Obligacions i funcions d’un Administrador de Finques

set. 3, 2019 | Últimes entrades

Un administrador de finques ha de prestar assessorament de les qüestions relatives als béns immobles, siguin propietats horitzontals o verticals.

Administrador de comunitats

L’administrador de comunitats ha d’estar col·legiat en el Col·legi d’Administradors de Finques, que li habilita per a exercir el càrrec i respondre per la seva responsabilitat en cas d’omissió o negligència en la seva actuació professional. Una de les seves principals obligacions és la realització de les funcions de govern, conservació i assessorament dels béns encomanats per la comunitat de propietaris.

Obligacions

En el cas de les comunitats de propietaris, les seves obligacions venen determinades en La Llei 5/2015 del 13 de maig, del Codi Civil de Catalunya, que indica que aquestes són les obligacions d’un secretari d’una finca:

 • El secretari estén les actes de les reunions, realitza les notificacions, expedeix els certificats i custòdia, durant cinc anys com a mínim, les convocatòries, les comunicacions, els poders, la documentació comptable i els altres documents rellevants de les reunions i de la comunitat.

Funcions

Fonamentalment, l’Administrador d’una Comunitat de Propietaris ha de realitzar les següents funcions:

 • L’administrador gestiona els assumptes ordinaris de la comunitat.
 • S’encarrega de prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat.
 • Vetllar perquè els propietaris compleixin amb les obligacions i fer-los els advertiments pertinents.
 • Preparar els comptes anuals de l’exercici precedent i el pressupost.
 • Executar els acords de la junta de propietaris i efectuar els cobraments i pagaments que corresponguin.
 • Decidir l’execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de tot això ha de donar compte immediatament a la presidència.
 • Pagar, amb autorització de la presidència, les despeses de caràcter urgent que poden ser a càrrec del fons de reserva.
 • Les altres funcions que expressament li siguin delegades per la junta de propietaris o atribuïdes per la llei.

Administrador de lloguers

Un administrador de lloguers, és l’encarregat de gestionar els arrendaments dels immobles d’un propietari, oferint la màxima rendibilitat i alliberant càrrega de treball al propietari.

Així mateix, s’encarrega de la gestió econòmica, administrativa, fiscal, jurídica i d’assegurances dels immobles gestionats.

A més, s’ha d’encarregar de gestionar les reparacions o reformes necessàries en l’immoble per a poder adquirir la màxima rendibilitat en el contracte d’arrendament.

Gestió econòmica i administrativa

Per a oferir una tranquil·litat i seguretat econòmica, l’administrador de propietats fa les següents tasques:

 • Control dels pagaments del lloguer i reclamació d’impagaments.
 • Manteniment de fiances.
 • Control de venciments de contractes i renovacions.
 • Gestió de renúncies i liquidació de fiances.
 • Gestió d’incidències.
 • Liquidacions mensuals a la propietat.
 • Pagament de quotes comunitàries i vesses.

Gestió fiscal, jurídica i d’assegurances

Hi ha procediments fiscals i jurídics que requereixen temps i coneixement per a ser realitzats correctament. Així mateix, la contractació i gestió d’una bona assegurança de llar és vital per a evitar problemes futurs.

És per això que un bon administrador de propietats ha de fer les següents tasques:

 • Gestió i liquidació d’impostos.
 • Oferir assessorament jurídic.
 • Coordinació i seguiment de processos judicials.
 • Cerca i contractació d’assegurances de llar (contingut/continent), tant per la part arrendadora com per la part arrendatària.
 • Cerca i contractació d’assegurances d’impagament.

Administrador de patrimoni

La principal funció de l’administrador de patrimoni o assessor immobiliari és la de prestar serveis de mediació, gestió i assessorament en qualsevol tipus de transacció immobiliària com pot ser l’arrendament o la compravenda d’immobles. A més, realitza valoracions de preu de mercat de tota mena d’immobles.

Entre totes les funcions i obligacions que ha de desenvolupar un assessor immobiliari, principalment trobem les següents:

 • Realització de peritatge (valoració de l’immoble).
 • Gestió de la documentació de l’immoble necessària per a efectuar l’operació.
 • Realització d’un reportatge fotogràfic, vídeo i altres formats.
 • Publicació de l’immoble en totes les plataformes.
 • Gestió de sol·licituds i realització de visites.
 • Elecció del perfil interessat en operacions d’arrendament.
 • Redacció de contractes o altres documents necessaris.
 • Intermediació entre totes dues parts i gestió de procediments com a arres, escriptures…
Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Ha entrat en vigor la nova Llei d'Habitatge que entra en vigor demà. A continuació, us presentem les preguntes més recurrents que hem rebut sobre la nova llei. Quan ha entrat en vigor la nova llei d'habitatge? La llei va entrar en vigor el dia 26 de maig de 2023 però,...

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

En els darrers anys, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants i polèmics a la societat. Els preus alts, la manca d'accessibilitat i les dificultats per trobar una llar adequada han generat preocupació i malestar entre la població. Tot i això,...