Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat a habitatges

febr. 2, 2022 | Comunitats, Patrimoni

Aquest programa té per objecte el finançament d’actuacions o obres de millora de la eficiència energètica als habitatges, ja siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

En compliment dels objectius establerts a l’annex a la Decisió d’Execució del Consell (CID, en les sigles en anglès), de 16 de juny de 2021, relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya, la concessió i execució de les ajudes d’aquest programa donarà suport al compliment dels objectius següents:

a) Objectiu Núm. 27 del CID: finalització de les actuacions de renovació d’habitatges, amb un estalvi mitjà d’almenys un 30 % d’energia primària (231.000 actuacions de renovació en, almenys, 160.000 habitatges únics), el quart trimestre de 2023.

b) Objectiu Núm. 29 del CID: finalització de les actuacions de renovació d’habitatges, amb un estalvi mitjà d’almenys un 30 % d’energia primària (510.000 actuacions de renovació en, almenys, 355.000 habitatges únics), el segon trimestre del 2026.

Beneficiaris de lajuda per a la millora de leficiència energètica

Podran ser destinataris darrers dels ajuts d’aquest programa:

 • Els propietaris, usufructuaris o arrendataris d’habitatges, ja siguin persones físiques o bé tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
 • Les administracions públiques i els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, íntegrament o majoritàriament, per les administracions públiques propietàries dels immobles.
 • Els destinataris últims de les ajudes podran cedir el cobrament a l’agent o gestor de la rehabilitació mitjançant l’acord a què fa referència l’article 8.3 d’aquest Reial decret.
 • Els destinataris últims, o si escau, l’agent o gestor de la rehabilitació que actuï per compte d’aquells, destinaran l’import íntegre de l’ajut al pagament de les actuacions corresponents.
 • Els propietaris

Requisits dels habitatges

Els habitatges per als quals se sol·liciti finançament daquest programa han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de sol·licitar lajuda. Aquesta circumstància es pot acreditar mitjançant un certificat o un volant d’empadronament.

Quines actuacions es podran subvencionar?

 1. Seran actuacions subvencionables per aquest programa aquelles que es realitzin en habitatges i en què s’aconsegueixi una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de com a mínim el 7 % o una reducció del consum d’energia primària no renovable de almenys un 30%.
 2. També es consideraran subvencionables les actuacions de modificació o substitució d’elements constructius de l’envolupant tèrmica per adequar les seves característiques als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire, quan escaigui, establerts a les taules 3.1.1.a– HE1 i 3.1.3.a–HE1, del Document Bàsic DB HE d’Estalvi d’energia del Codi Tècnic de l’Edificació.
 3. En l’import objecte de subvenció podran incloure’s els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguin degudament justificats. No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs. No obstant això, l’IVA o l’impost indirecte equivalent poden ser considerats elegibles sempre que no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial.

Quantia dels ajuts per a la millora de l’eficiència energètica

 1. El cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.
 2. L’import de la subvenció serà del 40% del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000€.

No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs. Això no obstant, l’IVA o l’impost indirecte equivalent poden ser considerats elegibles sempre que no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial

El cost d’aquestes actuacions correspon al camp d’intervenció 025bis «Renovació de l’eficiència energètica dels immobles existents, projectes de demostració i mesures de suport conformes als criteris d’eficiència energètica» de l’annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021.

Abonament de les ajudes

 1. Comprovada l’execució de l’actuació per part del destinatari últim de les ajudes, així com el lliurament de tota la documentació, l’òrgan competent de les comunitats autònomes respectives i les ciutats de Ceuta i Melilla ordenarà el pagament de la subvenció, amb expressa referència a la procedència dels fons, esmentant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 2. Les comunitats autònomes podran establir en les seves convocatòries la possibilitat de dotar bestretes els destinataris finals que així ho sol·licitin, sempre que es compleixin les condicions següents:
  1. Que aquestes bestretes no superin l’import total de l’ajuda que es concedirà al beneficiari.
  2. Que aquestes bestretes es destinin exclusivament a cobrir despeses de lactuació objecte de subvenció i es justifiquin adequadament.
  3. Que, d’acord amb el que estableix l’article 61.3 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, els destinataris últims d’aquestes bestretes acreditin que es troben al corrent del pagament de les obligacions de reemborsament de qualssevol altres bestretes concedides anteriorment amb càrrec als crèdits específicament consignats per a la gestió de fons europeus en els pressupostos generals de l’Estat. Correspon a les comunitats autònomes comprovar el compliment d’aquestes condicions amb anterioritat al pagament, exigint, quan no es pugui acreditar altrament, una declaració responsable del destinatari últim o certificació de l’òrgan competent si aquest és una administració pública.

Aquestes bestretes no hauran de ser objecte de garantia per part del destinatari últim, llevat que així s’estableixi a les corresponents convocatòries.

Quan s’ha d’acabar l’execució o la justificació de les actuacions de millora de l’eficiència energètica?

Les actuacions objecte de finançament a través d’aquest Programa hauran d’estar finalitzades abans del dia 30 de juny de 2026.

La documentació acreditativa de la finalització de les actuacions i del compliment de lobjecte de la subvenció haurà de ser aportada al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana amb anterioritat al 31 de desembre de 2026.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebook, Instagram o Twitter per veure més contingut del sector.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...