Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

RD 450/2022 pel qual es modifica el codi tècnic de l’edificació (CTE) per millorar l’eficiència energètica de l’edifici

jul. 12, 2022 | Comunitats, Últimes entrades

El 15/06/2022 es va publicar al BOE el Reial Decret 450/2022, de 14 de juny, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/ 2006 de 17 de març i que va entrar en vigor el passat 16 de juny.

Els canvis introduïts al codi tècnic de l’edificació donen resposta a la transposició parcial de Directives d’Eficiència Energètica dels edificis i d’Eficiència Energètica amb l’impuls a la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics aparcaments dels edificis, ia la necessitat de seguir avançant a la millora de la eficiència energètica dels edificis, incrementant el foment de les energies procedents de fonts renovables.

Així mateix, s’han introduït modificacions puntuals d’alguns apartats del DB HE Estalvi d’energia i DB HS per facilitar-ne l’aplicació, així com del DB SUA per incorporar criteris d’accessibilitat a les estacions de recàrrega de les places d’aparcament accessibles.

codi tècnic de l'edificacióEn relació amb l’impuls del vehicle elèctric, la modificació introdueix una nova secció HE-6 “Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics” al DB d’Estalvi d’energia en què es fixen, en funció de l’ús de l’edifici i el tipus d’intervenció (obra nova o intervenció en edificis existents), les dotacions mínimes exigides, ja sigui canalitzacions per a la preinstal·lació i/o instal·lació d’un determinat nombre de punts de recàrrega per al VE.

Aquests canvis també han suposat la modificació del RD 1053/2014 que va aprovar l’ITC BT-52 “Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics” del Reglament de Baixa Tensió, REBT, en què es fixaven les dotacions mínimes d’infraestructura de recàrrega de VE associades als edificis així com als aparcaments no adscrits als edificis.

En relació amb el foment de les energies procedents de fonts renovablesel RD també modifica el DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent fonts renovables, canvi derivat de la possibilitat real de l’autoconsum col·lectiu i de la simplificació dels tràmits administratius per a la seva implantació.

En aquest sentit, s’ha incorporat l’ús residencial habitatge en el seu àmbit d’aplicació, a més de reduir, per a tots els usos, el valor llindar de superfície construïda a partir del qual li és aplicable l’exigència.

CTE: Els terminis d’aplicació establerts

Per a obres de nova construcció i intervencions en edificis existents amb llicència municipal d’obres sol·licitada:

  • Amb anterioritat al 16-06-2022: no és aplicable(*)
  • del 16-06-2022 al 15-12-2022: és aplicable voluntària(*)
  • A partir del 16-12-2022: és aplicable obligatòria

(*) Les obres s’hauran d’iniciar en el termini màxim d’eficàcia de la llicència i, mancant aquest, 6 mesos des de la data d’atorgament de la llicència. Si no és així, caldrà que els projectes s’adaptin a les modificacions incorporades en aquest Reial decret 450/2022.

codi tècnic de l'edificació CTE

Aquests temes poden ser difícils de gestionar, per la qual cosa és recomanable tenir un bon administrador de finques. Pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web. D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram Twitter per a més contingut del sector.

Aval ICO Habitatge: Tot el que necessites saber

Aval ICO Habitatge: Tot el que necessites saber

En el canviant panorama del mercat immobiliari espanyol, trobar solucions efectives que facilitin l'accés a l'habitatge és una prioritat tant per a individus com per a famílies. Conscient d'aquesta necessitat, el Govern va anunciar a mitjans de 2023 una de les mesures...

Què cal fer per a recuperar la fiança d’un lloguer?

Què cal fer per a recuperar la fiança d’un lloguer?

Recuperar la fiança d'un lloguer és un procés que genera molts dubtes entre els inquilins en finalitzar el seu contracte d'arrendament. A continuació, desglossarem pas a pas les accions necessàries per a assegurar la devolució íntegra de la teva fiança, des de complir...

Es pot prohibir l’ús de zones comunes a un veí morós?

Es pot prohibir l’ús de zones comunes a un veí morós?

La convivència en comunitats de propietaris comporta unes certes obligacions, entre elles, la puntualitat en el pagament de les quotes comunitàries. Però, què succeeix quan un veí no compleix amb aquestes responsabilitats financeres? És possible restringir el seu...