Decret Llei 50/2020 per estimular l’habitatge de protecció oficial

des. 23, 2020 | Últimes entrades

S’ha publicat al DOGC l’11 de desembre el Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer.

El decret llei 50/2020 regula les següents qüestions: 

 1. L’actualització dels preus de venda i les rendes màximes dels habitatges amb protecció oficial no regits pel sistema de determinació de preus i rendes establert pel Decret llei 17/2019, per garantir-ne la viabilitat. Amb aquesta finalitat, s’afegeix una nova disposició transitòria, la cinquena bis.
 2. La configuració jurídica dels allotjaments amb espais comuns complementaris, pel que s’afegeixen diferents articles a la Llei del dret a l’habitatge, regulant, com una tipologia més d’habitatge
 3. La incorporació de l’obligació legal de les administracions que disposin de dades o de documentació en relació amb rendes de lloguer, de cedir-les a les administracions competents i per exercir actuacions d’inspecció i control de la Llei 11/2020 i l’addició d’ una mesura de contenció de les rendes de lloguer.
 4. L’article 3 modifica l’apartat 2 de l’article 100 del text refós de la Llei d’Urbanisme, en què es regulen les modificacions de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics.
 5. S’afegeix l’apartat 3 a l’article 9 de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, on consta que aquells contractes d’arrendament realitzats dins els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor del Decret Llei, és nul el pacte que obliga la part arrendatària a l’assumpció de despeses generals i de serveis individuals que no havien estat previstos en el contracte d’arrendament anterior.
  • No es podran repercutir les despeses generals i serveis individuals si la renda ve determinada per la renda del contracte anterior, per tractar-se d’un habitatge arrendat en els cinc anys anteriors al 22 de setembre de 2020, i en aquest contracte anterior no s’haguessin repercutit a l’arrendatària aquestes despeses.
  • Només es refereix a la impossibilitat de repercutir les despeses generals i serveis individuals, no els tributs. Per tant, el CAFBL interpreta que es podran repercutir els tributs, com l’IBI, en tant que la LAU diferencia clarament entre els tributs de la resta de conceptes repercutibles.
  • Es podran repercutir, tant les despeses generals i serveis individuals, així com els tributs, quan la renda vingui determinada per l’aplicació de l’índex de referència.

Pots llegir un anàlisis més complert realitzat pel CAFBL fent clic en aquest enllaç.

Si necessites informació sobre aquest tema o qualsevol altre, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra pàgina web o trucant-nos al 93 458 83 05. D’altra banda, segueix el nostre contingut al Bloc, Facebook, Instagram o Twitter per a més contingut del sector.

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Ha entrat en vigor la nova Llei d'Habitatge que entra en vigor demà. A continuació, us presentem les preguntes més recurrents que hem rebut sobre la nova llei. Quan ha entrat en vigor la nova llei d'habitatge? La llei va entrar en vigor el dia 26 de maig de 2023 però,...

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

En els darrers anys, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants i polèmics a la societat. Els preus alts, la manca d'accessibilitat i les dificultats per trobar una llar adequada han generat preocupació i malestar entre la població. Tot i això,...