Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Nova Llei de Segona Oportunitat: Cancel·la els teus deutes

nov. 14, 2022 | Notícies de PIMES i autònoms

Actualment hi ha un mecanisme legal pel qual es poden cancel·lar els deutes que particulars, autònoms i empresaris mantenen amb diferents entitats, ja siguin públiques o privades. Es tracta de la Llei de Segona Oportunitat i des del 26 de setembre passat és més senzill acollir-s’hi. Expliquem com funciona i quines novetats hi ha.

Què és la llei de segona oportunitat?

llei de segona oportunitatLa Llei de Segona Oportunitat és un mecanisme que permet renegociar o fins i tot cancel·lar tots els deutes de particulars, autònoms i empresaris. Recentment s’ha reformat, les modificacions del qual van entrar en vigor el 26 de setembre d’aquest any, agilitzant el procediment per a l’exoneració de deutes, cosa que es coneix com a «benefici d’exoneració del passiu insatisfet».

L’objectiu de la Llei de la Segona Oportunitat és oferir una altra oportunitat a aquelles persones que hagin aconseguit una derrota empresarial o personal. En altres paraules, serveix per deixar enrere els deutes i poder començar de zero.

Requisits llei de segona oportunitat

Els requisits no han canviat i són els següents:

 • El deutor ha de ser persona natural.
 • Ser deutor de bona fe.
 • Haver satisfet els deutes mitjançant un pla de pagaments o haver conclòs el concurs per liquidació o per insuficiència de la massa activa.
 • En tot cas han de ser pagats els crèdits contra la massa i els crèdits privilegiats (els derivats de responsabilitat extracontractual per mort o danys personals; els deutes per responsabilitat derivada de delicte; els deutes per aliments; els deutes per salaris corresponents als darrers seixanta dies de treball efectiu, els deutes de Dret Públic-AEAT i Seguretat Social, quan excedeixin els màxims establerts, les multes derivades de processos penals i sancions administratives greus i els deutes per costes i despeses judicials).

Qui no podrà accedir a aquesta llei?

 • Els qui hagin estat condemnats en sentència ferma per delicte contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la hisenda pública, la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors en els 10 anys anteriors a la declaració de concurs.
 • Quan, en els deu anys anteriors a la sol·licitud de l’exoneració, hagi estat sancionat per resolució administrativa ferma per infraccions tributàries molt greus, de seguretat social o de l’ordre social, o quan en el mateix termini s’hagués dictat un acord ferm de derivació de responsabilitat , llevat que a la data de presentació de la sol·licitud d’exoneració hagués satisfet íntegrament la seva responsabilitat.
 • Quan el concurs hagi estat declarat culpable.
 • Quan, en els deu anys anteriors a la sol·licitud de l’exoneració, hagi estat declarat persona afectada a la sentència de qualificació del concurs d’un tercer qualificat com a culpable.
 • Quan hagi incomplert els deures de col·laboració i dinformació respecte del jutge del concurs i de ladministració concursal.
 • Quan hagi proporcionat informació falsa o enganyosa o s’hagi comportat de manera temerària o negligent en contraure endeutament.

llei de segona oportunitat

Diferències entre l’antiga i la nova llei de segona oportunitat

Les modificacions introduïdes a la llei concursal aconsegueixen que alliberar-se dels deutes sigui més ràpid i menys costós per a l’endeutat, ja que es prescindeix del mediador concursal. A més, s‟introdueix ‟l’exoneració amb conservació de l‟actiu mitjançant el compliment d‟un pla de pagaments.

Per poder accedir a aquest mecanisme, amb l’antiga llei calia nomenar un mediador concursal per assolir un acord extrajudicial de pagaments. Això dificultava el procés i suposava un cost més gran per a l’endeutat, ja que havia de fer front al pagament de les despeses derivades del nomenament del mediador concursal, bé del notari (persona física no empresari), o del registre mercantil (persona física empresari). A més, calia sumar els honoraris del mateix mediador concursal i això endarreria l’arribada de l’expedient als jutjats en una mitjana de tres a quatre mesos.

Amb la nova Llei de Segona Oportunitat, s’amplia la relació de deutes exonerables (que poden ser condonats) i s’introdueix la possibilitat d’exoneració sense liquidació prèvia del patrimoni del deutor i amb un pla de pagaments, permetent així que aquest conservi el vostre habitatge habitual i els seus actius empresarials.

Pel que fa als crèdits públics de l’Agència Tributària i Seguretat Social, a l’antiga llei aquests deutes eren no exonerables (s’havien de pagar sempre), encara que una sentència del Tribunal Suprem del 2 de juliol de 2019 va establir la igualtat de condicions entre els crèdits públics i no públics, per la qual cosa eren també exonerables.

Amb la nova llei, l’exoneració dels crèdits públics es topa en els 10.000 euros, exonerant íntegrament els primers 5.000 i, a partir d’aquesta xifra, el 50% fins a l’esmentat límit. Això pot empitjorar la situació davant dels deutes contrets amb les administracions, ja que el legislador desconeix la realitat de molts autònoms i petits empresaris, els deutes principals dels quals provenen d’Hisenda i la Seguretat Social.

Quins deutes es poden cancel·lar?

Acollint-se a aquesta llei es pot cancel·lar gairebé qualsevol deute. Entre elles es troben:

 • Préstecs hipotecaris
 • Préstecs ràpids
 • Deutes amb Hisenda i amb la Seguretat Social en els termes dalt expressats
 • Targetes de crèdit
 • Targetes ‘revolving’

Com acollir-se a aquesta llei?

Per acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat cal presentar una demanda judicial signada per un advocat davant del jutjat mercantil corresponent.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...