Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Nova Llei de Segona Oportunitat: Cancel·la els teus deutes

nov. 14, 2022 | Notícies de PIMES i autònoms

Actualment hi ha un mecanisme legal pel qual es poden cancel·lar els deutes que particulars, autònoms i empresaris mantenen amb diferents entitats, ja siguin públiques o privades. Es tracta de la Llei de Segona Oportunitat i des del 26 de setembre passat és més senzill acollir-s’hi. Expliquem com funciona i quines novetats hi ha.

Què és la llei de segona oportunitat?

llei de segona oportunitatLa Llei de Segona Oportunitat és un mecanisme que permet renegociar o fins i tot cancel·lar tots els deutes de particulars, autònoms i empresaris. Recentment s’ha reformat, les modificacions del qual van entrar en vigor el 26 de setembre d’aquest any, agilitzant el procediment per a l’exoneració de deutes, cosa que es coneix com a «benefici d’exoneració del passiu insatisfet».

L’objectiu de la Llei de la Segona Oportunitat és oferir una altra oportunitat a aquelles persones que hagin aconseguit una derrota empresarial o personal. En altres paraules, serveix per deixar enrere els deutes i poder començar de zero.

Requisits llei de segona oportunitat

Els requisits no han canviat i són els següents:

 • El deutor ha de ser persona natural.
 • Ser deutor de bona fe.
 • Haver satisfet els deutes mitjançant un pla de pagaments o haver conclòs el concurs per liquidació o per insuficiència de la massa activa.
 • En tot cas han de ser pagats els crèdits contra la massa i els crèdits privilegiats (els derivats de responsabilitat extracontractual per mort o danys personals; els deutes per responsabilitat derivada de delicte; els deutes per aliments; els deutes per salaris corresponents als darrers seixanta dies de treball efectiu, els deutes de Dret Públic-AEAT i Seguretat Social, quan excedeixin els màxims establerts, les multes derivades de processos penals i sancions administratives greus i els deutes per costes i despeses judicials).

Qui no podrà accedir a aquesta llei?

 • Els qui hagin estat condemnats en sentència ferma per delicte contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la hisenda pública, la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors en els 10 anys anteriors a la declaració de concurs.
 • Quan, en els deu anys anteriors a la sol·licitud de l’exoneració, hagi estat sancionat per resolució administrativa ferma per infraccions tributàries molt greus, de seguretat social o de l’ordre social, o quan en el mateix termini s’hagués dictat un acord ferm de derivació de responsabilitat , llevat que a la data de presentació de la sol·licitud d’exoneració hagués satisfet íntegrament la seva responsabilitat.
 • Quan el concurs hagi estat declarat culpable.
 • Quan, en els deu anys anteriors a la sol·licitud de l’exoneració, hagi estat declarat persona afectada a la sentència de qualificació del concurs d’un tercer qualificat com a culpable.
 • Quan hagi incomplert els deures de col·laboració i dinformació respecte del jutge del concurs i de ladministració concursal.
 • Quan hagi proporcionat informació falsa o enganyosa o s’hagi comportat de manera temerària o negligent en contraure endeutament.

llei de segona oportunitat

Diferències entre l’antiga i la nova llei de segona oportunitat

Les modificacions introduïdes a la llei concursal aconsegueixen que alliberar-se dels deutes sigui més ràpid i menys costós per a l’endeutat, ja que es prescindeix del mediador concursal. A més, s‟introdueix ‟l’exoneració amb conservació de l‟actiu mitjançant el compliment d‟un pla de pagaments.

Per poder accedir a aquest mecanisme, amb l’antiga llei calia nomenar un mediador concursal per assolir un acord extrajudicial de pagaments. Això dificultava el procés i suposava un cost més gran per a l’endeutat, ja que havia de fer front al pagament de les despeses derivades del nomenament del mediador concursal, bé del notari (persona física no empresari), o del registre mercantil (persona física empresari). A més, calia sumar els honoraris del mateix mediador concursal i això endarreria l’arribada de l’expedient als jutjats en una mitjana de tres a quatre mesos.

Amb la nova Llei de Segona Oportunitat, s’amplia la relació de deutes exonerables (que poden ser condonats) i s’introdueix la possibilitat d’exoneració sense liquidació prèvia del patrimoni del deutor i amb un pla de pagaments, permetent així que aquest conservi el vostre habitatge habitual i els seus actius empresarials.

Pel que fa als crèdits públics de l’Agència Tributària i Seguretat Social, a l’antiga llei aquests deutes eren no exonerables (s’havien de pagar sempre), encara que una sentència del Tribunal Suprem del 2 de juliol de 2019 va establir la igualtat de condicions entre els crèdits públics i no públics, per la qual cosa eren també exonerables.

Amb la nova llei, l’exoneració dels crèdits públics es topa en els 10.000 euros, exonerant íntegrament els primers 5.000 i, a partir d’aquesta xifra, el 50% fins a l’esmentat límit. Això pot empitjorar la situació davant dels deutes contrets amb les administracions, ja que el legislador desconeix la realitat de molts autònoms i petits empresaris, els deutes principals dels quals provenen d’Hisenda i la Seguretat Social.

Quins deutes es poden cancel·lar?

Acollint-se a aquesta llei es pot cancel·lar gairebé qualsevol deute. Entre elles es troben:

 • Préstecs hipotecaris
 • Préstecs ràpids
 • Deutes amb Hisenda i amb la Seguretat Social en els termes dalt expressats
 • Targetes de crèdit
 • Targetes ‘revolving’

Com acollir-se a aquesta llei?

Per acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat cal presentar una demanda judicial signada per un advocat davant del jutjat mercantil corresponent.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

Aval ICO Habitatge: Tot el que necessites saber

Aval ICO Habitatge: Tot el que necessites saber

En el canviant panorama del mercat immobiliari espanyol, trobar solucions efectives que facilitin l'accés a l'habitatge és una prioritat tant per a individus com per a famílies. Conscient d'aquesta necessitat, el Govern va anunciar a mitjans de 2023 una de les mesures...

Què cal fer per a recuperar la fiança d’un lloguer?

Què cal fer per a recuperar la fiança d’un lloguer?

Recuperar la fiança d'un lloguer és un procés que genera molts dubtes entre els inquilins en finalitzar el seu contracte d'arrendament. A continuació, desglossarem pas a pas les accions necessàries per a assegurar la devolució íntegra de la teva fiança, des de complir...