Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Es poden pujar les quotes de la comunitat de propietaris?

nov. 15, 2023 | Comunitats, Últimes entrades

La gestió de les quotes en una comunitat de propietaris pot ser un tema delicat i sovint sorgeix la pregunta: és possible pujar aquestes quotes? A Solfinc, entenem la complexitat darrere d’aquesta qüestió i som aquí per a ajudar-te. Amb el nostre servei d’administració de comunitats, no sols t’assistim en els tràmits i gestions necessaris, sinó que també estudiem cada cas de manera individualitzada per a trobar la millor solució.

La pujada de quotes en la comunitat és una possibilitat legal, però s’han de complir requisits específics. La quota de participació varia segons la Llei de Propietat Horitzontal i és determinada per la superfície, ubicació i serveis comuns. Existeixen quotes ordinàries i extraordinàries, sent aquesta última utilitzada per a despeses no previstes. L’augment de la taxa requereix unanimitat en vots i coeficients de participació, i ha de justificar-se degudament. No pagar les quotes pot portar a accions legals i restriccions en la venda de la propietat.

Quotes de comunitat de propietaris: concepte i funcionament

Les taxes de comunitat de propietaris són pagaments periòdics que els propietaris d’un immoble han de fer per a mantenir i sufragar les despeses de la comunitat. Aquestes es divideixen en diferents tipus i es calculen segons la quota de participació de cadascun.

Quota de participació en una comunitat de propietaris

La quota de participació és l’element clau per a determinar la quantitat que cada arrendador haurà d’abonar. Es calcula tenint en compte diversos factors com la superfície útil, l’emplaçament, la situació i l’ús dels serveis comuns. D’aquesta manera, no tots els veïns paguen el mateix, sinó que cada immoble té assignada una aportació segons la Llei de Propietat Horitzontal.

Destí de la quota de la comunitat

Els diners recaptats mitjançant les quotes de la comunitat té com a finalitat cobrir els costos generals de l’edifici, com el manteniment de l’ascensor, la il·luminació de zones comunitàries, l’aigua, la neteja, entre altres. És important destacar que l’obligació de pagament recau sobre l’amo de l’immoble i no sobre l’inquilí.

Obligació de pagament i responsabilitat del propietari

Tots els arrendadors estan obligats a pagar la contribució de la comunitat de manera periòdica. Aquests pagaments són necessaris per a garantir el correcte manteniment i funcionament de les zones comunes de l’edifici. A més, és important destacar que en cas d’impagament, la comunitat de veïns pot emprendre accions legals i condemnar a l’amo de l’habitatge a costejar el deute, incloent-hi interessos i honoraris legals. Així mateix, aquest no podrà vendre el seu immoble sense un certificat que demostri que no té deutes pendents amb la comunitat.

Tipus de quotes en la comunitat de propietaris

Quota ordinària: manteniment de l’edifici i despeses comunes

La quota ordinària es destina al manteniment regular de l’edifici i a cobrir les despeses generals. Aquests inclouen el pagament de la llum, l’aigua i el manteniment de l’ascensor, així com la cura i neteja de les àrees col·lectives.

Aquesta es calcula segons la taxa de participació de cada titular i es paga de manera mensual, trimestral o anual, segons ho estableixin els estatuts de la comunitat. La suma d’aquesta quota pot variar en funció dels serveis i instal·lacions disponibles en la comunitat, així com del nombre de propietaris que comparteixen les despeses.

Quota extraordinària: despeses no contemplades en el pressupost anual

A més de la quota ordinària, a vegades poden sorgir desemborsaments no contemplats en el pressupost anual de la comunitat. Aquests es coneixen com a quota extraordinària i s’utilitzen per a fer front a necessitats addicionals de manteniment o millores en l’edifici.

Aquesta s’estableix quan s’aprova en una junta de propietaris i requereix d’una majoria de vots. Aquestes despeses poden sorgir per obres de rehabilitació, reparacions urgents o qualsevol altra situació imprevista que requereixi una inversió addicional per part dels propietaris.

És important destacar que la quota extraordinària ha d’estar degudament justificada i el seu import ha de ser proporcional als costos que es pretenen cobrir. Els propietaris hauran de ser informats amb antelació sobre la necessitat d’aquesta aportació i sobre l’import que els correspon pagar en una junta extraordinària.

Legalitat de pujar la quota de la comunitat

La pujada de quotes en la comunitat ha de realitzar-se complint una sèrie de requisits legals. És important conèixer les normatives i procediments per a realitzar aquest ajust de manera adequada.

Requisits per a pujar la quota de manera legal

Per a dur a terme la pujada de la contribució de la comunitat de propietaris de manera legal, és necessari seguir uns certs requisits establerts en la Llei de Propietat Horitzontal. Un dels principals requisits és obtenir la unanimitat dels vots i els coeficients de participació dels propietaris. Això significa que tots els propietaris han d’estar d’acord amb l’augment i han d’ajustar la seva taxa d’acord amb els canvis establerts.

A més, és imprescindible justificar de manera clara i fonamentada la necessitat de l’augment de la quota. Aquesta justificació pot basar-se en diferents factors com la inflació, l’increment dels costos d’energia o el manteniment de serveis comuns.

Impugnació de la decisió de pujada de quota

En cas que un arrendador no estigui d’acord amb la decisió de pujar la quota de la comunitat, té el dret d’impugnar aquesta decisió en un termini determinat. Segons la llei, el titular té un termini de tres mesos per a presentar una impugnació i argumentar les raons per les quals considera injustificat l’augment de la taxa.

És important destacar que la impugnació ha d’estar recolzada per arguments vàlids i objectius, ja que simplement expressar el seu desacord no serà suficient. El propietari impugnant haurà de presentar proves que donin suport als seus arguments i demostrar que l’augment de la quota no està justificat o és desproporcionat en relació amb els serveis i despeses de la comunitat.

Subir la cuota de una comunidad de vecinos

Conseqüències de no pagar les quotes de la comunitat

Accions legals i condemnes per impagament

El no pagament de les quotes pot tenir greus conseqüències legals. La comunitat té el dret d’emprendre accions legals contra l’arrendador morós per a reclamar la quantitat deguda, així com els interessos i els honoraris legals. Aquestes accions poden incloure la presentació d’una demanda i l’obtenció d’una sentència que obligui el titular a retribuir el degut.

A més, el propietari que no compleix amb les seves obligacions de pagament pot ser condemnat a l’embargament dels seus béns o salaris, la qual cosa suposa una restricció significativa en el seu patrimoni. Aquesta condemna pot ocasionar problemes greus a l’amo de l’immoble, afectant la seva situació financera i la seva capacitat per a afrontar altres despeses.

Certificat de deutes per a vendre una propietat

Si un titular té deutes pendents amb la comunitat de propietaris, no podrà fer la venda de la seva propietat sense obtenir un certificat que acrediti que no té deutes. Aquest certificat és necessari per a garantir la transparència i protecció tant del comprador com de la comunitat.

El certificat de deutes ha de ser expedit per l’administrador de la comunitat, i en ell es reflectiran els deutes pendents de pagament per part del propietari. Aquest requisit és fonamental per a evitar possibles conflictes i problemes legals en el procés de venda de l’habitatge.

Com reduir les despeses per a no pujar les quotes

Minimitzar els costos de gestió d’una finca, mantenint al mateix temps un alt nivell de qualitat en termes de serveis i proveïdors, és una tasca perfectament assolible. De fet, aquesta optimització de recursos és la nostra prioritat principal quan una comunitat ens tria com el seu nou administrador.

Una de les claus per a evitar l’augment de les quotes d’una comunitat de propietaris és la gestió eficient de les despeses comunes. Això es pot aconseguir mitjançant diverses estratègies:

  1. Revisió de contractes de serveis: Avaluar periòdicament els contractes amb proveïdors per a assegurar preus competitius i serveis adequats.
  2. Implementació de mesures d’estalvi energètic: Invertir en solucions que redueixin el consum d’energia, com a il·luminació LED o sistemes de calefacció més eficients.
  3. Manteniment preventiu: Realitzar manteniments regulars per a evitar reparacions costoses a llarg termini.
  4. Optimització de recursos: Aprofitar al màxim els recursos disponibles, reduint costos innecessaris.

El paper de l’administrador de comunitats en aquest procés és vital. Aquest professional no sols ha de dur a terme un seguiment rigorós de les despeses, sinó també proposar i gestionar les iniciatives d’estalvi. Amb la seva experiència i coneixements, l’administrador pot identificar àrees de millora i coordinar les accions necessàries per a mantenir les taxes al mínim possible, beneficiant a tota la comunitat.

Amb una gestió eficient i proactiva, és possible mantenir o fins i tot reduir aquests costos. Com a administradors de comunitats, a Solfinc ens enfoquem a optimitzar les despeses, mantenint la qualitat dels serveis i buscant solucions innovadores que beneficiïn a tots els membres de la comunitat. Si estàs enfrontant desafiaments amb les quotes de la teva comunitat, et convidem a explorar les nostres solucions personalitzades i experimentar una gestió eficient i equitativa.

Per a què serveix la nota simple d’un habitatge?

Per a què serveix la nota simple d’un habitatge?

Benvingut al blog de Solfinc! Si alguna vegada has pensat a comprar un habitatge a Barcelona, segurament t'has trobat amb termes legals que poden semblar confusos. Un dels documents més importants en qualsevol transacció immobiliària és la nota simple. Saps per a què...

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

A Solfinc, sabem que la seguretat i el bon funcionament dels ascensors a la teva comunitat són essencials. Els nostres administradors de comunitats estan sempre al dia amb les últimes normatives i regulacions per assegurar-te la millor gestió. El passat 1 de juliol va...

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Vendre un pis de manera ràpida i obtenir el millor preu possible pot ser tot un desafiament, però amb les estratègies adequades, és totalment assolible. En aquest article, explorarem consells efectius que t'ajudaran a optimitzar el procés de venda, assegurant els...