Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

RDL 29/2021 de 21 de Desembre, de mesures urgents en l’àmbit energètic

febr. 7, 2022 | Últimes entrades

S’ha publicat al BOE el Reial Decret-llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables.

S’eliminen les llicències d’obres, substituint-les per declaració responsable:

Per a la instal·lació de punts de recàrrega no podrà exigir-se per part de les administracions públiques competents l’obtenció de llicència o autorització prèvia d’obres, instal·lacions, de  funcionament o d’activitat, de caràcter mediambiental ni altres de classe similar o anàlogues, excepte en edificacions del patrimoni historicoartístic amb la categoria de bé d’interès cultural. Les llicències o autoritzacions prèvies seran substituïdes per declaracions responsables. Consideren a més la presentació de la declaració de responsable suficient per iniciar les obres: La declaració responsable permetrà realitzar la instal·lació del punt de recàrrega i iniciar el servei de recàrrega energètica des del dia de la presentació, sens perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció de les administracions públiques competents.

Obligació de tenir estació de recàrrega en places d’aparcament

Una de les mesures urgents en l’àmbit energètic es que estableixen l’obligació de tenir abans de l’1 de gener de 2023, una estació de recàrrega per cada 40 places d’aparcament o fracció, fins a 1.000 places, i una estació de recàrrega més per cada 100 places addicionals o fracció a tots els edificis d’ús diferent del residencial privat que tinguin una zona d’ús aparcament amb més de vint places, ja sigui a l’interior o en un espai exterior adscrit, així com als estacionaments existents no adscrits a edificis amb més de vint places (s’exclou d’aquestes obligacions els edificis protegits oficialment per ser part d’un entorn declarat o per raó del seu valor arquitectònic o històric particular).

Modificació del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, (RDL 2/2004, de 5 de març) per preveure bonificacions a l’IB:

  • Es preveu la possibilitat que les ordenances fiscals puguin regular una bonificació de fins al 50% de l’IBI en què s’hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  • Es preveu la possibilitat que les ordenances fiscals bonifiquin fins al 50% de l’IAE per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als locals afectes a l’activitat econòmica.
  • Finalment, una bonificació de fins al 90% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a favor de les actuacions necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

D’altra banda, segueix el nostre contingut al BlocFacebook, Instagram o Twitter per a més contingut del sector.

Font: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...