Obligacions i funcions d’un Administrador de Finques

set. 3, 2019 | Últimes entrades

Un administrador de finques ha de prestar assessorament de les qüestions relatives als béns immobles, siguin propietats horitzontals o verticals.

Administrador de comunitats

L’administrador de comunitats ha d’estar col·legiat en el Col·legi d’Administradors de Finques, que li habilita per a exercir el càrrec i respondre per la seva responsabilitat en cas d’omissió o negligència en la seva actuació professional. Una de les seves principals obligacions és la realització de les funcions de govern, conservació i assessorament dels béns encomanats per la comunitat de propietaris.

Obligacions

En el cas de les comunitats de propietaris, les seves obligacions venen determinades en La Llei 5/2015 del 13 de maig, del Codi Civil de Catalunya, que indica que aquestes són les obligacions d’un secretari d’una finca:

 • El secretari estén les actes de les reunions, realitza les notificacions, expedeix els certificats i custòdia, durant cinc anys com a mínim, les convocatòries, les comunicacions, els poders, la documentació comptable i els altres documents rellevants de les reunions i de la comunitat.

Funcions

Fonamentalment, l’Administrador d’una Comunitat de Propietaris ha de realitzar les següents funcions:

 • L’administrador gestiona els assumptes ordinaris de la comunitat.
 • S’encarrega de prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat.
 • Vetllar perquè els propietaris compleixin amb les obligacions i fer-los els advertiments pertinents.
 • Preparar els comptes anuals de l’exercici precedent i el pressupost.
 • Executar els acords de la junta de propietaris i efectuar els cobraments i pagaments que corresponguin.
 • Decidir l’execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de tot això ha de donar compte immediatament a la presidència.
 • Pagar, amb autorització de la presidència, les despeses de caràcter urgent que poden ser a càrrec del fons de reserva.
 • Les altres funcions que expressament li siguin delegades per la junta de propietaris o atribuïdes per la llei.

Administrador de lloguers

Un administrador de lloguers, és l’encarregat de gestionar els arrendaments dels immobles d’un propietari, oferint la màxima rendibilitat i alliberant càrrega de treball al propietari.

Així mateix, s’encarrega de la gestió econòmica, administrativa, fiscal, jurídica i d’assegurances dels immobles gestionats.

A més, s’ha d’encarregar de gestionar les reparacions o reformes necessàries en l’immoble per a poder adquirir la màxima rendibilitat en el contracte d’arrendament.

Gestió econòmica i administrativa

Per a oferir una tranquil·litat i seguretat econòmica, l’administrador de propietats fa les següents tasques:

 • Control dels pagaments del lloguer i reclamació d’impagaments.
 • Manteniment de fiances.
 • Control de venciments de contractes i renovacions.
 • Gestió de renúncies i liquidació de fiances.
 • Gestió d’incidències.
 • Liquidacions mensuals a la propietat.
 • Pagament de quotes comunitàries i vesses.

Gestió fiscal, jurídica i d’assegurances

Hi ha procediments fiscals i jurídics que requereixen temps i coneixement per a ser realitzats correctament. Així mateix, la contractació i gestió d’una bona assegurança de llar és vital per a evitar problemes futurs.

És per això que un bon administrador de propietats ha de fer les següents tasques:

 • Gestió i liquidació d’impostos.
 • Oferir assessorament jurídic.
 • Coordinació i seguiment de processos judicials.
 • Cerca i contractació d’assegurances de llar (contingut/continent), tant per la part arrendadora com per la part arrendatària.
 • Cerca i contractació d’assegurances d’impagament.

Administrador de patrimoni

La principal funció de l’administrador de patrimoni o assessor immobiliari és la de prestar serveis de mediació, gestió i assessorament en qualsevol tipus de transacció immobiliària com pot ser l’arrendament o la compravenda d’immobles. A més, realitza valoracions de preu de mercat de tota mena d’immobles.

Entre totes les funcions i obligacions que ha de desenvolupar un assessor immobiliari, principalment trobem les següents:

 • Realització de peritatge (valoració de l’immoble).
 • Gestió de la documentació de l’immoble necessària per a efectuar l’operació.
 • Realització d’un reportatge fotogràfic, vídeo i altres formats.
 • Publicació de l’immoble en totes les plataformes.
 • Gestió de sol·licituds i realització de visites.
 • Elecció del perfil interessat en operacions d’arrendament.
 • Redacció de contractes o altres documents necessaris.
 • Intermediació entre totes dues parts i gestió de procediments com a arres, escriptures…
És obligatori tenir extintors a la comunitat de propietaris?

És obligatori tenir extintors a la comunitat de propietaris?

La seguretat en una comunitat de propietaris és una responsabilitat compartida, i els extintors tenen un paper crucial en la protecció de tots els residents. Ja tractem en un article anterior la normativa de la protecció contra incendis als pàrquings. En aquest...