Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Decret llei 37/2020 de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19

nov. 9, 2020 | Últimes entrades

La Generalitat acaba de publicar un Decret llei per incrementar els supòsits de suspensió de l’acte de llançament de diferents procediments judicials, amb la finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge de persones amb risc d’exclusió residencial. La norma inclou també mesures sobre el lloguer social obligatori i les seves conseqüències en les tramitacions dels procediments davant els Tribunals.

Lloguer social obligatori

Es substitueix l’obligació d’oferir un lloguer social abans de la interposició de determinades demandes, per la necessitat d’acreditar que s’ha ofert l’esmentat lloguer obligatori. A més, s’imposa que en aquells procediments judicials en que el gran tenidor no pugui acreditar que ha formulat una proposta de lloguer social de forma prèvia a la seva interposició, el procediment judicial s’ha d’interrompre per tal que el gran tenidor la pugui formular i en el seu cas es pugui incorporar-se al procediment l’esmentada acreditació.

Suspensió dels procediments de desnonament i dels llançaments.

Mentre estigui vigent la declaració d’un estat d’alarma o s’estableixi alguna restricció a la llibertat de circulació per motius sanitaris, se suspendran les execucions de resolucions judicials que comportin el llançament de persones o unitats familiars que es trobin dins dels paràmetres de risc d’exclusió residencial previstos a la Llei 24/2015.

Àmbit d’aplicació

Persones beneficiàries de la suspensió:

  • El procediment ha d’haver estat instat per un gran tenidor o bé una persona jurídica que hagi adquirit després del 30 d’abril de 2008 habitatges que siguin, en primera o en ulteriors transmissions, provinents d’execucions hipotecàries, d’acords de compensació de deutes o de dació en pagament o de compravendes que tinguin com a causa la impossibilitat de retornar el préstec hipotecari.
  • Els procediments inclosos són, tant els de l’article 5.2 de la Llei 24/2015, com els de la disposició addicional primera. Amb l’especialitat, que en el cas de les ocupacions sense títol habilitant aquesta s’haurà d’haver produït amb anterioritat a la vigència del present estat d’alarma (Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre).

Comparació dels dos decrets

Caldrà, en cada cas comparar la l’aplicabilitat de la norma estatal Real Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre, o el Decret llei 37/2020, de 3 de novembre.

REAL DECRET-LLEI 30/2020 DECRET LLEI 37/2020
Vigent, segons la DF4a, fins al 31 de gener de 2021 (l’extensió fins aquella data és anterior a la declaració de l’actual estat d’alarma). Vigent durant estat d’alarma o restriccions mobilitat per una crisi sanitària. (en principi fins al 9 de maig de 2021)
Llars amb vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència de la pandèmia segons criteris RDL 11/2020. Llars en exclusió residencial segons criteris L 24/2015.
Tot tipus de demandant, petits i grans tenidors. Essencialment demandants grans tenidors (5.9, però també 5.2.b) de la Llei 24/2015)
Inclou situacions derivades de relacions arrendatàries subjectes a la Llei d’Arrendaments Urbans de 1994. Inclou diferents situacions arrendatàries, processos executius derivats de reclamació de deute hipotecari, i ocupants sense títol habilitant d’habitatges des d’abans de la declaració d’alarma del dia 25 d’octubre (en aquesta darrera situació tan sols per uns casos determinats de gran tenidor 5.9.a) i 5.9.c.)).

 

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...