La Nova Reforma de la Llei de Propietat Horitzontal pel Reial decret llei 7/2019, d’1 de març: a la recerca de l’accessibilitat universal

jul. 31, 2019 | Últimes entrades

Les modificacions són les següents i afecten els articles 9, 10 i 17.

  • Es modifica la lletra f) de l’article Novè.1, que queda redactada en els següents termes:

“f) Contribuir, conformement a la seva respectiva quota de participació, a la dotació del fons de reserva que existirà en la comunitat de propietaris per a atendre les obres de conservació, de reparació i de rehabilitació de la finca, així com la realització de les obres d’accessibilitat recollides en l’article Deu.1.B) d’aquesta Llei.

El fons de reserva, la titularitat de la qual correspon amb caràcter general a la comunitat, estarà dotat amb una quantitat que en cap cas podrà ser inferior al 10 per cent del seu últim pressupost ordinari.

Amb càrrec al fons de reserva la comunitat podrà subscriure un contracte d’assegurança que cobreixi els danys causats donin la finca o en el bé concloure un contracte de manteniment permanent de l’immoble i les seves instal·lacions generals”

 

  • Es modifica la lletra b) de l’article Deu.1, que queda redactada en els següents termes:

“b) Les obres i actuacions que resultin necessàries per a garantir els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat universal i, en tot cas, les requerides a instàncies dels propietaris en l’habitatge dels quals o local visquin, treballin o prestin serveis voluntaris, persones amb discapacitat, o majors de 70 anys, a fi d’assegurar-los un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns, així com la instal·lació de rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin l’orientació o la seva comunicació amb l’exterior, sempre que l’import repercutit anualment de les mateixa, una vegada descomptades les subvencions o ajudes públiques, no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes. No eliminarà el caràcter obligatori d’aquestes obres el fet que la resta del seu cost, més enllà de les citades mensualitats, sigui assumit pels qui les hagin requerit.”

També serà obligatori realitzar aquestes obres quan les ajudes públiques a les quals la comunitat pugui tenir accés aconsegueixin el 75% de l’import de les mateixa”

 

  • S’introdueix un nou apartat 12 en l’article Disset.

“12. L’acord pel qual es limiti o condicioni l’exercici de l’activitat a què es refereix la lletra e) de l’articulo 5 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, en els termes establerts en la normativa sectorial turística, suposi o no modificació del Títol Constitutiu o dels Estatuts, requerirà el vot favorable de les tres cinquenes parts del total dels propietaris que, al seu torn, representin les tres cinquenes parts de les quotes de participació. Així mateix, aquesta mateixa majoria es requerirà per a l’acord pel qual s’estableixin quotes especials de despeses o un increment en la participació de les despeses comunes de l’habitatge on es realitzi aquesta activitat, sempre que aquestes modificacions no suposin un increment superior al 20%. Aquests acords no tindran efectes retroactius.”

És obligatori tenir extintors a la comunitat de propietaris?

És obligatori tenir extintors a la comunitat de propietaris?

La seguretat en una comunitat de propietaris és una responsabilitat compartida, i els extintors tenen un paper crucial en la protecció de tots els residents. Ja tractem en un article anterior la normativa de la protecció contra incendis als pàrquings. En aquest...