Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Les novetats de la declaració de la renda 2021

abr. 7, 2022 | Últimes entrades

La crisi del coronavirus ha alterat l’economia i la vida social dels ciutadans, però la cita anual amb Hisenda es manté intacta. Ha començat la campanya de la declaració de la renda 2021 i patrimoni el passat 6 d’abril i conclou el 30 de juny (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny de 2022). Una campanya en la qual, encara que no tenim gaires novetats, sí que hi ha alguns punts que convé tenir en compte, ja que les rendes de 2021 s’han generat en plena pandèmia per la COVID-19, la qual cosa, òbviament, afectarà a moltes persones a l’hora de fer la declaració de la renda 2021. A més podem destacar altres novetats com les noves escales de gravamen, la tributació dels pactes successoris, els nous límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social o les noves deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges, etc.

Al BOE del dia 18 de març de 2022 i en vigor des de l’endemà, es va publicar l’Ordre HFP/207/2022, de 16 de març, per la qual s’aproven els models de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l’impost sobre el patrimoni (IP), exercici 2021.

En quant a les novetats en l’IRPF per a 2021, en podem destacar alguna com les noves escales de gravamen, la tributació dels pactes successoris, els nous límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social o les noves deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges, etc.

Respecte a l’impost sobre el patrimoni 2021, les novetats estan marcades per la introducció d’un apartat per identificar els saldos de monedes virtuals (criptomonedes), que fins ara s’havien d’incloure en l’apartat genèric d’Altres béns i drets de contingut econòmic. També la valoració de béns immobles, per als quals s’estableix que la base imposable serà el valor de referència previst en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, s’afegeix aquesta regla de valoració per als immobles el valor dels quals hagi estat determinat per l’administració en un procediment. Sense oblidar-nos que en els casos de les assegurances de vida quan el prenedor de l’assegurança no tingui la facultat d’exercir el dret de rescat, i en els supòsits en què es perceben rendes temporals o vitalícies procedents d’una assegurança de vida, s’inclou com a possible valor utilitzat per a la valoració l’import de la provisió matemàtica.

Tot això, sense perjudici de les deduccions autonòmiques aprovades dins de la seva competència per cada CCAA.

Principals novetats IRPF a tindre en compte en la declaració de la renda 2021

De cara a la declaració de la renda 2021, s’ha de tindre en compte les següents novetats:

Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva (“mòduls”): per a 2021 es mantenen els mateixos mòduls i instruccions d’aplicació que en 2020, així com les quanties de 250.000 i de 125.000 € per al volum de rendiments íntegres l’any anterior corresponent al conjunt de les activitats econòmiques, excepte ramaderes, forestals i pesqueres, i per a les operacions respecte de les quals estiguin obligats a facturar, respectivament. Així mateix, es manté en 250.000 € la quantia del volum de compres en béns i serveis que no es pot superar sense sortir del règim.

Renúncia o revocació de mòduls per a l’any 2021: des del 24-12-2020 fins al 31-1-2021. La renúncia a mòduls en 2020 i 2021 no vincula durant tres anys.

Reducció general del rendiment activitats econòmiques en estimació objectiva: la reducció general és del 20 per 100 per a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals i del 5 per 100 del rendiment net per a les restants activitats econòmiques.

Activitats econòmiques en estimació directa. Pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors: els contribuents de l’IRPF que tinguin la consideració d’empresa de reduïda dimensió podran deduir, en els exercicis 2020 i 2021, les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l’impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l’obligació a què es refereix l’article 13.1.a) de la LIS sigui de tres mesos.

Deducció de capital immobiliari de la quantia rebaixada en el lloguer de locals destinats a activitats turístiques, hostaleria i comerç: des de l’01-01-2021, les persones físiques que lloguen els locals en els quals es desenvolupen determinades activitats econòmiques vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i acordin voluntàriament rebaixes en la renda arrendatícia corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2021, podran computar com a despesa deduïble per al càlcul del rendiment del capital immobiliari de l’IRPF la quantia de la rebaixa de la renda acordada durant aquests mesos.

Rendiments del capital immobiliari. Reducció del 60 % per l’arrendament de béns immobles destinats a habitatge: amb efectes des de l’11 de juliol de 2021, s’aclareix l’expressió “rendiments declarats pel contribuent” afegint que, la reducció només es pot aplicar sobre el rendiment net positiu calculat pel contribuent en la seva declaració-liquidació o autoliquidació, sense que procedeixi la seva aplicació sobre el rendiment net positiu determinat per l’Administració en la tramitació d’un procediment de comprovació o d’inspecció (incorporant ingressos no declarats o eliminant despeses computades i no deduïbles), encara que el contribuent hagi col·laborat amb la seva declaració o acceptació durant la tramitació del procediment. Amb aquesta regulació, se supera el criteri jurisprudencial fixat pel Tribunal Suprem respecte a la regulació anterior, que permetia aplicar la citada reducció en seu del procediment de comprovació o inspecció.

Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament: el termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament serà de tres mesos en 2020 i 2021.

Quantitats destinades a l’amortització: immobles adquirits a títol gratuït: el Tribunal Suprem en la seva sentència núm. 1130/2021, de 15 de setembre, ha fixat com a criteri interpretatiu que, afectes de determinar l’amortització aplicable en el cas d’immobles adquirits a títol gratuït per herència o donació, el cost d’adquisició satisfet serà el valor del bé adquirit en aplicació de les normes sobre l’impost sobre successions i donacions o el seu valor comprovat en aquests gravàmens (exclòs del còmput el valor del sòl), més les despeses i tributs inherents a l’adquisició que correspongui a la construcció i, si escau, la totalitat de les inversions i millores efectuades en els béns adquirits.

“Unit Linked” (contractes d’assegurances de vida en els quals el prenedor assumeixi el risc de la inversió): amb efectes des de l’11 de juliol de 2021 s’ha modificat l’article 14.2.h) de la Llei de l’IRPF en relació amb les assegurances de vida en les quals el prenedor assumeixi el risc de la inversió, per adaptar els requisits exigibles a les últimes modificacions normatives aplicables a les entitats asseguradores.

Tributació dels pactes successoris: amb efectes des de l’11 de juliol de 2021, s’estableix que l’adquirent en virtut de pacte successori s’haurà de subrogar en el valor i data d’adquisició dels béns en el titular original, en aquells casos en què transmeti els béns rebuts en el transcurs de cinc anys des de la celebració del pacte successori o de la defunció del titular original, si fos anterior. D’aquesta manera, se sotmet a tributació el guany patrimonial generat des de l’adquisició inicial del bé fins a la seva transmissió mitjançant pacte o contracte successori. Aquesta modificació només serà aplicable a les transmissions de béns efectuades amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, és a dir, 11 de juliol de 2021.

Guanys exclosos de gravamen en supòsits de reinversió d’habitatge habitual: a l’efecte del còmput del termini de reinversió en les exempcions per reinversió en habitatge habitual i en entitats de nova o recent creació no es tindrà en compte per haver estat suspès el període comprès entre el 14 de març de 2020 i el 30 de maig de 2020 per fer front a la COVID-19.

Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: amb efectes des de l’01-01-2021, es modifiquen diferents límits en relació amb els sistemes de previsió social.

 • Aportacions anuals màximes (excepte per a assegurances col·lectives de dependència) i límit màxim conjunt de reducció: es redueix de 8.000 a 2.000 euros anuals el límit general de reducció aplicable en la base imposable per les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, si bé es preveu que el nou límit es pugui incrementar en 8.000 euros més per a les contribucions empresarials.

Les aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a plans de pensions d’ocupació o a mutualitats de previsió social, dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip o mutualista, així com les que realitzi a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència dels quals, al seu torn, sigui prenedor i assegurat, es consideraran com a contribucions empresarials, a l’efecte del còmput d’aquest límit.

 • Règim transitori. Excés d’aportacions realitzades i no reduïdes en els exercicis 2016-2020: s’estableix un règim transitori que permet que, en el cas que entre les quantitats pendents de reduir procedents dels exercicis 2016 a 2020 existeixin aportacions realitzades pel contribuent i contribucions imputades pel promotor, s’entengui que les quantitats pendents de reducció corresponen a contribucions imputades pel promotor, amb el límit de les contribucions imputades en aquests períodes impositius. L’excés sobre aquest límit s’entendrà que correspon a aportacions del contribuent.
 • Excés d’aportacions i contribucions corresponents a l’exercici: des del període 2021 quan en l’excés que es produeixi en l’exercici concorrin aportacions del contribuent i contribucions imputades pel promotor, la determinació de la part de l’excés que correspon a les unes i les altres es realitzarà en proporció als imports de les respectives aportacions i contribucions.
 • Aportacions a sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent: es redueix de 2.500 a 1.000 euros anuals el límit màxim aplicable per aportacions a sistemes de previsió social dels que sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent.

Escala general de l’impost, tipus de gravamen de l’estalvi, escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball i escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol: amb efectes des de l’01-01-2021, s’afegeix un tram en l’escala general de l’impost per a bases liquidables generals a partir de 300.000 euros amb un tipus de gravamen del 24,50 %. D’acord amb això, s’introdueix un nou tram per a la base de retenció per rendiments del treball que excedeixi de 300.000 euros, la qual cosa incrementa el tipus de retenció màxim del 45 % al 47 %. Així mateix, s’afegeix un tram en l’escala de l’estalvi per a bases liquidables superiors a 200.000 euros amb un tipus de gravamen del 26 % (escala estatal + autonòmica).

En línia amb l’anterior, es modifiquen les escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol en els següents termes: a) s’incrementa del 45 % al 47 % el tipus aplicable a la part de la base liquidable general que excedeixi de 600.000 €; b) s’introdueix un nou tram per a la part de la base liquidable d’estalvi que excedeixi de 200.000 €, que passa del 23 % al 26 %; c) augmenta del 45 % al 47 % el tipus de retenció aplicable a les retribucions satisfetes per un mateix pagador que excedeixin de 600.000 €.

Noves deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges: amb efectes des del 6 d’octubre de 2021 (Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre), s’introdueixen noves deduccions en l’IRPF del 20, 40 o 60 % per obres en habitatges i edificis residencials que millorin l’eficiència energètica i en l’exclusió de tributació en aquest impost de determinades subvencions i ajuts per a la rehabilitació.

Deducció per inversió en habitatge habitual: en l’apartat relatiu al règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual, se suprimeixen les caselles corresponents a la modalitat de construcció de l’habitatge habitual, per haver finalitzat el termini de quatre anys, prorrogable en uns altres quatre anys, en els quals el contribuent havia d’acabar la construcció del seu habitatge habitual per tenir dret al règim transitori d’aquesta deducció. Per a minimitzar la possibilitat d’error respecte de la seva aplicació s’han incorporat, en el cas d’obres d’ampliació o rehabilitació i d’obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual de persones amb discapacitat, caselles per indicar la data d’inici i fi de les obres. En el cas que es tracti de la modalitat de construcció, se sol·licitarà la data de l’escriptura d’adquisició o d’obra nova de l’habitatge.

Altres qüestions d’interès. IPREM, interès legal, interessos de demora i salari mitjà anual del conjunt dels declarants de l’IRPF

 • L’import de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a 2021 queda fixat en 7.908,60 euros, d’acord amb el que s’estableix per la disposició addicional cent vint-i-unena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021.
 • L’interès legal dels diners en l’exercici 2021 es manté en el 3 per 100 i l’interès de demora a què es refereix a l’article 26.6 de la Llei General Tributària en el 3,75 per 100, d’acord amb el que s’estableix en la disposició addicional quaranta-novena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021.
 • El salari mitjà anual del conjunt dels declarants de l’IRPF es manté en 22.100 euros per a l’exercici 2021.

Guia de les deduccions autonòmiques de l’IRPF en l’exercici 2021

 1. Andalusia
 2. Aragó
 3. Principat d’Astúries
 4. Illes Balears
 5. Canàries
 6. Cantàbria
 7. Castella-la Manxa
 8. Castella i Lleó
 9. Catalunya
 10. Extremadura
 11. Galícia
 12. Comunitat de Madrid
 13. Regió de Múrcia
 14. La Rioja
 15. Comunitat Valenciana

Incidència de la COVID-19 en la declaració de la renda 2021

 • Els dies de l’estat d’alarma es computen a l’efecte de considerar un contribuent com a resident a Espanya per fer la declaració de la renda 2021.
 • A l’efecte del termini de dos anys per exonerar de tributació per reinversió el guany patrimonial obtingut en la transmissió d’habitatge habitual, no es tenen en compte els dies que van des del 14 de març de 2020 al 30 de maig de 2020 per fer front a la COVID-19.
 • A l’efecte del termini de sis mesos per exonerar de tributació el guany patrimonial obtingut en la transmissió de qualsevol element patrimonial, per reinversió en renda vitalícia, d’un contribuent més gran de seixanta-cinc anys, no es tenen en compte els setanta-vuit dies que van des del 14-03-2020 al 30-05-2020.
 • Si un treballador tenia cedit un vehicle per la seva empresa, que podia utilitzar per a fins particulars, les restriccions de mobilitat per l’estat d’alarma no incideixen en la quantificació de la retribució en espècie citada.
 • Els treballadors en ERTO que han percebut del SEPE quantitats que no els corresponien en 2021 i que han hagut de retornar aquest any o que les hauran de retornar després, no han de tributar per elles. El problema pot radicar a conèixer la dada de l’import net que és el que han d’incloure en la renda 2021. L’AEAT anirà actualitzant les dades fiscals a mesura que rebi informació del SEPE
 • Els contribuents amb rendiments bruts del treball superiors a 14.000 € que tinguin dos pagadors la seva empresa i el SEPE sempre que el segon pagador li hagi satisfet més de 1.500 € estaran obligats a declarar i, normalment, els sortirà a ingressar pel dèficit de retencions que s’haurà produït.
 • Els ajuts d’algunes CCAA a treballadors en ERTO amb rendes baixes no estan exemptes, i tributen com a rendiments del treball. En el cas d’ajuts al consum en forma de targetes o bons d’ajuntaments o comunitats caldrà analitzar si es qualifiquen de guanys patrimonials o rendiments del treball.
 • Els empresaris o professionals que hagin cobrat la prestació extraordinària per cessament d’activitat l’hauran de declarar com a rendiment del treball.
 • Quan el propietari d’un immoble llogat hagi arribat a un acord amb l’inquilí per no cobrar-li la renda durant uns mesos de 2021 no imputarà ingressos per aquest temps, deduirà les despeses que se li hagin produït i no imputarà rendes immobiliàries.
 • Si l’acord entre propietari i inquilí ha consistit en un diferiment d’algunes rendes de 2021 no es computaran com a ingressos mentre no siguin exigibles i hi haurà plena deducció de despeses sense imputació de rendes immobiliàries.
 • Si l’acord entre propietari i inquilí va consistir en una rebaixa de la renda, el còmput d’ingressos es realitzarà conforme als acords.
 • Si l’inquilí impaga alguna renda de 2021 l’arrendador haurà d’imputar l’ingrés impagat i podrà deduir, com a saldos de dubtós cobrament, les quantitats impagades, però només si han transcorregut almenys tres mesos des de la primera gestió de cobrament fins al 31-12-2021. També en aquest cas podrà deduir la resta de despeses i no ha d’imputar rendes immobiliàries.
 • Encara que hagin existit restriccions de mobilitat que puguin haver impedit l’ús d’una segona residència, caldrà imputar-ne la renda en 2021.
 • No és deduïble la part corresponent de les despeses de subministrament que s’han produït en l’habitatge habitual de l’empresari o professional pels dies que, durant la pandèmia, va exercir l’activitat des de casa tret que hagi afectat l’habitatge al desenvolupament de l’activitat.
 • En el cas que un autònom hagi gaudit de l’exclusió total o parcial del pagament de les quotes del RETA derivada d’una inexistència d’obligació o exempció, això no tindrà incidència en l’impost perquè no se li dona la naturalesa de rendiment íntegre ni de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments.
 • Les subvencions per a autònoms amb dificultats, concedides per algunes comunitats autònomes que inclouen, entre altres contingències, la suspensió de l’activitat o la caiguda d’ingressos a conseqüència de l’epidèmia de COVID-19 tant si s’aplica a compensar despeses de l’exercici o la pèrdua d’ingressos, tindran el tractament de subvencions corrents, és a dir, d’ingressos de l’activitat imputables en l’exercici.
 • A l’efecte de la quantificació del mòdul “personal assalariat”, en el règim d’estimació objectiva, el personal assalariat s’haurà de valorar, treballador per treballador, en funció de les condicions en què es trobin en l’ERTO i es computarà, només, les hores que hagi de prestar de treball efectiu, no computant-se la part del contracte de treball que es trobi suspesa temporalment.
 • Si una mare ha estat en ERTO durant els mesos en què la suspensió del contracte de treball hagi estat total, no tindrà dret a la deducció per maternitat. Per contra, si l’ERTO ha estat parcial, sí que tindrà dret a la citada deducció.
 • El dret a la deducció per família nombrosa o familiars amb discapacitat no es perd per haver estat en ERTO durant 2021. Així mateix, hi tindran dret els autònoms que hagin percebut la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Contribuents no obligats a declarar

Quadre resum

Regla Renda obtinguda Límits Altres condicions
1r Rendiments del treball 22.000
 • Un pagador (2n i restants ≤ 1.500 euros anuals).
 • Prestacions passives de dos o més pagadors les retencions dels quals hagin estat determinades per l’Agència Tributària.
14.000
 • Més d’un pagador (2n i restants >1.500 euros anuals).
 • Pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
 • Pagador dels rendiments no obligat a retenir.
 • Rendiments subjectes a tipus fix de retenció.
 • Rendiments del capital mobiliari.
 • Guanys patrimonials.
1.600
 • Subjectes a retenció o ingrés a compte, excepte guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’IIC en les quals la base de retenció no sigui procedent determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable.
 • Rendes immobiliàries imputades.
 • Rendiments de Lletres del Tresor.
 • Subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat.
 • Altres guanys patrimonials derivats d’ajuts públics
1.000
2n
 • Rendiments del treball.
 • Rendiments del capital (mobiliari i immobiliari).
 • Rendiments d’activitats econòmiques.
 • Guanys patrimonials.
1.000
 • Subjectes o no a retenció o ingrés a compte.
 • Pèrdues patrimonials.
<500
 • Sigui quina sigui la seva naturalesa.

Comentaris al quadre:

La regla 2a i els seus límits són independents dels continguts en la regla 1a, actuant en tot cas com a criteri corrector de la regla 1a per a rendes d’escassa quantia. En conseqüència, si un contribuent no està obligat a declarar per raó de la naturalesa i quantia de les rendes obtingudes conforme als límits i condicions de la regla 1a, no procedirà l’aplicació de la regla 2a.

Quan, de l’aplicació dels límits i condicions de la regla 1a, el contribuent estigués obligat a presentar la declaració de la renda 2021, s’ha d’acudir a la regla 2a i els seus límits per verificar si opera l’exclusió de l’obligació de declarar en tractar-se de rendes d’escassa quantia.

Tingui’s en compte que en la regla 1a no apareixen enunciades les pèrdues patrimonials entre els supòsits exonerats de l’obligació de declarar.

D’igual manera, tingui’s en compte que en la regla 2a no apareix enumerada la imputació de rendes.

Novetats en l’impost sobre el patrimoni

De cara a la declaració de la renda 2021, hem de tenir present les següents novetats:

Escala de gravamen: s’incrementa un punt el gravamen de l’últim tram de l’escala estatal (per a patrimonis superiors a 10.695.996,06 €), que passa del 2,5 % al 3,5 %.

Dret a l’aplicació de la normativa pròpia aprovada per la comunitat autònoma per no residents: s’estén a tots els no residents, siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o en un tercer Estat, el dret a l’aplicació de la normativa pròpia aprovada per la comunitat autònoma on radiqui el valor més elevat dels béns i drets que siguin titulars i pels quals s’exigeixi l’impost, perquè estiguin situats, puguin exercitar-se o hagin de complir-se en territori espanyol.

Valor de referència dels immobles: d’acord amb els canvis introduïts en altres impostos en la valoració de béns immobles, per als quals s’estableix que la base imposable serà el valor de referència previst en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, s’afegeix aquesta regla de valoració en l’impost sobre el patrimoni per als immobles el valor dels quals hagi estat determinat per l’Administració en un procediment. En general, es considerarà “valor” dels béns o drets el seu “valor de mercat”, amb les especialitats que s’exposen més endavant. En el cas d’immobles, el seu valor serà el “valor de referència” previst en la normativa del cadastre immobiliari. I, en tot cas, per a la determinació de la base imposable, prevaldrà el “valor declarat” pels interessats quan sigui superior al valor de mercat o de referència.

Tributació de les assegurances de vida: es modifica la Llei de l’impost, amb efectes des de l’11 de juliol de 2021, per contemplar que, en aquells supòsits en els quals el prenedor no tingui la facultat d’exercir el rescat total en la data de meritació de l’impost, l’assegurança es computarà pel valor de la provisió matemàtica en la citada data. No obstant això, aquesta regla no s’aplicarà als contractes d’assegurança temporals que només incloguin prestacions en cas de defunció o invalidesa i altres garanties complementàries de risc.

Rendes temporals i vitalícies: la base imposable en les rendes temporals i vitalícies es quantifica en l’actualitat pel valor actual de les rendes. No obstant això, en els contractes d’assegurança de vida la contraprestació de la qual es rep en forma de renda, pot succeir que no incorpori del tot la devolució del capital aportat, per exemple, quan l’assegurança preveu, a més de la percepció d’una renda, una prestació addicional per al cas de defunció.

En aquestes circumstàncies, l’aplicació de la regla de l’article 17.dos de la Llei de l’IP determinaria la inclusió en la base imposable de l’impost d’un valor més baix al qual correspon als drets econòmics totals derivats del contracte d’assegurança.

Per solucionar aquesta situació, es preveu ara que, quan es percebin rendes, temporals o vitalícies, procedents d’una assegurança de vida, aquestes es computaran pel seu valor de rescat a la data de meritació de l’impost i, en defecte d’això, per la provisió matemàtica a la citada data.

Valors representatius de la participació en els fons propis de qualsevol mena d’entitat: es considera necessari identificar correctament l’entitat emissora d’aquests valors, per la qual cosa s’haurà de consignar el número d’identificació fiscal.

Criptomonedes (monedes virtuals): respecte de les novetats del model de declaració de l’impost sobre el patrimoni, s’introdueix un apartat per identificar els saldos de monedes virtuals, que fins ara s’havien d’incloure en l’apartat genèric d’Altres béns i drets de contingut econòmic.

Noves deduccions autonòmiques en la quota: per acabar podem assenyalar que les comunitats autònomes de Galícia, La Rioja i la Regió de Múrcia han aprovat noves deduccions autonòmiques en la quota de l’impost.

Altres qüestions a tenir en compte:

 • Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no es doni aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €. Les persones mortes l’any 2021 abans del 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost.
 • Estan sotmesos per obligació real les persones físiques no residents que siguin titulars de béns radicats o de drets que puguin exercitar-se en territori espanyol. Segons la consulta de la DGT V2380-17, un resident als EUA, que diposita accions d’una empresa alemanya en una entitat bancària espanyola, tributa per obligació real. També queden subjectes per obligació real les persones acollides en l’IRPF al règim especial d’impatriats. Els residents, subjectes per obligació personal, tributen per tots els béns o drets independentment del lloc on estiguin situats.
 • Encara que els no residents, en general, tributen per la normativa estatal, els que siguin residents en un Estat de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu tindran dret a aplicar la normativa de la comunitat autònoma on radiqui el valor més elevat dels béns i drets dels quals siguin titulars i pels quals se’ls exigeixi l’impost (en aquest cas només s’exigeix pels que estiguin situats o puguin exercitar-se en territori espanyol). Es tracta d’una opció que hauran d’exercitar en el període reglamentari de declaració (DGT V3054-16).
 • La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, estén a tots els no residents, ja siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o en un tercer Estat, el dret a l’aplicació de la normativa pròpia aprovada per la comunitat autònoma on radiqui el valor més elevat dels béns i drets dels quals siguin titulars i pels quals s’exigeixi l’impost, perquè estiguin situats, puguin exercitar-se o hagin de complir-se en territori espanyol; tot això d’acord amb la recent jurisprudència del Tribunal Suprem sobre l’extensió del principi de llibertat de moviment de capitals consagrat en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
 • Es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, i per tant un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en règim de guanys no tributarà per ell si el seu valor no excedeix de 600.000 €.
 • La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que no hagués aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 €. El mínim exempt es fixa en 700.000 € tant per als contribuents residents com no residents, excepte a Aragó (400.000 €) Extremadura i Catalunya (500.000 €) i la Comunitat Valenciana (600.000 €). A més, en alguna comunitat s’eleven els mínims per a contribuents discapacitats (com Extremadura i València).
 • Tarifes: en general s’aplica l’estatal, amb 8 trams i tipus des del 0,2 al 3,5 %, excepte en algunes comunitats, com Andalusia, Astúries, Illes Balears, Cantàbria, Catalunya, Extremadura, Galícia, Múrcia i Comunitat Valenciana, que tenen la seva pròpia tarifa.

Per a més info, podeu consultar la tarifa estatal i tarifes autonòmiques

 • La suma de la quota íntegra de l’impost sobre el patrimoni i la de l’IRPF no pot superar el 60 % de la suma de les bases imposables de l’impost sobre la renda, sense tenir en compte a aquest efecte la part de la base de l’estalvi de guanys i pèrdues patrimonials derivades de transmissions d’elements amb antiguitat superior a un any, ni la part de quota de l’IRPF corresponent a aquesta base. Tampoc es tindrà en compte la part de l’impost sobre el patrimoni que correspongui a elements patrimonials que no siguin susceptibles de produir rendiments en l’impost sobre la renda. Si la suma de les quotes supera el 60 % de la base de l’IRPF, es reduirà la quota de l’impost sobre el patrimoni fins a aquest límit, sense que la reducció en aquest últim impost pugui excedir del 80 % de la seva quota. En altres paraules, sigui com sigui la base de l’IRPF, es pagarà, com a mínim, el 20 % de la quota de l’impost patrimonial.
 • Tingui present també les bonificacions en la quota de l’impost aprovades per cada comunitat autònoma. Pot haver-hi contribuents que, encara que no hagin de pagar per aquest impost, hagin de presentar la declaració de la renda 2021 si el valor dels seus béns i drets supera 2.000.000 €.

Per a més info, podeu consultar les bonificacions autonòmiques

Si necesites ajuda per realitzar la declaració de la renda 2021 a Barcelona, pots posar-te en contacte amb l’assessoria Santiveri a l’e-mail info@santiveri.org o trucant al 93 454 50 00.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebook, Instagram o Twitter per al més contingut del sector.

Publicació realitzada per: Santiveri.

Per a què serveix la nota simple d’un habitatge?

Per a què serveix la nota simple d’un habitatge?

Benvingut al blog de Solfinc! Si alguna vegada has pensat a comprar un habitatge a Barcelona, segurament t'has trobat amb termes legals que poden semblar confusos. Un dels documents més importants en qualsevol transacció immobiliària és la nota simple. Saps per a què...

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

A Solfinc, sabem que la seguretat i el bon funcionament dels ascensors a la teva comunitat són essencials. Els nostres administradors de comunitats estan sempre al dia amb les últimes normatives i regulacions per assegurar-te la millor gestió. El passat 1 de juliol va...

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Vendre un pis de manera ràpida i obtenir el millor preu possible pot ser tot un desafiament, però amb les estratègies adequades, és totalment assolible. En aquest article, explorarem consells efectius que t'ajudaran a optimitzar el procés de venda, assegurant els...