Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Oberta la convocatòria per al bo lloguer jove a Catalunya

juny 7, 2022 | Lloguer, Lloguer, Últimes entrades, Últimes entrades

La Generalitat obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del bo lloguer jove a Catalunya per facilitar el gaudi d’un habitatge de lloguer o cessió d’ús a les persones joves amb pocs recursos econòmics. Això s’ha anunciat a la “RESOLUCIÓ DSO/1650/2022 de 26 de maig“. Aquest ajut consta de 250 euros mensuals durant 2 anys.

La convocatòria es regeix per la Resolució DSO/1422/2022, d’11 de maig (DOGC 8668) que estableix les Bases Reguladores de la Concessió de les subvencions del BO LLOC JOVE A CATALUNYA.

El termini per presentar la sol·licitud s’inicia el dia 8 de juny del 2022, a les 9 hores i finalitza el dia 17 de juny del 2022 a les 17 hores.

A continuació t’informarem dels requisits, l’import de la subvenció i la normativa reguladora del bo lloguer jove a Catalunya.

Quins són els requisits per sol·licitar el bo lloguer jove a Catalunya?

 • Tenir fins a màxim 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals iguals o inferiors a:
  • 2,83 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020.
  • 2,97 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021.
  • 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici de l’any 2022.
  • En el cas d’una sola sol·licitud també s’inclouen els ingressos de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió.
  • En el supòsit de lloguer o cessió dús dhabitació, no sinclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a la vivenda, només es considerarà la de la persona física arrendatària.
  • Si en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, es consideraran els ingressos individuals.
 • Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària del contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o en qualitat de cessionari del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació objecte de la subvenció.

En cas d’estar en condicions d’accedir a un arrendament o cessió d’habitatge o habitació, caldrà formalitzar el contracte corresponent en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

Quin és l’import màxim del lloguer mensual?

 • Lloguer o cessió d’ús per a l’habitatge:
  • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.
  • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
  • Demarcació de Girona: 650 euros.
  • Demarcació de Lleida: 600 euros.
  • Demarcació de Tarragona: 600 euros.
  • Les Terres de l’Ebre: 600 euros.
 • En els casos d’habitació no pot ser superior als imports següents:
  • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
  • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
  • Demarcació de Girona: 350 euros.
  • Demarcació de Tarragona: 300 euros.
  • Demarcació de Lleida: 300 euros.
  • Les Terres de l’Ebre: 300 euros.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Fer el pagament mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 • No incórrer en cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, que estableix larticle 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Lloguer, renda mensual o cessió d’ús per a l’habitatge.

Import de la subvenció del bo lloguer jove a Catalunya

 • La quantia mensual de la subvenció és de 250 € amb el límit de l’import mensual de la renda o del preu de cessió.
 • Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.
 • Les subvencions s’atorgaran per ordre de petició i fins a esgotar el finançament.

Normativa reguladora de la subvenció

 • RESOLUCIÓ DSO/1650/2022, de 26 de maig per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Bono Lloguer Jove.
 • RESOLUCIÓ DSO/1422/2022, de 11 de maig pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions del Bono Lloguer Jove.
 • REIAL DECRET 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bono Lloguer Jove i el Pla estatal d’accés a l’habitatge 2022-2025.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o  Twitter per a més contingut del sector.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...