Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Llei 11/2020 sobre novetats laborals i pressupostos generals per a l’any 2021

gen. 14, 2021 | Últimes entrades, Últimes entrades

El 31 de desembre s’ha publicat en el BOE la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 (d’ara endavant *LPGE 2021), que contenen una sèrie de novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social. A continuació veurem els canvis més destacables:

1. Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, Desocupació i Protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional

El més destacable és la congelació de la base màxima de cotització a la Seguretat Social.

El topall màxim de la base de cotització en tots els règims queda fixat en 4.070,10 euros/mensuals (o 135,67 euros diaris) a partir de l’1 de gener de 2021.

El topall mínim és l’import del salari mínim interprofessional vigent, incrementat en un sisè. Les bases mínimes s’incrementaran des del mateix 1 de gener, per tant, en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional.

Es mantenen els tipus de cotització per contingències comunes i hores extraordinàries.

També es mantenen els beneficis dels treballadors autònoms, treballadors agraris i empleats de llar, entre altres col·lectius. Entre altres particularitats:

  • Es fixa la base mínima de cotització per als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2020 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a deu, en 1.214,10 euros mensuals, aplicable a partir d’1 de gener de 2021.
  • A més, en el RETA es mantenen les bases i tipus de cotització, a excepció dels de contingències professionals (que pugen del 1,1% al 1,30%) i els de cessament d’activitat (del 0,8% al 0,9%), segons va estipular l’RDL 28/2020.
  • Per als treballadors empleats de llar, les bases s’incrementaran en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional. No hi ha canvis en les bonificacions i reduccions de quotes socials.

2. Pensions

Es revaloritzen les pensions contributives amb el percentatge del 0,9%, de previsió de l’IPC i les pensions no contributives -jubilació i invalidesa- al 1,8% (doble d’aquesta previsió).

Per tant, s’ha suspès l’aplicació del sistema de revaloració de les pensions de Seguretat Social i de classes passives.

Es manté per a 2021 el poder adquisitiu dels pensionistes, que rebran abans de l’1 d’abril de 2022 i en un únic pagament una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda en 2021 i la que hagués correspost d’haver aplicat a l’import de la pensió vigent a 31 de desembre de 2020 dels mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021.

El límit d’ingressos per a percebre els complements per mínims es fixa en 7.707 euros/any (uns 1.283 euros més anuals si hi ha cònjuge a càrrec).

El complement per habitatge s’ha establert en 525 euros/any.

S’estableixen els límits de l’assenyalament inicial de les pensions públiques, que s’estableixen en 2.707,49 euros/mes, sense perjudici de les pagues extraordinàries.

Es contemplen també les quanties de les prestacions familiars, així com l’assignació econòmica i el límit d’ingressos anuals per a beneficiaris que, d’acord amb les disposicions transitòries de l’ingrés mínim vital, mantinguin o recuperin el dret a l’assignació econòmica per cada fill menor de 18 anys o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%.

Així mateix, es fixen quanties per als subsidis econòmics per a persones amb discapacitat: garantia d’ingressos mínims, ajuda de tercera persona, i mobilitat i compensació per despeses de transport, així com les de les pensions assistencials, que seran objecte de revisió periòdica.

3. Moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social

Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar, la moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta la meritació de la qual tingui lloc entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021, en el cas d’empreses, i entre els mesos de gener a març de 2021 en el cas de treballadors autònoms. Aquest ajornament s’ajustarà als termes i condicions establerts amb caràcter general en la normativa de Seguretat Social, amb les següents particularitats:

a) Serà aplicable un interès del 0,5%, en lloc del previst en l’art. 23.5 de la Llei General de la Seguretat Social.

b) Les sol·licituds d’ajornament hauran d’efectuar-se abans del transcurs dels deu primers dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents a les quotes reportades abans assenyalades.

4. Aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions

Es preveu que el total de les aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions siguin de 2.000€ excepte alguns casos que serà 8.00€: sempre que tal increment provingui de contribucions empresarials. Les aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a plans de pensions d’ús dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip, es consideraran com a contribucions empresarials, a l’efecte del còmput d’aquest límit.

5. IPREM

Es determina l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (*IPREM) per a 2021

a) EL IPREM diari, 18,83 euros.

b) El IPREM mensual, 564,90 euros.

c) El IPREM anual, 6.778,80 euros.

6. Tipus d’interès legal dels diners i de demora

El tipus d’interès legal dels diners es manté en el 3,00%, i el de demora en el 3,75%.

7. Contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística 

Sent necessari acompanyar l’expansió del sector del turisme i sectors vinculats a ell amb mesures de suport a la contractació, s’estableixen mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2021 i vigència indefinida, les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, així com els de comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculats a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquests treballadors.

8. Crèdit de formació professional per a l’ocupació 

Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional disposaran d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors d’acord amb el que s’estableix en l’article 9 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, que resultarà d’aplicar a la quantia ingressada per l’empresa en concepte de formació professional durant l’any 2020 el percentatge de bonificació que, en funció de la grandària de les empreses, s’estableix a continuació:

a) Empreses de 6 a 9 treballadors: 100 per cent.

b) De 10 a 49 treballadors: 75 per cent.

c) De 50 a 249 treballadors: 60 per cent.

d) De 250 o més treballadors: 50 per cent.

Les empreses d’1 a 5 treballadors disposaran d’un crèdit de bonificació per empresa de 420 euros, en lloc d’un percentatge. Així mateix, podran beneficiar-se d’un crèdit de formació, en els termes establerts en la citada normativa, les empreses que durant l’any 2021 obrin nous centres de treball, així com les empreses de nova creació, quan incorporin a la seva plantilla nous treballadors. En aquests supòsits les empreses disposaran d’un crèdit de bonificacions l’import de les quals resultarà d’aplicar al nombre de treballadors de nova incorporació la quantia de 65 euros.

9. Suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral

Se suspèn l’aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, prevista en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2021. Aquesta suspensió s’estendrà fins que el Govern procedeixi a la reforma del citat reial decret, que haurà de produir-se al llarg de l’any 2021.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...