lacions.”
 • Article 553-44 apartat segon: “Els propietaris que es beneficien de la instal·lació d’infraestructures o equips de millora de l’eficiència energètica o hídrica o de sistemes d’energies renovables d’utilitat particular situats en elements comuns o elements comuns d’ús exclusiu han d’assumir la conservació i el manteniment íntegrament.”

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebook, Instagram o Twitter per veure més contingut del sector.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...