Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

La Nova Reforma de la Llei de Propietat Horitzontal pel Reial decret llei 7/2019, d’1 de març: a la recerca de l’accessibilitat universal

jul. 31, 2019 | Últimes entrades

Les modificacions són les següents i afecten els articles 9, 10 i 17.

  • Es modifica la lletra f) de l’article Novè.1, que queda redactada en els següents termes:

“f) Contribuir, conformement a la seva respectiva quota de participació, a la dotació del fons de reserva que existirà en la comunitat de propietaris per a atendre les obres de conservació, de reparació i de rehabilitació de la finca, així com la realització de les obres d’accessibilitat recollides en l’article Deu.1.B) d’aquesta Llei.

El fons de reserva, la titularitat de la qual correspon amb caràcter general a la comunitat, estarà dotat amb una quantitat que en cap cas podrà ser inferior al 10 per cent del seu últim pressupost ordinari.

Amb càrrec al fons de reserva la comunitat podrà subscriure un contracte d’assegurança que cobreixi els danys causats donin la finca o en el bé concloure un contracte de manteniment permanent de l’immoble i les seves instal·lacions generals”

 

  • Es modifica la lletra b) de l’article Deu.1, que queda redactada en els següents termes:

“b) Les obres i actuacions que resultin necessàries per a garantir els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat universal i, en tot cas, les requerides a instàncies dels propietaris en l’habitatge dels quals o local visquin, treballin o prestin serveis voluntaris, persones amb discapacitat, o majors de 70 anys, a fi d’assegurar-los un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns, així com la instal·lació de rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin l’orientació o la seva comunicació amb l’exterior, sempre que l’import repercutit anualment de les mateixa, una vegada descomptades les subvencions o ajudes públiques, no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes. No eliminarà el caràcter obligatori d’aquestes obres el fet que la resta del seu cost, més enllà de les citades mensualitats, sigui assumit pels qui les hagin requerit.”

També serà obligatori realitzar aquestes obres quan les ajudes públiques a les quals la comunitat pugui tenir accés aconsegueixin el 75% de l’import de les mateixa”

 

  • S’introdueix un nou apartat 12 en l’article Disset.

“12. L’acord pel qual es limiti o condicioni l’exercici de l’activitat a què es refereix la lletra e) de l’articulo 5 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, en els termes establerts en la normativa sectorial turística, suposi o no modificació del Títol Constitutiu o dels Estatuts, requerirà el vot favorable de les tres cinquenes parts del total dels propietaris que, al seu torn, representin les tres cinquenes parts de les quotes de participació. Així mateix, aquesta mateixa majoria es requerirà per a l’acord pel qual s’estableixin quotes especials de despeses o un increment en la participació de les despeses comunes de l’habitatge on es realitzi aquesta activitat, sempre que aquestes modificacions no suposin un increment superior al 20%. Aquests acords no tindran efectes retroactius.”

Per a què serveix la nota simple d’un habitatge?

Per a què serveix la nota simple d’un habitatge?

Benvingut al blog de Solfinc! Si alguna vegada has pensat a comprar un habitatge a Barcelona, segurament t'has trobat amb termes legals que poden semblar confusos. Un dels documents més importants en qualsevol transacció immobiliària és la nota simple. Saps per a què...

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

A Solfinc, sabem que la seguretat i el bon funcionament dels ascensors a la teva comunitat són essencials. Els nostres administradors de comunitats estan sempre al dia amb les últimes normatives i regulacions per assegurar-te la millor gestió. El passat 1 de juliol va...

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Vendre un pis de manera ràpida i obtenir el millor preu possible pot ser tot un desafiament, però amb les estratègies adequades, és totalment assolible. En aquest article, explorarem consells efectius que t'ajudaran a optimitzar el procés de venda, assegurant els...