Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

El Tribunal Constitucional declara nul l’impost de plusvàlua

oct. 27, 2021 | Últimes entrades

El Tribunal Constitucional ha decidit declarar la nul·litat i la inconstitucionalitat dels articles 107.1 segon paràgraf, 107.2 a) i 107.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 2005, llei reguladora de les hisendes locals.

A la nota de premsa emesa pel Tribunal Constitucional indiquen que aquests articles

estableixen un mètode objectiu de determinació de la base imposable de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que determina que sempre hagi existit augment en el valor dels terrenys durant el període de la imposició, amb independència que hagi existit aquest increment i de la quantia real daquest increment”.

Recalculant l’impost municipal de plusvàlua 

La decisió emesa pel Tribunal Constitucional deixa a l’aire el cobrament de l’impost per part dels ajuntaments. A l’article 107 de la Llei reguladora de les hisendes locals, indica la base imposable de l’impost i alhora declara la intangibilitat d’aquestes situacions fermes fins ara. Cal destacar que l’organisme ha declarat nul el segon paràgraf del dit article, on indicava que s’havia de tenir en consideració el valor del terreny en qüestió en el moment de la meritació i el percentatge estimat per part de l’ajuntament.

Per part seva, l’article 107.2 a) determina que el valor dels terrenys estarà determinat per l’impost sobre béns immobles, el qual està fixat per les administracions públiques. Alhora, la decisió del Tribunal Constitucional considera que és inconstitucional l’article 107.4, el qual indica que el percentatge anual determinat per l’ajuntament en qüestió.

Segons l’alt organisme, en els tres apartats de l’article 107 del Reial decret legislatiu 2/2004 del 2005, no es respecta la plusvàlua. El Tribunal Constitucional considera que hi ha una irregularitat real a la fórmula de càlcul d’aquest impost. Cal destacar que per fer el càlcul es parteix d’unes taules establertes pel cadastre municipal i els paràmetres de la normativa. D’aquesta manera, no es té en compte l’evolució del valor dels terrenys durant el període temporal determinat.

Què pot suposar aquesta decisió sobre la Llei reguladora de les hisendes locals? 

A falta de conèixer el cos íntegre de la decisió emesa pel Tribunal Suprem, els Ajuntaments municipals poden tenir un problema a les seves arques públiques. És possible que els ajuntaments hagin de tornar limport dels impostos que han estat recorreguts. Tot i això, també s’obre la possibilitat que “es pugui reclamar les autoliquidacions dels últims quatre anys”, segons l’Organització de consumidors de productes financers.

En el moment que es doni a conèixer la decisió del tot, els ajuntaments aturaran el cobrament del tribut fins que Hisenda de conèixer la nova normativa. Aquesta mesura tindrà una durada mínima de tres mesos, període en el qual el Govern reformularà la Llei. Es tracta d’un cop dur per a les arques públiques i els pressupostos municipals de 2022.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...