Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Què s’ha modificat al Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya?

gen. 10, 2023 | Comunitats

El 30 de desembre de 2022, es va publicar al DOGC la Llei 11/2022, de 29 de desembre, de millorament urbà, ambiental i social dels barris i viles, la disposició addicional tercera de les quals, a fi de facilitar la instal·lació d’energies renovables, afegeix l’article 553-25 bis, a la Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, introduint les següents mesures:

Majoria simple de propietaris i quotes:

  1. Per a la implantació en elements comuns d’ús comú, de sistemes d’energies renovables i els seus elements auxiliars, per a usos comuns, per a usos privatius d’un o més veïns o per a usos mixtos, encara que comportin una modificació de la configuració exterior.
  2. Per a la participació en la generació distribuïda compartida mitjançant fonts renovables, l’agregació de la demanda o qualsevol altre definit per les directives europees, la participació en comunitats locals o ciutadanes d’energia i l’exercici dels drets derivats d’aquesta participació.

Per als sistemes d’energies renovables que s’implantin en elements comuns d’ús privatiu, és suficient complir amb la regulació urbanística aplicable, sense necessitat de l’aprovació de la comunitat de veïns.

Quan aquests sistemes d’energies renovables i els seus elements auxiliars, o una part d’ells, estiguin situats en un espai d’ús comú, però siguin d’ús privatiu d’un o més veïns de la comunitat, aquest o aquests no poden vincular exclusivament l’ús d’aquests sistemes. D’aquesta manera, els veïns de la comunitat que no hagin participat en la votació inicial o que no s’hagin oposat, poden beneficiar-se de la instal·lació en un moment posterior, abonant l’import que es fixi.

Als efectes únicament de la legitimació per a la impugnació dels acords, els propietaris que no han participat en la votació poden oposar-se a l’acord mitjançant un escrit enviat a la secretaria, per qualsevol mitjà fefaent, en el termini de quinze dies des que els ha estat notificat. Si passat aquest termini i no han remès l’escrit d’oposició, es considera que s’adhereixen a l’acord.

Als sistemes d’energies renovables per a usos comuns instal·lats en elements comuns no els és aplicable l’exoneració del pagament per oposició a l’acord.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

Font: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...