Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

És obligatori tenir assegurança en una comunitat de propietaris?

juny 11, 2024 | Comunitats, Últimes entrades

En l’àmbit de les assegurances de comunitat de propietaris, és essencial comptar amb una protecció adequada per a fer front a possibles riscos i responsabilitats en àrees comunes d’un edifici. Des de danys materials per incendis fins a responsabilitat civil, una assegurança de comunitat ofereix cobertura integral. Comprendre les cobertures ofertes i els avantatges d’aquesta mena d’assegurança resulta fonamental per a la seguretat i tranquil·litat dels propietaris.

Importància de l’assegurança de comunitat de propietaris

Una assegurança de comunitat de propietaris és essencial per a garantir la protecció i seguretat davant possibles riscos i responsabilitats en àrees comunes d’un recinte. Comptar amb una pòlissa adequada aporta tranquil·litat als propietaris enfront d’imprevistos.

Cobertures essencials de l’assegurança de comunitat de propietaris

 • Protecció contra incendis, danys per aigua, avaries elèctriques, robatoris, furt, vandalisme, i fenòmens meteorològics.
 • Cobertura integral que inclou danys materials ocasionats en àrees comunes del bloc.

Avantatges de contractar una assegurança de comunitat de propietaris

 • Ajuda a evitar vesses quantioses davant possibles sinistres.
 • Millora la convivència entre veïns en oferir seguretat i suport.
 • Contribueix a l’estalvi al no haver d’assumir despeses de reparacions.
 • Possibilitat d’obtenir bonificacions en la renovació en cas de no presentar-se sinistres.

Components de l’assegurança de comunitats de veïns

L’assegurança de comunitat de propietaris consta de dos components principals que són fonamentals per a garantir una adequada protecció i cobertura en l’edifici:

Continent en l’assegurança de comunitat de propietaris

 • El continent en l’assegurança inclou les estructures físiques de l’edifici, com a parets, sostres, sòls i elements estructurals essencials per al seu funcionament.
 • També abasta les instal·lacions comunes necessàries, com a sistemes de climatització, electricitat, lampisteria, entre altres, que són compartits per tots els propietaris.
 • Els danys materials causats per incendis, inundacions o altres esdeveniments estan coberts dins d’aquesta secció de l’assegurança, aportant tranquil·litat als propietaris davant possibles imprevistos.

Contingut en l’assegurança de comunitat de propietaris

 • El contingut es refereix als elements mobiliaris i decoratius situats en les zones comunes de la urbanització, com a mobles, llums, catifes, entre d’altres.
 • Aquest component de l’assegurança protegeix els béns mobles de la comunitat de veïns contra danys o pèrdues derivades de situacions com a robatoris, vandalisme o danys per fenòmens meteorològics.
 • Comptar amb una cobertura adequada per al contingut en l’assegurança és clau per a preservar la integritat dels estris comuns i garantir la comoditat de tots els veïns.

Obligatorietat de l’assegurança de comunitat de propietaris

La legislació relativa a l’obligatorietat de l’assegurança de comunitat de propietaris varia segons la ubicació geogràfica. En la Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana, per exemple, és necessari comptar amb una pòlissa que cobreixi incendis i responsabilitat civil.

Legislació sobre l’obligatorietat de l’assegurança de comunitat de propietaris

En altres comunitats autònomes, no existeix una llei a nivell nacional que estableixi l’obligatorietat de tenir aquest tipus d’assegurança. No obstant això, la Llei de Propietat Horitzontal contempla la possibilitat de contractar una pòlissa amb càrrec al fons de reserva per a cobrir danys en la finca o mantenir l’immoble en òptimes condicions.

Què cobreix una assegurança de comunitat de propietaris?

Una assegurança de comunitats de propietaris ofereix una àmplia gamma de garanties per a protegir tant les àrees comunes de l’edifici com als propietaris davant possibles riscos i eventualitats. A continuació, es detallen algunes de les proteccions típiques que solen estar incloses en aquesta mena de pòlisses:

Cobertures típiques d’una assegurança de comunitat de propietaris

 • Protecció contra incendis: Cobreix els danys materials ocasionats per un incendi en les zones comunes del recinte.
 • Desperfectes per aigua: Inclou la reparació de desperfectes causats per filtracions, canonades trencades o altres problemes relacionats amb l’aigua.
 • Avaries elèctriques: Cobreix els possibles danys en les instal·lacions elèctriques del bloc.
 • Robatori i furt: Ofereix indemnització per robatoris o furts que puguin ocórrer en les àrees comunes.
 • Responsabilitat civil: Garanteix la protecció legal davant possibles reclamacions per lesions o danys a tercers en les zones comunes.
 • Vandalisme: Cobreix els perjudicis provocats per actes vandàlics en l’edifici.
 • Fenòmens meteorològics: Protegeix contra els danys causats per fenòmens climàtics com a tempestes, vents forts, o calamarsa.

Aquestes garanties són fonamentals per a aportar tranquil·litat i seguretat als propietaris d’una urbanització davant imprevistos que puguin sorgir en les àrees comunes de l’edifici.

Raons per a tenir una assegurança de comunitat de veïns

Comptar amb una assegurança de comunitat de propietaris és fonamental per a protegir-se de diferents situacions imprevistes que poden sorgir en les àrees comunes d’una urbanització. A continuació, es detallen algunes raons per a tenir aquesta assegurança:

Riscos i responsabilitats en una comunitat de propietaris

 • Protecció davant possibles perjudicis materials ocasionats per incendis, inundacions o robatoris en zones comunes.
 • Resposta davant responsabilitats civils per lesions o danys a tercers que ocorrin en l’edifici.
 • Seguretat en cas de vandalisme, actes de vandalisme o fenòmens meteorològics que puguin afectar l’immoble.

Preus de les assegurances de comunitat de propietaris

Quant al cost d’una assegurança de comunitat de propietaris, existeixen diversos factors que influeixen en el seu preu final. És important considerar els següents aspectes:

Factors que influeixen en el preu de l’assegurança de comunitats de propietaris

 • Dimensions de l’edifici i nombre d’habitatges: A major grandària i quantitat d’unitats, és probable que l’assegurança sigui més costós.
 • Ubicació geogràfica: La zona on es trobi el recinte també pot impactar en el cost de les assegurances.
 • Any de construcció: Edificis més antics poden requerir proteccions addicionals, la qual cosa pot elevar el preu.
 • Valor del continent i contingut: Com més gran sigui el valor de les estructures i el mobiliari comú, major serà el cost de l’assegurança.
 • Cobertures contractades: L’ampliació de les garanties pot suposar un augment en el preu final de les assegurances.
 • Historial de sinistres: Si la urbanització ha registrat sinistres previs, és possible que el preu es vegi afectat.

Obligatoriedad seguro comunidad

Consells per a contractar una assegurança de comunitat de propietaris

Aspectes a tenir en compte en contractar una assegurança per a comunitat de propietaris

Al moment de contractar una assegurança de comunitat de propietaris, és fonamental considerar diversos aspectes per a assegurar una cobertura adequada i satisfactòria. A continuació, es presenten alguns consells a tenir en compte:

 • Avaluar les cobertures ofertes: És essencial revisar detingudament les cobertures que inclou l’assegurança, assegurant-se que abasti els riscos més rellevants per a la comunitat.
 • Analitzar els límits de responsabilitat civil: Verificar que la pòlissa contempli límits suficients quant a responsabilitat civil, per a garantir la protecció de la urbanització en cas de reclamacions per danys a tercers.
 • Revisar les exclusions de la pòlissa: És important conèixer quines són les exclusions o situacions que no cobreix l’assegurança, per a evitar sorpreses en cas de sinistres.
 • Considerar la valoració dels béns: Realitzar una valoració precisa dels béns comuns i de la finca per a determinar la quantitat adequada de cobertura.
 • Comparar diferents opcions: Abans de prendre una decisió, és aconsellable comparar diferents companyies d’assegurances i les seves propostes, per a triar la que millor s’ajusti a les necessitats de la comunitat.
 • Consultar amb un professional: En cas de dubtes o per a obtenir assessorament personalitzat, és recomanable consultar a un corredor d’assegurances com Solfinc o a un agent especialitzat en assegurances de comunitat de propietaris.

Beneficis addicionals de tenir una assegurança de comunitat de propietaris

En contractar una assegurança de comunitat de veïns, és possible accedir a una sèrie de beneficis addicionals que poden ser de gran utilitat per a garantir la protecció i seguretat dels propietaris davant possibles eventualitats en les àrees comunes de l’edifici. A continuació, es detallen alguns d’aquests beneficis:

Assistència en la llar

 • Serveis de reparació d’urgència per a problemes en la llar.
 • Assistència en cas d’avaries en l’habitatge.

Responsabilitat civil extra

 • Ampliació de la cobertura de responsabilitat civil per lesions a tercers.
 • Protecció addicional en casos de reclamacions per danys a tercers en zones comunes.

Assessorament jurídic

 • Consulta legal en temes relacionats amb la comunitat de propietaris.
 • Assistència jurídica en cas de conflictes entre veïns o reclamacions legals.

Serveis de manteniment

 • Contractació de serveis de neteja i manteniment de zones comunes.
 • Reparacions i revisions periòdiques d’elements estructurals del bloc.

Garanties especials

 • Garanties específiques per a elements d’alt valor en zones comunes.
 • Cobertura addicional per a elements decoratius o exclusius de l’edifici.

Preguntes freqüents sobre les assegurances de comunitat de propietaris

Respostes als dubtes més comuns sobre les assegurances per a comunitats de propietaris

Davant la diversitat d’interrogants que sorgeixen entorn de les assegurances, és important aclarir els dubtes més freqüents que poden sorgir:

Quines cobertures inclou una assegurança de comunitat de propietaris?

 • Protecció contra incendis en àrees comunes.
 • Cobertura davant contratemps per aigua en zones compartides
 • Responsabilitat civil per possibles accidents dins de l’edifici.
 • Defensa jurídica en cas de litigis.

És obligatori contractar una assegurança de comunitat de propietaris?

Encara que no és una obligació a nivell nacional, en unes certes comunitats autònomes com Madrid i València, es requereix una pòlissa que cobreixi incendis i responsabilitat civil. La Llei de Propietat Horitzontal contempla la possibilitat de contractar una assegurança amb càrrec al fons de reserva.

Quins són els beneficis de comptar amb una assegurança de comunitat de propietaris?

 • Evitar vesses elevades en cas de sinistres.
 • Millorar la convivència entre veïns en comptar amb suport enfront d’imprevistos.
 • Estalvi al no haver d’assumir despeses de reparacions inesperades.
 • Bonificacions en la renovació en absència de sinistres.

Quins factors influeixen en el preu d’aquesta assegurança?

 • Valor total del continent i contingut a assegurar.
 • Cobertures seleccionades i límits de responsabilitat.
 • Ubicació geogràfica de l’edifici.
 • Historial de sinistres de l’immoble.

A Solfinc, entenem la importància de mantenir la teva comunitat de propietaris segura i conforme a la normativa. Oferim una àmplia gamma d’assegurances (assegurances de salut, assegurances de vida, assegurances d’estalvi, assegurances de llar, assegurances de cotxe, entre altres assegurances), dissenyats per a cobrir totes les necessitats que puguin sorgir en la gestió de propietats compartides. Des d’assegurances d’edificis fins a cobertures específiques per a responsabilitat civil, els nostres experts estan llestos per a assessorar-te i trobar la pòlissa que millor s’adapti a les particularitats de la teva comunitat. No deixis a l’atzar la seguretat i el benestar de la teva propietat; contacta’ns avui i descobreix com les nostres solucions personalitzades poden oferir-te tranquil·litat i protecció duradora. A Solfinc, estem compromesos a ser el teu aliat de confiança en assegurances i administració de finques.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...

Entrevista a Ramón Soler al programa de ràdio M2

Entrevista a Ramón Soler al programa de ràdio M2

El passat dimecres 22 de maig, Ramón Soler, gerent del Departament comercial de Solfinc i administrador de les tres societats (Solfinc Pisos, Solfinc Lloguers i Solfinc de J.Soler Torrents), va participar en el programa de ràdio M2, un programa de ràdio immobiliària...