Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Obligacions i funcions d’un Administrador de Finques

set. 3, 2019 | Últimes entrades

Un administrador de finques, en el cas de les comunitats de veïns, és l’encarregat de la gestió tècnica de la comunitat. El seu nomenament el realitza la junta de propietaris.

L’administrador de finques ha d’estar en possessió de la titulació que li habilita per a exercir el càrrec. Una de les seves principals obligacions de l’administrador de finques és la realització de les funcions de govern i conservació dels béns encomanats per la comunitat de propietaris.

L’administrador de finques ha de prestar assessorament de les qüestions relatives als béns immobles.

L’administrador de finques ha d’estar col·legiat en el Col·legi d’Administradors de Finques i respondre per la seva responsabilitat en cas d’omissió o negligència en la seva actuació professional.

En el cas de les comunitats de propietaris, les seves obligacions vénen determinades en l’article 20 de la Llei de Propietat Horitzontal que indica que aquestes són les obligacions d’un administrador de finques:

  • Vetllar perquè els serveis que tingui contractats l’edifici (com la neteja) funcionin correctament.
  • Realitzarà els pressupostos sobre la base de dades reals de despesa que va tenir la finca l’any passat incrementats en l’IPC o amb la previsió de despeses que correspongui en cada cas.
  • Realitzar les reparacions que necessiti l’edifici.

Fonamentalment, l’Administrador d’una Comunitat de Propietaris ha de realitzar les següents funcions:

  • Vetllar pel bon règim de la casa, les seves instal·lacions i serveis i fer a aquest efecte els oportuns advertiments i prevencions a titulars.
  • Preparar amb la deguda antelació i sotmetre a la Junta el pla de despeses previsibles, proposant els mitjans necessaris per a fer front a aquests.
  • Atendre la conservació i manteniment de la finca, disposant les reparacions i mesures que resultin urgents, donant immediat compte d’elles al President, o si escau, als propietaris.
  • Executar els acords adoptats en matèria d’obres i efectuar els pagaments i realitzar els cobraments que siguin procedents.
  • Actuar, si escau, com a Secretari de la Junta i custodiar a la disposició dels titulars la documentació de la Comunitat.
  • Totes les altres atribucions que li autoritzi la Comunitat i que hagin estat autoritzades per la Junta de Propietaris a través de les majories exigibles.

Per a qualsevol dubte, posi’s en contacte amb Grup Solfinc i li atendrem encantats!

A quina part d’Espanya és més rendible comprar un pis per llogar

A quina part d’Espanya és més rendible comprar un pis per llogar

Comprar un pis per llogar va tenir una rendibilitat del 6,5% anual a Espanya el 2022, segons dades revelades aquest dilluns per Fotocasa. La xifra, en base als preus de compra i lloguer del portal, varia en funció de la província, amb alguna sorpresa si es fa una...