Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Quins canvis hi ha en passar a la fase 2?

maig 20, 2020 | Últimes entrades, Últimes entrades

Quins canvis hi ha en passar a la fase 2?

La fase 2, dins del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, el que es busca és protegir als treballadors en el seu lloc de treball i evitar la concentració de persones donant flexibilitat a determinades restriccions establertes per l’estat d’alarma.

Quines són les mesures d’higiene i prevenció?

Les mesures de seguretat seran les mateixes que en la fase 1 ja esmentades en aquest post.

Quines són les mesures per a prevenir el risc de coincidència massiva de persones en el treball?

  • Els centres hauran de realitzar els ajustos en l’organització horària que resultin necessaris per a evitar que coincideixin moltes persones ja siguin treballadores o no.
  • Els establiments i locals hauran d’exposar al públic l’aforament màxim de cada local i assegurar que aquest aforament, així com la distància de seguretat interpersonal de dos metres es respecta en el seu interior.

Es considerarà que existeix risc de coincidència massiva de persones quan no es respectin les distàncies mínimes de seguretat, particularment en les entrades i sortides al treball, tenint en compte tant la coincidència massiva de les persones treballadores com la d’altres persones.

Podré sortir al carrer quan vulgui en la fase 2?

No! Les persones de fins a 70 anys podran realitzar activitats físiques en qualsevol franja horària excepte de 10.00 a 12:00h i de 19:00h a 20:00h que queda reservada als majors de 70 anys, sempre que es respectin les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries.

Les comunitats autònomes podran acordar que en el seu àmbit territorial aquestes franges horàries comencin fins a dues hores abans i acabin fins a dues hores després, sempre que no s’incrementi la durada total d’aquestes.

Podré assistir a vetlles i enterraments en la fase 2?

Les vetlles podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de vint-i-cinc persones en espais a l’aire lliure o quinze persones en espais tancats, siguin o no convivents.

La participació en la comitiva per a l’enterrament o comiat per a cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de vint-i-cinc persones, entre familiars i afins, a més del ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt.

Podré anar a estudiar a la biblioteca en la fase 2?

Es permetrà l’assistència a llocs de culte sempre que no se superi el 50% del seu aforament. L’aforament màxim haurà de publicar-se en lloc visible de l’espai destinat al culte. S’hauran de complir les mesures generals de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries.

Es podran celebrar noces en la fase 2?

Sí! Les cerimònies nupcials podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, ja sigui en espais a l’aire lliure o espais tancats, sempre que no se superi el 50% del seu aforament, i en tot cas un màxim de cent persones en espais a l’aire lliure o de cinquanta persones en espais tancats.

Durant la celebració de les cerimònies s’hauran de complir les mesures d’higiene i prevenció establertes per les autoritats sanitàries relatives al manteniment de la distància social, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Què hi ha dels espais comercials en la fase 2?

Podran procedir a la reobertura al públic tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals, sempre que compleixin els següents requisits:

  • S’haurà de reduir al 40% l’aforament total en els establiments. Si l’establiment té diverses plantes, la presència de clients en cadascuna de les plantes haurà de guardar aquesta mateixa proporció.
  • En els establiments que no poden esperar els dos metres de distància, es permetrà únicament la presència d’un sol client en el local.
  • Han de complir amb les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries.

Tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic podran establir sistemes de recollida en l’establiment dels productes adquirits per telèfon o internet, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o el seu accés.

Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.

Podran els mercats ambulants exercir la venda ambulant en la fase 2?

Sí! Però es reduiran a un terç els llocs habituals i s’haurà de respectar els dos metres de seguretat tant de venedors com clients.

Podré fer visites als centres residencials en la fase 2?

Les comunitats autònomes podran permetre en el seu àmbit territorial la realització de visites als residents d’habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors.

Les visites s’hauran de concertar prèviament i es limitaran a una persona per resident.

Es tornaran a emetre partits de futbol, etc. en directe en la fase 2?

Es podrà procedir a la represa de la competició professional sempre que l’evolució de la situació sanitària ho permeti. La competició es reprendrà sense públic i a porta tancada. Es permetrà l’entrada de mitjans de comunicació per a la retransmissió de la competició.

Podré anar a la piscina en la fase 2?

Es podrà procedir a l’obertura al públic de les piscines recreatives, quedant permès l’accés a les mateixes per part de qualsevol persona.

L’aforament màxim permès serà del 30% de la capacitat de la instal·lació, sempre que sigui possible respectar la distància de seguretat entre usuaris de dos metres. En cas contrari es reduirà aquest aforament a l’efecte de complir amb la distància de seguretat.

Per a poder accedir a la piscina es requerirà la concertació de cita prèvia.

Podré anar a la platja en la fase 2?

Sí! Els banyistes hauran de fer un ús responsable de la platja, tant des del punt de vista mediambiental com sanitari, complint per a això amb les recomanacions i normes establertes per les autoritats sanitàries.

Així mateix, es permet la pràctica d’activitats esportives, professionals o d’esbarjo, sempre que es puguin desenvolupar individualment i sense contacte físic, permetent mantenir una distància mínima de dos metres entre els participants.

Es podran fer congressos, trobades, reunions de negoci o conferències en la fase 2?

Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències promoguts per qualssevol entitats pública o privada. A aquest efecte, es procedirà a l’obertura de pavellons de congressos, sales conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...