Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Nou model de cèdula d’habitabilitat de primera ocupació: Tot el que cal saber

oct. 11, 2023 | Patrimoni

Un dels aspectes més importants en construir o comprar una propietat és assegurar-se que compleix els estàndards legals necessaris per a la seva ocupació. En aquest context, s’ha aprovat un nou model de cèdula d’habitabilitat de primera ocupació. En aquest article, explorarem detalladament què és aquesta cèdula i per què és crucial per a propietaris, compradors i constructors.

nou model de cèdula d'habitabilitat

Què és la Cèdula d’Habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones, sense perjudici que es desenvolupin altres activitats autoritzades.

És obligatòria per a:

 • Llogar i vendre un habitatge.
 • Contractar els serveis d’aigua, gas i electricitat a les companyies subministradores corresponents.

Actualment, hi ha dos tipus de Cèdula d’Habitabilitat de Primera Ocupació:

 • De primera ocupació: per a habitatges nous o com a resultat d’una gran rehabilitació.
 • De segona ocupació: per a habitatge usat o preexistent.

La  caducitat de la cèdula d’habitabilitat és la següent:

 • Primera ocupació en el cas d’habitatges nous:  25 anys.
 • Primera ocupació per rehabilitació: 15 anys.
 • Segona ocupació: 15 anys.

Transcorregut aquest termini, s’han de tramitar novament.

Quines dades consten a la cèdula?

Les dades que consten a la cèdula d’habitabilitat són:

 • La direcció i ubicació de l’habitatge
 • La superfície útil de la vivenda i de les habitacions
 • Les estades i els espais que componen lhabitatge
 • El llindar màxim docupació
 • La identificació i la titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

Per què cal tenir la cèdula d’habitabilitat?

El nou model de cèdula d’habitabilitat de primera ocupació

A la resolució TER/17/2023 de 15 de setembre s’aprova el nou model de cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.

Les modificacions introduïdes al Decret llei 50/2020 a la llei del dret a l’habitatge, llei 18/2007 necessiten una adequació del format de les cèdules d’habitabilitat de primera ocupació, incorporant les dades corresponents a les superfícies útils dels habitatges o de els allotjaments amb espais útils complementaris.

Allotjament amb espais comuns complementaris:

Es defineix com l’habitatge que, d’acord amb la normativa d’habitabilitat, té una superfície de l’espai privatiu inferior a la fixada per a la resta de tipologies d’habitatge i que disposa d’uns espais comuns complementaris ajustats als requisits mínims i de qualitat establerts en la normativa esmentada.»

Espais comuns complementaris (ECC):

Es defineixen com «els espais d’ús compartit d’un edifici, diferents dels elements comuns establerts com a obligatoris per la normativa que, d’acord amb el nivell de qualitat exigit per la normativa d’habitabilitat, complementen l’ús i el gaudi dels espais privatius de tota o part dels habitatges o allotjaments que comprèn l’edifici».

Característiques dels allotjaments amb espais comuns complementaris

Els allotjaments amb espais comuns complementaris, d’acord amb l’article 18 bis de la llei del dret a l’habitatge, introduït per l’article 2 del Decret llei 50/2020:

 1. Poden construir-se a sòl destinat pel planejament urbanístic usos dhabitatge, ja que es tracta duna tipologia dhabitatge.
 2. Els espais privatius i els espais comuns complementaris han de complir la superfície mínima que determini la normativa dhabitabilitat, amb la particularitat que la suma de la superfície dels espais dús privatiu i de la part proporcional dels espais dús compartit ha de ser, com a mínim, igual a la superfície mínima establerta per la normativa dhabitabilitat per als habitatges complets.
 3. Quan ocupin la totalitat d’un edifici, aquest edifici no es podrà dividir en propietat horitzontal. En cas que ocupin una part d’un edifici en propietat horitzontal, aquesta part s’ha de configurar com un sol element privatiu diferenciat dels altres elements que s’integren al mateix règim de propietat horitzontal, com ara habitatges, locals o aparcaments.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

 

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...