Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Nova llei de lloguer de l’habitatge i els canvis que s’han de conèixer.

març 25, 2019 | Últimes entrades, Inmobiliaria, Patrimoni

Des de Grup Solfinc us informem dels canvis que hi ha hagut en la nova Llei de Lloguer aprovada recentment.

El dia 5 de març de 2019 es va publicar en el BOE el Reial Decret- llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació.

Aquest Reial decret llei no té efectes retroactius, per la qual cosa no resulta d’aplicació als contractes d’arrendament signats amb anterioritat a la seva entrada en vigor.

S’estableix l’exempció del pagament de l’ITP en els arrendaments d’habitatge per a ús estable i permanent.

A continuació, us relacionem les modificacions més significatives en matèria d’ARRENDAMENT D’HABITATGE –l’arrendament per a ús diferent del d’habitatge no ha sofert modificacions:

 • CONTRACTES DE TRES A CINC ANYS

Aquest és un dels canvis més importants. S’amplia de tres a cinc anys la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer, sempre que l’arrendador sigui una persona física. En cas de les persones jurídiques, la durada dels lloguers s’eleva a 7 anys.

 • LA PUJADA ANUAL DEL LLOGUER, SOBRE LA BASE DE L’IPC

Una de les principals novetats del document. Tots els contractes signats a partir d’ara estaran subjectes a l’IPC per a la seva actualització anual.  És a dir, no es podrà pujar el lloguer més de l’IPC durant els cinc o set  anys de vigència del contracte. S’haurà d’esperar a la renovació per a pujar el preu.

 • MAJOR PREAVÍS PER A NO CONTINUAR AMB EL CONTRACTE

Ara, l’arrendador haurà d’informar a l’inquilí amb quatre mesos d’antelació i 2 mesos l’arrendatari.

En cas que no s’avisi amb antelació a aquests 4 mesos, arribada la data de renovació del contracte, aquest es prorrogarà per 3 anys més.

 • EN CAS DE VENDA, ES RESPECTA EL CONTRACTE

Si l’habitatge llogat és venut a un tercer, aquest haurà de respectar els terminis, així com les condicions vigents.

 • QUÈ PASSA SI MOR EL LLOGATER

En cas de defunció de l’arrendatari, els familiars podran continuar en l’habitatge en lloguer en aquells casos de vulnerabilitat social.

 • LIMIT FIANÇA A UNA MENSUALITAT

En la celebració del contracte serà obligatòria l’exigència de la fiança en metàl·lic, equivalent a una mensualitat de renda en l’arrendament d’habitatges i de dos en l’arrendament per a ús diferent del d’habitatge. No obstant això, l’arrendador podrà exigir una garantia addicional a l’arrendatari de fins a un màxim de dues mensualitats.

 • PAGAMENT DE LES DESPESES A LA IMMOBILIÀRIA

En el supòsit d’arrendador persona jurídica: les despeses de gestió immobiliària i de formalització seran a càrrec de l’arrendador.

 • ELS VEÏNS PODEN PROHIBIR EL LLOGUER TURÍSTIC

Si ets propietari i vols destinar l’immoble a lloguer turístic, has de saber que la resta dels propietaris pot prohibir que ho facis.

 • LLIBERTAT DE PACTE

Es torna al principi de llibertat de pacte en arrendaments d’habitatge de superfície superior a 300 mts2 o de renda inicial superior al 5,5 vegades el salari mínim interprofessional.

 • ACTUALITZACIÓ DE LA RENDA

Durant la vigència del contracte, la renda només podrà ser actualitzada anualment , del resultat d’aplicar la variació percentual experimentada per l’IPC.

 • SOBRE EL DESNONAMENT

S’introdueix el tràmit de comunicació als serveis socials. La determinació de la situació de vulnerabilitat produirà la suspensió del procediment fins que s’adoptin les mesures que els serveis socials estimin oportunes per un termini màxim d’1 mes, o de 3 mesos quan el demandant sigui persona jurídica.

 • IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

L’Agència Tributària Catalana informa que aquest nou Decret Real torna a establir l’exempció de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en el cas dels arrendaments d’habitatge per a ús estable i permanent al qual fa referència a l’article 2 de la Llei d’Arrendaments Urbans.

 • INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT

No cal que s’inscrigui per a tenir eficàcia i virtualitat enfront de tercers adquirents durant 5 anys o set anys del contracte. No obstant això, si cal fer-ho respecte a l’excés en la durada del contracte més enllà dels 5 o 7 anys, si es vol que sigui eficaç enfront de tercers. Si està inscrit continua l’arrendament per la durada pactada superior a 5 o 7 anys.

 • CONTRACTES QUE HAN PACTAT MÉS DE 5 O 7 ANYS

Si es va pactar més de 5 o 7 anys, el nou propietari ha d’assumir aquesta durada, encara que no estigui inscrit en el registre de la propietat. Però el nou propietari només està obligat a assumir la durada fins a 5 o 7 anys indemnitzant a l’inquilí amb una mensualitat per anys que excedeixi als 5 o 7 anys que quedin per complir.

 • LES PUJADES DELS PREUS DE LLOGUERS

No es duu a terme un intervencionisme estatal en els preus, però es crea un índex de preus de referència i es trasllada a les comunitats autònomes perquè fixin sobre la base d’això les seves polítiques fiscals sobre aquest tema.

Des de Grup Solfinc sempre estarem vetllant pels interessos dels nostres clients, per això tant si vols vendre o llogar el teu pis, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. T’assessorarem encantats.

Atentament.

Grup Solfinc.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...