Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

QUINS CANVIS HI HA AL PASSAR A LA FASE 1?

maig 13, 2020 | Últimes entrades

És obligat el teletreball en la fase 1?

Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.

Què haig de fer si un treballador té símptomes compatibles amb la malaltia?

Es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per aquest tema i, si escau, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. Sempre que sigui possible, el treballador es col·locarà una màscara, havent d’abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Quines mesures hauré de prendre com a responsable dels meus treballadors en la fase 1?

S’ha d’assegurar que tots els treballadors tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball:

 • Gels hidroalcohòlics o desinfectants o, quan això no sigui possible, aigua i sabó.
 • Equips de protecció adequats al nivell de risc per a garantir la distància de seguretat.
 • Substituir el fitxatge amb empremta dactilar per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades, o bé, s’haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d’aquesta mesura.
 • Organitzar els torns per a garantir la distància de seguretat mínima de 2 metres en qualsevol altra zona d’ús comú.
 • Assegurar que s’adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres.
 • Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans.
 • Es procedirà a la rentada i desinfecció diària dels uniformes o roba de treball, havent de rentar-se de manera mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads.
 • S’han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i per espai de cinc minuts.
 • Quan en els centres, entitats, locals i establiments previstos en aquesta ordre hi hagi ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà al mínim imprescindible i s’utilitzaran preferentment les escales. (1 PERSONA)
 • Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura que sigui possible, l’ús de diners en efectiu.
 • S’haurà de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús.

TOT EL PERSONAL HAURÀ D’ESTAR FORMAT I INFORMAT SOBRE EL CORRECTE ÚS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ.

 

Hi haurà llibertat de circulació en la fase 1?

Es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència a l’efecte del procés de desescalada, sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d’anàloga naturalesa, SEMPRE PRENENT LES MESURES DE SEGURETAT NECESSÀRIES.

Podré quedar amb amics o familiars en la fase 1?

Els grups haurien de ser d’un màxim de deu persones, excepte en el cas de persones convivents, respectant les mesures de seguretat i higiene. A més, es permet la mobilitat interterritorial entre municipis confrontants.

Quins locals poden obrir?

Tots els establiments que no tinguin més de 400 metres quadrats i no es trobin dins de centres comercials sense accés des de l’exterior. Així mateix, poden obrir també (atenent amb cita prèvia) els concessionaris d’automoció, les estacions d’inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers de plantes sigui com fos la seva superfície útil d’exposició i venda. També poden obrir hotels i allotjaments turístics.

Tots ells han de complir els següents requisits:

 • Que es redueixi al 30% l’aforament total i s’haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. Si no es pot mantenir aquesta distància, només podrà haver-hi 1 client en el local.
 • Establir un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.
 • Complir les mesures de seguretat i higiene comentades anteriorment.

Pel que fa a les terrasses, es podran utilitzar al 50% de la seva capacitat, mantenint 2 metres de distància.

Respecte als hotels i allotjaments turístics, les zones comunes romandran tancades i només podran donar servei de restauració als clients.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...