Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Normativa a aplicar en la protecció contra incendis en els aparcaments dels edificis

febr. 13, 2023 | Comunitats

Els aparcaments són unes de les zones amb més risc d’incendi, per la qual cosa s’han d’extremar les precaucions al màxim i complir les indicacions de les normatives de protecció contra incendis en els aparcaments d’edificis.

A Catalunya, les normatives aplicables en matèria de protecció contra incendis en un aparcament d’un edifici amb vehicles de motor de combustió interna i amb vehicles elèctrics son les següents:

 • Codi Tècnic d’Edificació (CTE).
 • Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis (RD 513/2017).
 • Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002).
 • Fitxa 1.18 Instal·lacions de Recàrrega de Vehicles Elèctrics (IRVE).  Bombers de Barcelona.

S’afegeix la Fitxa 1.18, ja que els incendis en vehicles elèctrics presenten uns factors diferencials desfavorables en relació amb els vehicles convencionals de combustió interna.

Per dur a terme una bona protecció contra incendis en els aparcaments dels edificis, tindrem en compte els següents aspectes:

1. Resistència al foc dels elements:

 • Elements estructurals: Resistència mínima EI 120 en les plantes sota rasant i sobre rasant. Taula 1.1. DB SI 1 CTE.
 • Portes de comunicació entre sectors: EI2 60 C5. Taula 1.2 DB SI1.
 • Elements constructius, decoratius i de mobiliari: sostres i parets B-s1, d0. Terra BFL-s1. Taula 4.1. DB SI1.

2. Instal·lació de protecció contra incendi DB SI4 CTE Taula 1.1.:

2.1.Extintors:

 • 1 extintor d’eficàcia 21A-113B distanciats com a màxim separats en un radi de 15 m en cada planta.
 • 1 extintor de CO2 d’eficàcia 34B o 89B. REBT.

2.2.Boques d’incendi:

 • De 25 mm si la superfície construïda excedeix els 500 m².

2.3.Sistema de detecció d’incendi (amb detectors de fum)

 • Si la superfície és major de 500 m².

2.4.Hidrants exteriors:

 • Si la superfície està compresa entre 1000 i 10.000 m² + 1 cada 10.000 m².
 • Els hidrants deuen estar instal·lats en via pública a menys de 100 m de la façana.

2.5.Instal·lació automàtica d’incendis (ruixadors):

 • En aparcaments robotitzats.

3. Punt de recàrrega en plaça d’aparcament de vehicle elèctric. Punt 13.1. Fitxa 1.18. B.BCN.:

 • Junt a cada accés rodat a l’aparcament es disposarà de cartells d’informació per a bombers. En aquests plafons s’indicarà en un plànol, el punt de tall del subministrament d’electricitat d’on pengin els punts de
  recàrrega instal·lats.
 • Caldrà dotar a l’aparcament d’un dispositiu de tall de subministrament que inclogui la totalitat dels punts de recàrrega. Aquest dispositiu haurà d’estar clarament identificat com a tal, amb la inscripció: “TALL GENERAL VEHICLES ELÈCTRICS”.
 • Les places d’aparcament que disposin de servei de recàrrega, hauran de senyalitzar-se, amb el següent grafisme, pintat al terra i davant de la plaça, i de dimensions 42 x 42 cm.

Comptar amb un equip d’experts en la gestió de comunitats de propietaris és vital pel bon manteniment de l’edifici, ja que realitzem tasques com la supervisió constant de les instal·lacions, gestió de serveis de neteja i seguretat, així com la gestió de la documentació necessària per complir les normatives legals.

Un bon administrador de finques us assegura un manteniment òptim i una gestió eficient. Contacta’ns per obtenir més informació i un pressupost a mida. El teu edifici t’ho agrairà!

Aprofitem per recordar-te que per a qualsevol consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...