Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

És obligatori tenir administrador de finques?

març 14, 2024 | Comunitats, Últimes entrades

La gestió eficaç d’una comunitat de propietaris pot ser un desafiament considerable. A Solfinc, com a experts en l’administració de comunitats, lloguers i immobiliària, entenem la importància de comptar amb un administrador de finques a Barcelona que ofereixi solucions professionals i personalitzades. Aquest article es centra a desentranyar els requisits legals i els avantatges de comptar amb un professional qualificat, destacant com la nostra experiència i dedicació poden potenciar l’harmonia i el valor de la seva comunitat. En triar Solfinc, no només compleix amb la normativa, sinó que també assegura una coordinació transparent i eficient que beneficia a tots els propietaris.

Tabla de contenidos

Quan és obligatori tenir un administrador de finques?

En el marc de la Llei de Propietat Horitzontal, sorgeix una pregunta freqüent entre els membres d’una comunitat de propietaris: Quan és obligatori contractar un administrador de finques? Encara que la llei no estableix explícitament l’obligatorietat de contractar un gestor de finques professional i col·legiat, sí que subratlla la necessitat de designar a una persona que assumeixi les funcions d’un administrador o secretari. Aquesta responsabilitat pot recaure en qualsevol propietari o en el President de la Junta, encarregant-se de la tramitació i els assumptes comunitaris.

Malgrat no ser un requisit legal, la recomanació de comptar amb aquesta figura experta és àmpliament reconeguda. Quan els arrendadors o el President de la Junta assumeixen aquestes tasques, sovint s’enfronten a la falta de temps i coneixements específics per a dur a terme un tràmit eficient i de qualitat de la comunitat. La complexitat dels assumptes a tractar, des del compliment de la normativa vigent fins a la resolució de conflictes i el manteniment de les àrees comunes, requereix una dedicació i un enteniment que van més enllà de les capacitats d’una gestió no experta.

En aquest context, la figura del gestor de finques a Barcelona cobra una importància cabdal. Un tècnic qualificat no sols garanteix una gestió transparent i eficaç, sinó que també aporta tranquil·litat als titulars, assegurant que tots els aspectes legals, financers i administratius es manegin amb el màxim rigor i professionalitat. Per tant, encara que la legislació no ho exigeixi, l’elecció de delegar aquesta responsabilitat en mans d’un expert es presenta com l’opció més beneficiosa per a la salut i harmonia de qualsevol comunitat de veïns.

Raons per a contractar un administrador de finques

En l’àmbit de l’administració de finques, sorgeix la pregunta recurrent sobre si és obligatori tenir un administrador de finques en una comunitat. Encara que segons la Llei de Propietat Horitzontal no és obligatori, és recomanable per a garantir una organització eficient i legal d’aquesta. La contractació d’aquest expert pot aportar beneficis i avantatges significatius en la gestió d’una comunitat.

Beneficis de comptar amb un administrador professional

 • Optimització de recursos i reducció de despeses.
 • Assessorament jurídic especialitzat.
 • Control de morositat i gestió de comptes.
 • Mediació en conflictes veïnals.

Funcions específiques de l’administrador de finques

L’administrador de finques s’encarrega de diverses tasques fonamentals per al bon funcionament del veïnat, com ara:

 • Convocatòria i redacció d’actes de juntes.
 • Supervisió de manteniment de la finca.
 • Gestió de proveïdors i contractació de serveis.
 • Realització de tràmits administratius.
 • Implementació de mesures per a millorar la convivència.

La importància de la figura de l’administrador de finques col·legiat

Contractar un gestor de finques col·legiat no sols implica tenir a un tècnic supervisat i garantit pel Col·legi d’administradors de finques corresponent, sinó que també ofereix una sèrie d’avantatges que poden marcar la diferència en la gestió d’una comunitat de veïns.

Supervisió i garantia d’un treball de qualitat

La col·legiació de l’administrador assegura que el seu treball estigui subjecte a un control i seguiment per part de l’entitat col·legiada, la qual cosa garanteix un acompliment adequat i sota els estàndards establerts. Això proporciona una major seguretat i confiança en la gestió realitzada.

Avantatges de contractar un administrador col·legiat

 • Formació especialitzada: Els administradors col·legiats compten amb una formació específica en matèria legal, comptable i tècnica, la qual cosa els permet abordar de manera adequada els diferents aspectes de l’organització d’una comunitat de propietaris.
 • Coneixement actualitzat: En pertànyer a un col·legi professional, els administradors de finques col·legiats es mantenen al dia quant a normatives i legislació vigent, la qual cosa els permet oferir un assessorament precís i actualitzat.
 • Mediació i resolució de conflictes: Gràcies a la seva formació en mediació i la seva experiència en el control de comunitats, els administradors col·legiats poden contribuir a resoldre conflictes veïnals de manera eficaç, mantenint l’harmonia i convivència en la comunitat.
 • Optimització de recursos: La capacitació tècnica i comptable dels administradors col·legiats els permet realitzar una gestió eficient dels recursos, identificant oportunitats d’estalvi i millorant l’eficiència en les finances d’aquesta.

Aspectes legals i normatius relacionats amb la contractació d’un administrador de finques

La contractació d’un administrador de finques comporta uns certs aspectes legals i normatius que és important tenir en compte per a assegurar un correcte funcionament de la comunitat de veïns.

Compliment de la Llei de Propietat Horitzontal

 • La contractació d’un gestor de finques ha d’ajustar-se al que s’estableix en la norma de Propietat Horitzontal, la qual regula la convivència en comunitats de propietaris i estableix les normes que han de seguir-se en la gestió de les propietats.
 • És fonamental que el gestor compleixi amb les obligacions i responsabilitats que estableix la normativa, garantint així un correcte desenvolupament de les funcions administratives i una gestió transparent.

Requisits legals per a exercir com a administrador de finques

 • Per a exercir com a administrador de finques, és necessari comptar amb la qualificació competent suficient i estar legalment reconegut per a exercir aquestes funcions, tal com indica l’article 13.6 de la norma de Propietat Horitzontal.
 • Els administradors col·legiats ofereixen garanties addicionals, ja que estan supervisats per Col·legis Professionals, la qual cosa assegura un treball de qualitat i en compliment amb la normativa vigent.
 • A més, un gestor amb coneixements comptables, jurídics i tècnics pot optimitzar els recursos del veïnat, reduint les quotes i assegurant una administració eficient concorde a la normativa legal vigent.

Casos en els quals és recomanable tenir un administrador de finques

Contractar un gestor de finques és especialment recomanable en uns certs casos específics que poden sorgir en una comunitat d’arrendadors, ja que el seu expertise i coneixements poden ser de gran utilitat en situacions particulars. A continuació, es detallen dues situacions on la presència d’aquest expert pot marcar la diferència en la gestió de la finca.

Comunitats de propietaris amb problemes de morositat

Una de les situacions més comunes que requereixen la intervenció d’un gestor de finques és quan la comunitat de propietaris s’enfronta a problemes de morositat per part d’alguns veïns. Aquest tipus de situacions poden generar tensions en la convivència i dificultats en l’administració financera. En aquests casos, comptar amb un administrador expert en la gestió de deutes i en l’aplicació de mesures legals pot ser fonamental per a mantenir l’estabilitat econòmica de la finca i evitar conflictes entre els veïns.

Optimització de recursos i reducció de despeses

Un altre escenari en el qual la contractació d’un administrador de finques es torna especialment rellevant és quan la comunitat busca optimitzar els seus recursos i reduir desemborsaments innecessaris. Un administrador professional amb experiència en la gestió de comunitats pot identificar àrees on es poden realitzar ajustos pressupostaris, així com proposar solucions per a millorar l’eficiència en l’ús dels recursos disponibles. Això pot traduir-se en un estalvi significatiu a llarg termini i en una administració més transparent i eficient dels fons comuns.
Administrador de comunidades Solfinc

Alternatives a la contractació d’un administrador de finques

En el context de la gestió comunitària, existeixen diverses alternatives a la contractació d’un administrador que els veïns poden considerar per a mantenir el bon funcionament de la comunitat i assegurar una convivència adequada.

Gestió comunitària per part dels veïns

Una de les opcions a considerar és l’administració directa de la comunitat per part dels mateixos veïns. Això implica que els residents s’organitzin de manera col·laborativa per a desenvolupar les tasques administratives i de manteniment necessàries en el veïnat.

Diferències entre gestionar la comunitat de manera individual i amb un professional

 • En la gestió comunitària per part dels veïns, es fomenta la participació i el treball en equip, la qual cosa pot enfortir els llaços entre els residents i millorar la comunicació.
 • D’altra banda, la contractació d’un administrador expert pot aportar coneixements especialitzats i una visió objectiva en la presa de decisions, garantint una gestió més eficient i concorde a la normativa vigent.

Factors a considerar en triar un administrador de finques per a la comunitat

Al moment de triar un administrador de finques, és fonamental tenir en compte diversos factors que garanteixin una gestió eficient i professional.

Experiència i coneixements específics de l’administrador

 • Experiència prèvia en la gestió de comunitats de propietaris.
 • Coneixements actualitzats sobre la normativa legal i fiscal que regeix en l’àmbit de l’administració de finques.
 • Habilitat per a resoldre conflictes veïnals de manera eficaç i diplomàtica.
 • Capacitat per a efectuar una administració transparent i comunicativa amb els propietaris.

Criteris de selecció per a garantir una gestió eficient

 • Verificar la col·legiació de l’administrador de finques, la qual cosa garanteix un exercici competent supervisat i de qualitat.
 • Sol·licitar referències d’altres clients que puguin donar testimoniatge de l’efectivitat de l’administrador en la gestió de comunitats.
 • Avaluar la capacitat organitzativa i de planificació del gestor per a assegurar una correcta administració dels recursos del veïnat.
 • Analitzar la disponibilitat del professional per a atendre les necessitats i consultes de la comunitat de manera àgil i oportuna.

Com afecta la presència o absència d’un administrador de finques en la comunitat

La presència o absència d’un administrador de finques pot tenir un impacte significatiu en diversos aspectes, des de la convivència entre veïns fins a la gestió administrativa i la transparència en els processos. Vegem com influeix en cadascuna d’aquestes àrees:

Impacte en la convivència, les gestions administratives i la transparència

La figura de l’administrador juga un paper fonamental en la convivència dins de la comunitat, ja que ha d’actuar com a mediador en possibles conflictes entre veïns i facilita la comunicació entre aquests. La seva presència ajuda a mantenir un ambient harmoniós i a resoldre disputes de manera imparcial, evitant tensions innecessàries.

Quant a les gestions administratives, aquest responsable s’encarrega de desenvolupar tasques com l’organització dels comptes, la convocatòria i redacció d’actes de les juntes, el control de la morositat, entre altres. El seu treball garanteix que tots els processos es realitzin de manera ordenada i conforme a la normativa vigent, la qual cosa contribueix a la transparència en la presa de decisions i al compliment de les obligacions legals de la comunitat.

Consells per a una bona gestió comunitària en absència d’administrador de finques

Eines i recursos per a una gestió autònoma eficient

En absència d’un administrador de finques, és fonamental que el veïnat compti amb les eines adequades per a desenvolupar una administració eficient i ordenada.

 • Establir una comunicació clara i fluida entre els propietaris per a abordar les decisions importants de la comunitat.
 • Mantenir un registre detallat de les despeses, ingressos i activitats realitzades en la finca per a garantir una correcta transparència en la gestió.
 • Crear un calendari de reunions periòdiques on es tractin els temes rellevants per a la comunitat i es prenguin les decisions necessàries.

Protocols a seguir en cas de necessitar assessorament extern

En situacions on la gestió comunitària pugui requerir d’un assessorament extern, és important comptar amb protocols clars i efectius per a garantir la correcta resolució dels problemes.

 • Buscar assessorament legal d’un advocat especialitzat en temes de propietat horitzontal per a resoldre conflictes o situacions jurídiques complexes.
 • Contractar serveis de manteniment de la finca a empreses especialitzades en el sector per a garantir un correcte funcionament de les instal·lacions comunes.
 • Establir convenis amb professionals com a comptadors o arquitectes en cas de necessitar assistència tècnica per a qüestions específiques.

Reflexions finals sobre els beneficis de la figura de l’administrador

La figura de l’administrador de finques expert aporta una sèrie d’avantatges que poden marcar la diferència en la gestió d’una comunitat de propietaris. A continuació, es presenten algunes reflexions finals:

 • L’experiència i coneixements específics de l’administrador de finques poden garantir una organització eficient i transparent de la comunitat.
 • El paper de l’administrador com a mediador en conflictes veïnals és fonamental per a mantenir l’harmonia i convivència en l’edifici.
 • Comptar amb un tècnic col·legiat permet optimitzar els recursos de la comunitat i reduir els desemborsaments innecessaris.

En conclusió, encara que la legislació actual no obliga les comunitats de veïns a comptar amb un administrador de finques professional, l’experiència demostra que la seva presència és fonamental per a garantir una gestió eficient i harmoniosa de la comunitat. A Solfinc, com a especialistes en l’administració de finques a Barcelona, oferim un servei integral que abasta des de la gestió administrativa fins a l’assessorament legal i tècnic, assegurant que el seu veïnat funcioni de manera òptima. Convidem a les comunitats de propietaris a considerar els beneficis de comptar amb un administrador de finques qualificat, no sols per a complir amb les obligacions legals i financeres, sinó per a promoure un ambient de convivència positiu i pròsper. Amb Solfinc, la seva comunitat estarà en les millors mans, alliberant els propietaris de càrregues i preocupacions, i permetent-los gaudir plenament de la seva llar.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

Què és el coliving i per què està en auge a Barcelona?

Què és el coliving i per què està en auge a Barcelona?

En la sempre vibrant i cosmopolita ciutat de Barcelona, una tendència emergent està guanyant popularitat entre els joves professionals i estudiants: el coliving. Aquesta innovadora manera de viure combina la comoditat d'una llar amb serveis compartits i un ambient...

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Comprar la teva primera llar a Barcelona pot ser un emocionant però també un procés complex ple de decisions importants. Des de triar la ubicació adequada fins a entendre els tràmits legals i financers, cada pas és crucial per a garantir una compra reeixida i...