Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Mesures d’habitatge al decret anticrisi

juny 27, 2022 | Lloguer, Últimes entrades

Tal i com hem comentat al post anterior, el Govern ha celebrat un Consell de Ministres extraordinari aquest dissabte 25 de juny per aprovar el nou decret anticrisi contra les conseqüències econòmiques de la guerra d’Ucraïna. Entre elles hi ha noves mesures d’habitatge al decret anticrisi.

D’aquesta manera es prorrogarà durant tres mesos més les mesures urgents que van ser aprovades el passat 29 de març i que estan vigents fins al final del mes de juny.

mesures d'habitatge al decret anticrisi - 1

En aquesta pròrroga es prenien diferents mesures per afrontar la a causa de les conseqüències econòmiques de la guerra d’Ucraïna. De totes elles, us resumim dues mesures d’habitatge al decret anticrisi, on es tracta la suspensió de desnonaments i noves mesures sobre el lloguer d’habitatges.

 

Suspensió de desnonaments

Sobre això, s’ha ampliat fins al 31 de desembre de 2022 de diverses mesures impulsades en els darrers reials decrets llei sobre desnonaments, l’anomenat escut social.

Les mesures d’habitatge al decret anticrisi, que tenen un caràcter urgent i són necessàries per respondre a la situació de les llars vulnerables en un context marcat per l’evolució de la pandèmia, situació que s’ha vist agreujada per les conseqüències derivades de la invasió d’Ucraïna, contemplen:

 • L’ampliació fins al 31 de desembre de 2022 de les mesures d’habitatge de protecció que es van aprovar per a aquelles llars vulnerables que s’enfrontin a procediments de desnonament del seu habitatge habitual, amb l’acció coordinada dels òrgans judicials i dels serveis socials competents, incloses aquelles llars afectades per procediments de llançament del seu habitatge habitual, que no es derivin de contractes d’arrendament, quan hi hagi persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d’edat a càrrec.
 • En aquest darrer supòsit, s’estableix la possibilitat que el jutge, prèvia valoració ponderada i proporcional del cas concret, tingui la facultat de suspendre el llançament, quan els propietaris d’aquests immobles siguin persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 habitatges, sol·licitant informe als serveis socials competents a fi que puguin valorar la situació de vulnerabilitat econòmica i identificar les mesures a aplicar per donar resposta a aquesta situació. En aquests casos, sempre es tindran en compte els casos que ja es van regular en què la suspensió mai no podrà dictar-se i són:mesures d'habitatge al decret anticrisi - 2
  1. Quan l’habitatge sigui la residència habitual o segona residència del propietari.
  2. Quan s’hagi produït en un immoble de propietat d’una persona física o jurídica que el tingui cedit per qualsevol títol vàlid en dret a una persona física que hi tingui el seu domicili habitual o segona residència degudament acreditada.
  3. Quan l’entrada o permanència a l’immoble s’hagi produït mitjançant intimidació o violència sobre les persones.
  4. Quan hi hagi indicis racionals que l’habitatge s’estigui utilitzant per realitzar activitats il·lícites.
  5. Quan es tracti d’immobles destinats a habitatge social i ja s’hagi assignat l’habitatge a un sol·licitant.
  6. Que l’entrada a l’immoble s’hagi produït amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei.

Igualment, en cas que no s’ofereixi una solució habitacional en els tres mesos següents des de l’emissió de l’informe dels serveis socials,els propietaris de l’immoble tindran dret a sol·licitar una compensació sempre que es acrediteu el perjudici econòmic ocasionat.

 • S’estén el termini durant el qual els arrendadors i titulars de l’habitatge afectats per la suspensió extraordinària prevista a l’esmentat Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, podran presentar la sol·licitud de compensació prevista a la disposició addicional segona del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i
  econòmica a l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports.

El termini esmentat era d’un mes des de la finalització de la vigència de les mesures. Amb l’ampliació fins al 31 de desembre del 2022 prevista per a aquestes mesures, el nou termini en què es podrà presentar aquesta sol·licitud queda fixat fins al 31 de gener del 2023.

Mesura d’habitatge sobre el lloguer

mesures d'habitatge al decret anticrisi - 3El Consell de Ministres també ha aprovat la pròrroga de la limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge que impedeix pujades superiors al 2 per cent.

A través d’aquesta mesura, la persona arrendatària d’un contracte de lloguer d’habitatge habitual la renda del qual hagi de ser actualitzada perquè es compleixi la corresponent anualitat de vigència del contracte, des de l’entrada en vigor del Reial decret llei fins al 31 de desembre de 2022, podrà negociar amb l’arrendador l’increment que s’aplicarà en aquesta actualització anual de la renda, establint-se que, en absència de pacte, la renda del contracte no es podrà actualitzar per sobre de la variació experimentada per l’Índex de Garantia de Competitivitat, un índex situat actualment al 2% i que no pot superar aquest percentatge d’acord amb la definició.

D’acord amb la regulació prorrogada el dia d’avui, la quantia de l’increment a aplicar a la renda del contracte serà l’establerta en un nou pacte entre arrendador i arrendatari, establint-se que, en cas de no assolir-se aquest nou pacte entre les parts, l’increment de la renda no podrà excedir en cap cas la variació anual referida de l’índex de garantia de competitivitat a data d’aquesta actualització.

A més, se segueix mantenint que en el cas que l’arrendador sigui una gran forquilla, el pacte a assolir entre propietari i llogater no podrà suposar un increment superior a la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat a data d’aquesta actualització, entenent-se com gran forquilla aquella persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans dús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 dús residencial, excloent en tot cas garatges i trasters.

Es tracta d’ampliar una mesura de caràcter urgent, necessària per seguir responent a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna a l’àmbit de l’habitatge, que se suma a les mesures de caràcter estructural que s’estan duent a terme en matèria de habitatge pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, encaminades a fer efectiu l’exercici del dret constitucional a un habitatge digne adequat.

Administradors de finques barcelona

Perquè el procés de compravenda sigui més fàcil, pots comptar amb els nostres serveis. immobiliaris. A més, et pots posar en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram Twitter per a més contingut del sector.

 

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...