Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Obligacions i funcions d’un Administrador de Finques

febr. 2, 2024 | Últimes entrades

Un administrador de finques té un paper fonamental a les comunitats de propietaris. Les seves funcions comprenen des de la gestió de patrimonis urbans i rústics fins a assegurar el compliment de la normativa vigent en seguretat i funcionament. També s’encarrega del bon règim de la comunitat, el control de pagaments i el manteniment de la convivència veïnal, així com de prestar assessorament de les qüestions relatives als béns immobles, ja siguin propietats horitzontals o verticals. A més, prepara el pla de despeses i proposa els mitjans necessaris per afrontar-los. En aquest article, analitzarem detalladament les diverses tasques i responsabilitats de l’administrador de finques.

Administrador de comunitats

L’administrador de finques exerceix diverses tasques relacionades amb la tramitació i la conservació dels béns encomanats. La seva tasca abasta des de vetllar pel bon règim de la comunitat, incloent-hi instal·lacions i serveis, fins a fer advertiments i advertències als titulars en cas necessari. També té responsabilitat de controlar tot l’immoble, mantenir l’harmonia veïnal i supervisar el compliment de les normes de la comunitat.

L’administrador de comunitats ha d’estar col·legiat en el Col·legi d’Administradors de Finques, que li habilita per a exercir el càrrec i respondre per la seva responsabilitat en cas d’omissió o negligència en la seva actuació professional. Una de les seves principals obligacions és la realització de les funcions de govern, conservació i assessorament dels béns encomanats per la comunitat de propietaris.

Obligacions

L’administrador de finques té diverses responsabilitats i obligacions. Entre elles es troba cuidar pel bon règim de la comunitat, controlar el compliment de les normes i reglaments, dur a terme la gestió de pagaments i cobraments i realitzar les reparacions necessàries a l’immoble. També actua com a intermediari en conflictes veïnals i s’encarrega de la custòdia de la documentació de la comunitat de veïns.

En el cas de les comunitats de propietaris, les seves obligacions venen determinades en La Llei 5/2015 del 13 de maig, del Codi Civil de Catalunya, que indica que aquestes són les obligacions d’un secretari d’una finca:

 • El secretari estén les actes de les reunions, realitza les notificacions, expedeix els certificats i custòdia, durant cinc anys com a mínim, les convocatòries, les comunicacions, els poders, la documentació comptable i els altres documents rellevants de les reunions i de la comunitat.

Funcions

L’administrador de finques té un rol important en el compliment de la Llei de propietat horitzontal i la resta de legislació vigent. Entre les seves tasques es troba el tràmit de patrimonis urbans i rústics, així com el vetllar per la protecció, la higiene i el funcionament adequat dels béns immobles. També assegureu-vos que es compleixin les normatives en relació a la seguretat i la convivència veïnal. Fonamentalment, l’Administrador d’una Comunitat de Propietaris ha de realitzar les funcions següents:

 • L’administrador gestiona els assumptes ordinaris de la comunitat.
 • S’encarrega de prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat.
 • Vetllar perquè els propietaris compleixin amb les obligacions i fer-los els advertiments pertinents.
 • Preparar els comptes anuals de l’exercici precedent i el pressupost.
 • Executar els acords de la junta de propietaris i efectuar els cobraments i pagaments que corresponguin.
 • Decidir l’execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de tot això ha de donar compte immediatament a la presidència.
 • Pagar, amb autorització de la presidència, les despeses de caràcter urgent que poden ser a càrrec del fons de reserva.
 • Les altres funcions que expressament li siguin delegades per la junta de propietaris o atribuïdes per la llei.

Tasques addicionals de l’Administrador de Finques

L’administrador de finques exerceix un paper fonamental en l’organització de comunitats de veïns, no només duent a terme les tasques principals ja esmentades, sinó també assumint funcions addicionals de gran importància.

Funcions de l’administrador de finques com a conseller i mediador en conflictes veïnals

Una de les responsabilitats addicionals de l’administrador de finques és actuar com a conseller i mediador en els conflictes que puguin sorgir entre els propietaris de la comunitat. El seu paper implica escoltar les dues parts, cercar solucions consensuades i fomentar la comunicació per mantenir un clima de convivència harmoniós.

Rols de l’administrador de finques en la gestió de patrimonis urbans i rústics

L’administrador de finques també s’encarrega de la gestió de patrimonis tant urbans com a rústics pertanyents a la comunitat. Això implica assegurar-se que els béns immobles estiguin en bon estat de conservació, supervisar-ne el manteniment periòdic i gestionar possibles reparacions necessàries.

Funcions de l’administrador de finques relacionades amb la gestió de despeses i pressupostos

Una altra funció addicional de l’administrador de finques és l’administració de despeses i pressupostos de la comunitat. S’encarrega de preparar el pla de despeses, proposar els mitjans necessaris per sufragar-los i presentar-lo a la Junta de Propietaris per aprovar-los. A més, heu de guardar pel correcte seguiment i execució del pressupost establert.

Aquestes funcions addicionals demostren la importància de l’administrador de finques com a figura clau en la bona tramitació i la concòrdia d’una comunitat de propietaris. El seu ampli ventall de responsabilitats inclou des de la solució de conflictes fins a l’administració eficient dels recursos econòmics i la preservació del patrimoni de la comunitat, garantint així un entorn favorable per a tots els propietaris implicats.

Administrador de lloguers

Un administrador de lloguers, és l’encarregat de gestionar els arrendaments dels immobles d’un propietari, oferint la màxima rendibilitat i alliberant càrrega de treball al propietari.

Així mateix, s’encarrega de la gestió econòmica, administrativa, fiscal, jurídica i d’assegurances dels immobles gestionats.

A més, s’ha d’encarregar de gestionar les reparacions o reformes necessàries en l’immoble per a poder adquirir la màxima rendibilitat en el contracte d’arrendament.

Gestió econòmica i administrativa

Per a oferir una tranquil·litat i seguretat econòmica, l’administrador de propietats fa les següents tasques:

 • Control dels pagaments del lloguer i reclamació d’impagaments.
 • Manteniment de fiances.
 • Control de venciments de contractes i renovacions.
 • Gestió de renúncies i liquidació de fiances.
 • Gestió d’incidències.
 • Liquidacions mensuals a la propietat.
 • Pagament de quotes comunitàries i vesses.

Gestió fiscal, jurídica i d’assegurances

Hi ha procediments fiscals i jurídics que requereixen temps i coneixement per a ser realitzats correctament. Així mateix, la contractació i gestió d’una bona assegurança de llar és vital per a evitar problemes futurs.

És per això que un bon administrador de propietats ha de fer les següents tasques:

 • Gestió i liquidació d’impostos.
 • Oferir assessorament jurídic.
 • Coordinació i seguiment de processos judicials.
 • Cerca i contractació d’assegurances de llar (contingut/continent), tant per la part arrendadora com per la part arrendatària.
 • Cerca i contractació d’assegurances d’impagament.

Administrador de patrimoni

La principal funció de l’administrador de patrimoni o assessor immobiliari és la de prestar serveis de mediació, gestió i assessorament en qualsevol tipus de transacció immobiliària com pot ser l’arrendament o la compravenda d’immobles. A més, realitza valoracions de preu de mercat de tota mena d’immobles.

Entre totes les funcions i obligacions que ha de desenvolupar un assessor immobiliari, principalment trobem les següents:

 • Realització de peritatge (valoració de l’immoble).
 • Gestió de la documentació de l’immoble necessària per a efectuar l’operació.
 • Realització d’un reportatge fotogràfic, vídeo i altres formats.
 • Publicació de l’immoble en totes les plataformes.
 • Gestió de sol·licituds i realització de visites.
 • Elecció del perfil interessat en operacions d’arrendament.
 • Redacció de contractes o altres documents necessaris.
 • Intermediació entre totes dues parts i gestió de procediments com a arres, escriptures…
Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

A Solfinc, sabem que la seguretat i el bon funcionament dels ascensors a la teva comunitat són essencials. Els nostres administradors de comunitats estan sempre al dia amb les últimes normatives i regulacions per assegurar-te la millor gestió. El passat 1 de juliol va...

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Vendre un pis de manera ràpida i obtenir el millor preu possible pot ser tot un desafiament, però amb les estratègies adequades, és totalment assolible. En aquest article, explorarem consells efectius que t'ajudaran a optimitzar el procés de venda, assegurant els...