Finalitzen les mesures extraordinàries establertes per fer front al impacte causat per la Covid-19

jul. 1, 2022 | Comunitats

Finalitzen les mesures mesures establertes per fer front al impacte causat per la Covid-19, al Decret llei 1/2022, d’11 de gener, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries en l’àmbit sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en relació a les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal. Concretament, queden sense efecte les següents mesures:

  • Finalitzen les mesures extraordinàries covid-19La suspensió de l’obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal.
  • La possibilitat que les juntes es puguin realitzar per videoconferència o per altres mitjans telemàtics de comunicació, encara que no estigui previst en els estatuts ni hagi estat acordat prèviament per la junta de propietaris.
  • La possibilitat excepcional de prendre acords sense reunió, en aquells supòsits en els quals no pugui celebrar-se la celebració de la junta a través dels altres mitjans.

A conseqüència de la desaparició de l’aplicació d’aquestes mesures, a partir de l’1 de juliol de 2022, les juntes hauran de celebrar-se amb la regularitat i amb les formalitats establertes en el Llibre V del Codi civil català:

  • La junta de propietaris s’ha de reunir de manera ordinària, una vegada a l’any per a aprovar els comptes i els pressupostos i per triar a les persones que han d’exercir els càrrecs, o quan el sol·liciti el president o una quarta part dels propietaris o els qui representin una quarta part de les quotes de participació (art. 553-20 CCCat).
  • Només es podran celebrar juntes per videoconferència o per altres mitjans telemàtics de comunicació sincrònica similars, si aquesta possibilitat d’assistència està prevista pels estatuts o ho hagués acordat la junta (art. 553-22.1 CCCat)
  • No existeix la possibilitat de prendre acords sense reunió, ni tan sols de manera excepcional.

Finalitzen les mesures extraordinàries

Per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram Twitter per més contingut del sector.

El risc que té posar un pis en lloguer de temporada

El risc que té posar un pis en lloguer de temporada

A Espanya, l'oferta de lloguer de temporada ha experimentat un creixement notable els últims mesos, coincidint amb l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge. Aquesta alternativa a l'arrendament tradicional ha representat el 10% de totes les cases al mercat el tercer...