Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Finalitzen les mesures extraordinàries establertes per fer front al impacte causat per la Covid-19

jul. 1, 2022 | Comunitats

Finalitzen les mesures mesures establertes per fer front al impacte causat per la Covid-19, al Decret llei 1/2022, d’11 de gener, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries en l’àmbit sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en relació a les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal. Concretament, queden sense efecte les següents mesures:

  • Finalitzen les mesures extraordinàries covid-19La suspensió de l’obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal.
  • La possibilitat que les juntes es puguin realitzar per videoconferència o per altres mitjans telemàtics de comunicació, encara que no estigui previst en els estatuts ni hagi estat acordat prèviament per la junta de propietaris.
  • La possibilitat excepcional de prendre acords sense reunió, en aquells supòsits en els quals no pugui celebrar-se la celebració de la junta a través dels altres mitjans.

A conseqüència de la desaparició de l’aplicació d’aquestes mesures, a partir de l’1 de juliol de 2022, les juntes hauran de celebrar-se amb la regularitat i amb les formalitats establertes en el Llibre V del Codi civil català:

  • La junta de propietaris s’ha de reunir de manera ordinària, una vegada a l’any per a aprovar els comptes i els pressupostos i per triar a les persones que han d’exercir els càrrecs, o quan el sol·liciti el president o una quarta part dels propietaris o els qui representin una quarta part de les quotes de participació (art. 553-20 CCCat).
  • Només es podran celebrar juntes per videoconferència o per altres mitjans telemàtics de comunicació sincrònica similars, si aquesta possibilitat d’assistència està prevista pels estatuts o ho hagués acordat la junta (art. 553-22.1 CCCat)
  • No existeix la possibilitat de prendre acords sense reunió, ni tan sols de manera excepcional.

Finalitzen les mesures extraordinàries

Per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram Twitter per més contingut del sector.

A quina part d’Espanya és més rendible comprar un pis per llogar

A quina part d’Espanya és més rendible comprar un pis per llogar

Comprar un pis per llogar va tenir una rendibilitat del 6,5% anual a Espanya el 2022, segons dades revelades aquest dilluns per Fotocasa. La xifra, en base als preus de compra i lloguer del portal, varia en funció de la província, amb alguna sorpresa si es fa una...