Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Novetats fiscals en Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021

gen. 18, 2021 | Últimes entrades, Últimes entrades

Amb data 31 de desembre de 2020, es va publicar en el BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, que contempla una sèrie d’importants mesures fiscals, com la pujada de l’Impost de societats per a grans grups empresarials, limitant les exempcions per dividends i plusvàlues generades per la seva participació en societats filials o la pujada en tres punts de l’IRPF a la base de l’estalvi a partir de 200.000 euros i dos punts l’escala general per a bases superiors a 300.000 euros, i es prorroguen per a 2021 els límits vigents per a aplicar el règim d’estimació objectiva (mòduls).
A continuació, veurem aquestes i altres principals mesures fiscals incloses en la LPGE 2021.

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
  1.1 Escala general de l’impost, tipus de gravamen de l’estalvi, escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball i escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol: S’afegeix un tram en l’escala general de l’impost per a bases liquidables generals a partir de 300.000 euros amb un tipus de gravamen del 24,50%. La novetat és que s’afegeix un tram per a ingressos superiors a 300.000€ pujant 2 punts percentuals, respectivament. Si no hi hagués escala autonòmica pròpia, el tipus marginal màxim ascendiria al 47% (enfront del 45% que aplicava fins al moment).
  D’acord amb això, s’introdueix un nou tram per a la base de retenció per rendiments del treball que excedeixi de 300.000 euros, la qual cosa incrementa el tipus de retenció màxim del 45% al 47%.
  Així mateix, s’afegeix un tram en l’escala de l’estalvi per a bases liquidables superiors a 200.000 euros amb un tipus de gravamen del 26%.
  Es modifiquen les escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol en els següents termes:
  a) S’incrementa del 45% al 47% el tipus aplicable a la part de la base liquidable general que excedeixi de 600.000 euros.
  b) S’introdueix un nou tram per a la part de la base liquidable d’estalvi que excedeixi de 200.000 euros, que passa del 23% al 26%.
  c) Augmenta del 45% al 47% el tipus de retenció aplicable a les retribucions satisfetes per un mateix pagador que excedeixin de 600.000 euros.
  1.2 Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: Es modifica el límit general amb el qual opera la reducció per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència severa o gran dependència), reduint-se de 8.000 a 2.000 € anuals la quantitat màxima que es pot reduir. Excepte quan provinguin de contribucions en plans de pensions empresarials.
  D’altra banda, es redueix de 2.500 a 1.000 euros el límit anual màxim d’aportacions amb dret a reduccions realitzades als sistemes de previsió social en favor del cònjuge que no obtingui rendiments del treball ni d’activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals.
  I finalment, es redueix de 8.000 a 2.000 euros el límit anual màxim per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència a favor d’un mateix contribuent, incloses les del propi contribuent.
 2. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
  2.1 Escala de gravamen: S’estableix la vigència de l’impost de manera indefinida, de manera que no sigui necessari prorrogar-lo any rere any mitjançant una llei, aportant amb això seguretat jurídica sobre aquest impost, i s’incrementa un punt el gravamen de l’últim tram (per a patrimonis superiors a 10.695.996,06 euros), que passa del 2,5% al 3,5%.
  En tot cas, no s’ha d’oblidar que aquestes modificacions s’introdueixen en la normativa estatal i que algunes comunitats autònomes han fet ús de les seves potestats normatives, establint bonificacions específiques. Per tant, s’haurà de tenir en compte la normativa específica de la comunitat autònoma de residència.
 3. IMPOST DE SOCIETATS
  3.1 Limitació en la deducibilidad de despeses financeres: Es modifica la regulació de la limitació en la deducibilidad de les despeses financeres suprimint l’addició al benefici operatiu dels ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends quan el valor d’adquisició d’aquestes participacions sigui superior a 20 milions d’euros.
  3.2 Limitació de l’exempció sobre dividends i rendes positives derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en territori espanyol: Es modifica la regulació d’aquesta exempció per a preveure que les despeses de gestió referits a tals participacions no siguin deduïbles del benefici imposable del contribuent, fixant-se que la seva quantia sigui del 5 per cent del dividend o renda positiva obtinguda, de manera que l’import que resultarà exempt serà del 95 per cent d’aquest dividend o renda.
  3.3 Règim transitori de tributació de les participacions amb un valor d’adquisició superior a 20 milions: D’altra banda, se suprimeix l’exempció i eliminació de la doble imposició internacional en els dividends o participacions en beneficis i en les rendes derivades de la transmissió de les participacions en el capital o en els fons propis d’una entitat el valor d’adquisició de la qual sigui superior a 20 milions d’euros, amb la finalitat de cenyir l’aplicació d’aquestes mesures a les situacions en les quals existeix un percentatge de participació significatiu del 5 per cent, regulant-se un règim transitori per un període de cinc anys.
  3.4 Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals
  Es modifica la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals per a permetre que els qui participin en el finançament.

3.5 Normes comunes aplicables a les deduccions per inversions
a) Límit per a l’aplicació de les deduccions: La norma estableix que les deduccions previstes en aquest capítol que s’apliquin en el període impositiu, no poden excedir conjuntament del 25% de la quota íntegra minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i en les bonificacions. No obstant això, aquest límit s’eleva al 50% per a les deduccions per I+D+i que es corresponguin amb despeses i inversions efectuats en el període impositiu que excedeixin del 10% de la quota íntegra minorada en les referides deduccions per doble imposició i bonificacions.
Ara s’estén l’aplicació d’aquest límit incrementat també a la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals.
b) Manteniment de les inversions: Amb caràcter general, els elements patrimonials afectes a les deduccions han de romandre en funcionament durant un termini de 5 anys, comptats des de la seva adquisició, o bé durant la seva vida útil si aquesta fos inferior a 5 anys. En el cas de béns mobles el termini es redueix a 3 anys o a la seva vida útil si aquesta fos inferior.
S’afegeix ara que, en el cas de produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals, s’entendrà complert aquest requisit si la productora manté el seu percentatge de titularitat de l’obra durant un termini de 3 anys, sense perjudici de la seva facultat per a comercialitzar totalment o parcialment els seus drets d’explotació a tercers.

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS
  4.1 Extensió de l’exempció d’interessos i guanys de capital als residents en l’Espai Econòmic Europeu
  S’inclou també l’exempció als residents en el EEE, quan existeixi amb els estats pertanyents a aquest un efectiu intercanvi d’informació tributària en els termes previstos en l’apartat 4 de la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal.
 2. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
  5.1 Lloc de realització de determinades prestacions de serveis: Es modifica novament la regla de localització referida a l’explotació o utilització efectiva dels serveis en el territori d’aplicació de l’impost prevista en l’article 70.Dos de la LIVA. Fins ara la clàusula de tancament de la utilització o explotació efectiva s’aplica a uns certs serveis quan, conforme a les regles de localització, no s’entenien realitzats en la Comunitat, però la seva utilització o explotació efectives es realitzen en aquest territori. La novetat és que tampoc s’aplicarà aquesta clàusula de tancament quan aquests serveis no s’entenguin realitzats a Canàries, Ceuta i Melilla.
  5.2 Tipus impositius reduïts: Amb efectes des d’1 de gener de 2021, s’incrementa al 21% (anteriorment 10%) el tipus de gravamen aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits.
  5.3 Pròrroga dels límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2021: D’acord amb el règim transitori referent als límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF en els exercicis 2016 a 2021 que acabem de referenciar, es disposa, igualment, una pròrroga per a 2021 del règim transitori establert per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, relatiu als límits que determinen l’exclusió del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, on es va elevar la magnitud de 150.000 euros a 250.0000 euros.
  Per tant, igual que en l’IRPF per al règim d’estimació objectiva, es prorroguen per a 2021, amb vigència indefinida, els límits per a l’aplicació del règim simplificat (150.000 euros) i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca (250.000 euros).
 3. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)
  Es modifica el títol de l’Agrupació 15 de la Secció Primera de les Tarifes, que queda redactat de la següent forma: “Agrupació 15. Producció, transport, distribució i comercialització d’energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta.”
  Es modifica el títol del grup 151, de l’Agrupació 15, de la Secció Primera de les Tarifes, que queda redactat de la següent forma “Grup 151. Producció, transport, distribució i comercialització d’energia elèctrica.”
  S’afegeix un epígraf 151.6, nou, dins del grup 151 de l’Agrupació 15, de la Secció Primera de les Tarifes, amb la següent redacció: “Epígraf 151.6. Comercialització d’energia elèctrica.
  S’afegeix un epígraf 661.9, nou, en el grup 661, de la Secció Primera de les Tarifes, que queda redactat amb la següent redacció: “Epígraf 661.9. Un altre comerç mixt o integrat en grans superfícies, entenent per tal el realitzat de manera especialitzada en establiments amb una superfície útil per a l’exposició i venda al públic igual o superior als 2.500 m² de productes com ara els relacionats amb el bricolatge i l’equipament de la llar, mobiliari per a la llar i l’oficina, articles electrònics i electrodomèstics, articles per a l’automòbil, articles per a l’esport o altres.
  S’afegeix un nou epígraf 664.2, en el grup 664, de la Secció Primera de les Tarifes, amb la següent redacció: “Epígraf 664.2. Punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
 4. ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES
  9.1 Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD)
  S’actualitza en un 2% l’escala de gravamen dels títols i grandeses nobiliaris aplicable en la modalitat de AJD-documents administratius.
  9.2 Taxes
  S’eleva en un 1 per cent l’import a exigir per les de quantia fixa, excepte les que s’hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des de l’1 de gener de 2019, a fi d’adequar aquell a l’augment de costos de la prestació o realització dels serveis o activitats pels quals s’exigeixen. No obstant això, es mantenen els imports de les taxes sobre el joc, recollides en el Reial decret llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar i apostes.
  Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit s’ajustaran, una vegada aplicat el coeficient anteriorment indicat, al cèntim d’euro immediat superior o inferior segons resulti més pròxim, quan l’import originat de l’aplicació consti de tres decimals.
  Es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per a determinar l’import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric.
  En l’àmbit de les taxes ferroviàries, s’actualitzen les taxes per llicència d’empresa ferroviària, per atorgament d’autorització de seguretat i certificat de seguretat, per homologació de centres, certificació d’entitats i material rodant, atorgament de títols i autoritzacions d’entrada en servei i per la prestació de serveis i realització d’activitats en matèria de seguretat ferroviària.
  També es mantenen les quanties bàsiques de les taxes portuàries. S’estableixen les bonificacions i els coeficients correctors aplicables en els ports d’interès general a les taxes d’ocupació, del vaixell, del passatge i de la mercaderia, així com els coeficients correctors d’aplicació a la tarifa fixa de recepció de deixalles generades per vaixells, d’acord amb el que es disposa en el Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.
  9.2 Interès legal dels diners i interès de demora
  Es fixen l’interès legal dels diners i l’interès de demora en un 3,00% i en un 3,75%, respectivament, no sofrint variació, per tant, respecte a anys anteriors.
  9.3 Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM):
  Es fixen les seves quanties per a 2021 les quals es veuen incrementades respecte a anys anteriors i són les següents: a) diari, 18,83€, b) mensual, 564,90€, c) anual, 6.778,80€, i d) en els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència al IPREM serà de 7.908,60€ quan les normes es refereixin SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80€.
  9.4. Activitats prioritàries de mecenatge
  Per a l’any 2021, la Llei relaciona les activitats i programes que es consideraran com a prioritàries de mecenatge (per exemple, les dutes a terme per l’Institut Cervantes per a la promoció i la difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologia i altres mitjans; els programes de formació del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions públiques; Els programes dirigits a l’erradicació de la violència de gènere que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions Públiques o es realitzin en col·laboració amb aquestes. etc.).
  Per a aquestes activitats, com en anys anteriors, els percentatges i límits de deduccions prevists en aquesta llei s’elevaran en cinc punts percentuals. Es manté, per part seva, el límit de 50.000 euros anuals per a cada aportant per a alguna de les activitats assenyalades.
Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...