Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Què és el valor cadastral i com es calcula?

febr. 8, 2024 | Últimes entrades

En el món de l’administració de comunitats, el valor cadastral d’un immoble és un terme fonamental que tots els propietaris i gestors immobiliaris han de conèixer. El valor cadastral d’un habitatge és un càlcul que es basa en diferents factors, com la ubicació d’un habitatge, el cost de construcció i la superfície. És utilitzat per a determinar impostos i avaluar la capacitat econòmica del propietari. A més, és fonamental en transaccions immobiliàries. Amb les pròximes actualitzacions del valor cadastral en 2024, Solfinc es posiciona com un aliat estratègic, brindant assessorament i solucions adaptades per a navegar amb èxit per aquest canviant paisatge fiscal, assegurant així que els nostres clients puguin gestionar les seves propietats de manera més informada i efectiva. En aquest article, veurem la importància del valor cadastral, com consultar-lo, els elements que influeixen en el seu càlcul, els procediments d’inscripció i la documentació necessària. També explorarem la legislació i casos especials relacionats. Continua llegint per a obtenir més informació sobre el valor cadastral!

Per a què serveix el valor cadastral?

El valor cadastral d’un habitatge exerceix un paper fonamental en diferents aspectes relacionats amb la propietat immobiliària. A continuació, explorem dos dels principals:

Importància del valor cadastral en la determinació d’impostos

El valor cadastral és utilitzat com a referència per a calcular impostos com l’Impost de Béns immobles (IBI). Aquest impost es basa en un percentatge aplicat al valor cadastral de l’habitatge, i la seva suma varia segons el municipi i la normativa fiscal vigent. Per tant, conèixer aquest valor d’una propietat resulta fonamental per a estimar de manera precisa la càrrega tributària que recau sobre el propietari.

Ús del valor cadastral en transaccions immobiliàries

El valor de taxació també és utilitzat en transaccions immobiliàries, com la compra o venda d’un habitatge. Tant compradors com venedors poden basar-se en aquest valor com una referència per a determinar el preu de venda d’una propietat. Així mateix, els bancs i entitats financeres poden valorar l’habitatge en funció del seu valor cadastral a l’hora d’atorgar préstecs hipotecaris.

Com consultar el valor cadastral pas a pas

Accés a la referència cadastral

Per a consultar el valor de taxació d’un habitatge, és necessari accedir a la referència cadastral de l’immoble. Aquesta referència és un codi alfanumèric que identifica de manera oficial i obligatòria cada propietat.

Existeixen diferents maneres d’obtenir la referència cadastral:

 • A través del rebut de l’Impost de Béns immobles (IBI): En aquest document podràs trobar la referència cadastral del teu habitatge.
 • Consulta o certificació cadastral electrònica: Pots accedir a la web del Cadastre i realitzar una consulta electrònica per a obtenir la referència cadastral.

Consulta electrònica del valor cadastral

Una vegada que disposem de la referència cadastral, podem realitzar la consulta electrònica del valor de taxació de l’habitatge. Aquest procés es pot dur a terme a través de la pàgina web del Cadastre.

A continuació, t’indiquem els passos per a realitzar la cerca electrònica del valor cadastral:

 1. Accedeix a la pàgina web del Cadastre i cerca l’opció de consulta de valor cadastral.
 2. Introdueix la referència cadastral de l’immoble. Assegura’t d’escriure correctament tots els caràcters.
 3. Prem el botó de cerca per a obtenir els resultats.
 4. A la pantalla de resultats, podràs veure el valor cadastral de l’habitatge.

Recorda que la consulta electrònica del valor cadastral és una eina útil per a obtenir informació actualitzada sobre el valor de la teva propietat. Tingues en compte que les dades poden variar en funció de les actualitzacions realitzades pel Cadastre.

Factors que influeixen en el càlcul del valor cadastral

Variables utilitzades en el càlcul

El valor cadastral d’un habitatge es determina mitjançant la combinació de diverses variables. Aquestes variables inclouen, entre altres, la localització de l’immoble, el cost de l’execució material de la construcció, la superfície construïda, l’antiguitat de l’immoble i l’entorn en el qual es troba. A més, es tenen en compte factors com l’ús del sòl i les característiques especials del bé immoble en qüestió.

Importància de la localització de l’immoble

Un dels factors més rellevants en el càlcul del valor de taxació és la ubicació de l’immoble. La localització té un impacte significatiu en el valor degut a diversos aspectes com la demanda d’habitatges en la zona, els serveis disponibles, l’accessibilitat a transports públics i la proximitat a centres educatius, comercials i d’oci. En general, aquells immobles situats en zones més desitjables i amb una major oferta de serveis tendeixen a tenir un valor cadastral més elevat.

Característiques físiques i econòmiques que afecten el valor

A més de la localització, les característiques físiques i econòmiques de l’immoble també influeixen en el seu valor cadastral. Aquestes característiques inclouen la superfície construïda, la qualitat dels materials utilitzats en la construcció, les comoditats i facilitats presents en l’immoble, així com el seu estat de conservació. Així mateix, es consideren aspectes econòmics com el valor de mercat de l’habitatge i les condicions econòmiques de l’entorn.

Procediments d’inscripció en el Cadastre

Registre de béns immobles urbans

En el cas dels béns immobles urbans, el procediment d’inscripció en el Cadastre és dut a terme mitjançant tràmits tributaris. El propietari ha de presentar la declaració de l’Impost de Béns immobles (IBI) corresponent davant l’Ajuntament, qui s’encarrega de remetre les dades al Cadastre. Una vegada realitzada aquesta gestió, es procedeix a la inscripció de l’immoble en el Registre de la Propietat.

Inscripció de béns immobles rústics i de característiques especials

Per als béns immobles rústics i aquells amb característiques especials, el procés d’inscripció en el Cadastre és també realitzat a través de tràmits tributaris. En aquest cas, el propietari ha de presentar la declaració corresponent a l’Impost sobre Béns immobles Rústics a l’entitat tributària corresponent. Una vegada realitzada aquesta gestió, es procedeix a la inscripció de l’immoble en el Registre de la Propietat.

És important destacar que, per a dur a terme aquests procediments d’inscripció, és necessari comptar amb la documentació adequada que acrediti la titularitat de l’immoble, així com complir amb els requisits establerts per la normativa vigent.

A través d’aquests processos d’inscripció en el Cadastre, es garanteix l’adequada identificació i registre dels béns immobles, permetent comptar amb informació fiable i actualitzada sobre el seu valor cadastral.

Qué es el valor catastral

Tràmits i documentació relacionada amb el valor cadastral

Certificació cadastral descriptiva i gràfica

La certificació cadastral descriptiva i gràfica és un escrit oficial que proporciona informació detallada sobre les característiques físiques d’un immoble. Aquesta certificació inclou dades com la superfície construïda, la distribució de les diferents estades, els elements comuns, entre altres. Així mateix, s’adjunta un pla gràfic que mostra la ubicació exacta de l’immoble dins de la parcel·la. Per a obtenir la certificació descriptiva i gràfica, és necessari realitzar una sol·licitud en el Cadastre, presentant la documentació requerida. Aquesta documentació pot variar depenent de la situació i característiques de l’immoble, però en general es sol·licita l’escriptura de propietat, el document d’identificació del propietari i qualsevol altre certificat que acrediti la titularitat de l’immoble.

Documentació que acrediti la titularitat de l’immoble

Per a realitzar tràmits relacionats amb el valor cadastral, és fonamental comptar amb la documentació que demostri la titularitat de l’immoble. Aquesta documentació pot variar segons cada cas, però en general es sol·licita l’escriptura de propietat, que és l’escrit oficial que acredita la titularitat de l’immoble. A més de l’escriptura de propietat, és possible que es requereixin altres documents complementaris, com la nota simple del Registre de la Propietat, que proporciona informació sobre les càrregues i gravàmens que afecten l’immoble. Així mateix, poden sol·licitar-se documents d’identificació del propietari, com el DNI o el NIE. És important tenir en compte que la documentació necessària pot variar depenent de la situació específica de cada propietat i dels tràmits que es desitgin realitzar. Per això, és recomanable consultar amb un professional del sector immobiliari o amb el Cadastre per a obtenir una llista completa i actualitzada dels documents requerits.

Legislació i normativa referent al valor cadastral

La legislació espanyola estableix les normes i regulacions que regeixen el valor cadastral dels béns immobles. Aquesta legislació es troba principalment en la Llei del Cadastre Immobiliari i en altres normatives específiques relacionades amb la determinació del valor cadastral.

Llei del Cadastre Immobiliari

La Llei del Cadastre Immobiliari, aprovada per Reial decret legislatiu 1/2004, estableix el marc legal per a la regulació del Cadastre i el seu funcionament a Espanya. Aquesta llei estableix l’objectiu principal del Cadastre, que és la identificació i valoració de tots els béns immobles, així com la regulació dels procediments cadastrals i la gestió de la informació cadastral.

Normatives i lleis per a la determinació del valor cadastral

A més de la Llei del Cadastre Immobiliari, existeixen altres normatives i lleis que complementen el marc legal per a la determinació del valor de taxació. Aquestes normatives estableixen els criteris i metodologies per al càlcul del valor cadastral, tenint en compte factors com la localització de l’immoble, les característiques físiques i econòmiques, i altres elements rellevants.

 • Normativa sobre valoracions immobiliàries: Aquesta normativa estableix els criteris tècnics per a la valoració dels béns immobles, considerant aspectes com la superfície construïda, la qualitat de la construcció, l’antiguitat, entre altres.
 • Lleis municipals: Els municipis poden comptar amb ordenances municipals que estableixen aspectes específics relacionats amb el valor cadastral, com a bonificacions o recàrrecs en determinats impostos.
 • Normes tributàries: La normativa tributària, com la Llei General Tributària, pot contenir de la mateixa manera disposicions referents al valor cadastral, especialment pel que fa a la determinació d’impostos com l’Impost de Béns immobles (IBI).

El compliment d’aquestes normatives és fonamental per a garantir la fiabilitat i precisió dels valors cadastrals, així com per a assegurar una gestió adequada dels aspectes tributaris relacionats amb els béns immobles.

Actualització del valor cadastral el 2024

De cara al 2024, l’actualització del valor cadastral ha estat un tema d’interès per a nombrosos municipis a Espanya. Aquesta revisió és crucial, ja que incideix directament en l’import de l’IBI que els propietaris han d’abonar anualment.

Canvis notables al 2024

 • Revisions a la baixa: Diversos ajuntaments, especialment en províncies com Madrid, Barcelona, Saragossa, Almeria, Burgos i Salamanca, han optat per revisar a la baixa el valor cadastral dels immobles. Aquesta decisió pot alleujar la càrrega fiscal sobre els propietaris i atreure inversions.
 • Canvis parcials: Almenys 10 municipis a València, Cantàbria, Oviedo i Ciudad Real han implementat canvis parcials en el valor cadastral, afectant només a determinades àrees o tipus de propietats.

Impacte de l’actualització

L’actualització del valor cadastral té un impacte directe en la quantia de l’IBI. Una revisió a la baixa pot significar un alleujament en els costos de propietat, mentre que un augment podria incrementar aquests costos. És fonamental per als propietaris i gestors immobiliaris estar al corrent d’aquestes actualitzacions i comprendre com afecten les seves propietats.

Entendre el valor cadastral i el seu càlcul és essencial per a la gestió eficient de propietats immobiliàries. L’actualització d’aquest valor al 2024 mostra un esforç per part dels municipis per a adaptar-se a les condicions actuals del mercat, beneficiant en molts casos als propietaris. És recomanable per a tots els implicats en el sector immobiliari mantenir-se informats sobre aquestes actualitzacions per a gestionar millor les seves inversions i responsabilitats fiscals.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

Què és el coliving i per què està en auge a Barcelona?

Què és el coliving i per què està en auge a Barcelona?

En la sempre vibrant i cosmopolita ciutat de Barcelona, una tendència emergent està guanyant popularitat entre els joves professionals i estudiants: el coliving. Aquesta innovadora manera de viure combina la comoditat d'una llar amb serveis compartits i un ambient...

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Comprar la teva primera llar a Barcelona pot ser un emocionant però també un procés complex ple de decisions importants. Des de triar la ubicació adequada fins a entendre els tràmits legals i financers, cada pas és crucial per a garantir una compra reeixida i...