Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Els efectes de la sentència del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal

febr. 18, 2022 | Últimes entrades

La Direcció General de Tributs es pronuncia sobre els efectes de la sentència del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal i ha manifestat que totes aquelles transmissions d’immobles dutes a terme entre el 26 d’octubre de 2021 i el 9 de novembre de 2021 (tots dos inclosos), han de ser comunicades davant l’Ajuntament corresponent, ja que s’ha realitzat el fet imposable i reportat l’impost; no obstant això, els contribuents no estan obligats al pagament de l’impost.

Per fi, sense presses, la Direcció General de Tributs s’ha pronunciat assentant doctrina administrativa, dotant d’una certa seguretat jurídica els contribuents, sobre els efectes de la declaració d’inconstitucionalitat del mètode de càlcul objectiu de la base imposable de l’impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), l’anomenada “plusvàlua municipal” per sentència del Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 d’octubre. Aquesta sentència va ser publicada al BOE el dijous 25 de novembre de 2021.

Amb posterioritat, el 9 de novembre de 2021 es va publicar al BOE el Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, en el qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Tal com estableix la Disposició final tercera, aquest reial decret llei va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació al BOE, per la qual cosa, en conseqüència, la nova normativa reguladora de la plusvàlua municipal seria d’aplicació tributària a partir del 10 de novembre de 2021, sense contemplar cap opció d’aplicació retroactiva.

Així l’art. 10.2 de la Llei General Tributària (LGT) estableix que “Tret que es disposi el contrari, les normes tributàries no tindran efecte retroactiu i s’aplicaran als tributs sense període impositiu reportats a partir de la seva entrada en vigor i als altres tributs el període impositiu dels quals s’iniciï des d’aquest moment.

Atès que els efectes de la Sentència del Tribunal Constitucional han estat l’expulsió de determinats preceptes de l’ordenament jurídic, que en totes les situacions impossibiliten complir amb l’obligació d’autoliquidar dels contribuents així com la de practicar liquidacions per part dels ajuntaments des del 26 d’octubre; i que la nova normativa vigent reguladora de l’impost té efectes a partir del 10 de novembre de 2021, existeix un buit legal entre aquestes dues dates que impedeix determinar la base imposable de la plusvàlua municipal per a totes aquelles transmissions realitzades en aquest període de temps.

Criteri establert per la Direcció General de Tributs sobre la sentència del Tribunal Constitucional

La novetat, malgrat haver-se fet esperar gairebé cinc mesos, és la interpretació dels efectes de la sentència per part de l’òrgan administratiu encarregat precisament de la formació de doctrina i criteris administratius -juntament amb els TEA.

Així, la consulta vinculant (V3074-21), de 7 de desembre de 2021 publicada a principis de febrer de 2022, tracta la següent qüestió: «Si arran de la sentència del Tribunal Constitucional 182/2021, de la mateixa data que la transmissió, ha de presentar la liquidació i pagament de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, o per contra, no està obligat al pagament de l’impost».

Fins ara, manteníem el criteri que totes aquelles transmissions d’immobles dutes a terme entre el 26 d’octubre de 2021 i el 9 de novembre de 2021 (tots dos inclosos), havien de ser comunicades davant l’ajuntament corresponent, ja que s’havia realitzat el fet imposable i reportat l’impost; no obstant això, els contribuents no estaven obligats al pagament de l’impost. Doncs bé, la recent consulta de tributs del passat 7 de desembre de 2021 (V3074-21) ratifica aquest criteri.

Així doncs, aquells contribuents que hagin pogut realitzar aquest tipus de transacció en aquest interval de temps, i hagin rebut la corresponent liquidació amb quota a ingressar per part de l’ajuntament, estan en disposició de recórrer aquesta liquidació, i així evitar el seu pagament.

 

Pots sol·licitar tota la informació relacionada amb aquest tema contactant amb l’assessoria Santiveri a l’e-mail info@santiveri.org o trucant al 93 454 50 00.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebook, Instagram o Twitter per al més contingut del sector.

Publicació realitzada per: Santiveri.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...