El RDL 8/2021 i les noves mesures urgents a aplicar després de la finalització de l’estat d’alarma, al sector immobiliari.

maig 6, 2021 | Últimes entrades

S’ha publicat en el BOE el Reial Decret-llei 8/2021 (RDL 8/2021), de 4 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar el pròxim 9 de maig després de la finalització de l’estat d’alarma.
Pel que fa al sector immobiliari, en aquest RDL 8/2021 s’estableixen algunes de les mesures que detallem a continuació.

1. REUNIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS PER LES JUNTES DE LES COMUNITATS DE PROPIETARIS (RDL 8/2021)

Si bé el RDL 8/2021 estableix una sèrie de mesures extraordinàries aplicables a les juntes de les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal, hem de tenir en compte que, en quant a la propietat horitzontal, aquest RDL no és aplicable a Catalunya, ja que disposem d’una regulació pròpia en el règim de la propietat horitzontal, continguda en el RDL 10/2020, de 27 de març, modificat pel DL 53/2020, de 22 de desembre.

Malgrat que aquesta regulació estatal operada pel RDL 8/2021 no és aplicable a Catalunya, les mesures extraordinàries que contempla amb vista a les juntes de les comunitats de propietaris segueixen i respecten en el fonamental les directrius de celebració de juntes de comunitats de propietaris i adopció d’acords que estableix la regulació catalana, així com les recomanacions del Col·legi en aquesta matèria.

Bàsicament, el RDL 8/2021, a títol informatiu, estableix en el Capítol II:

  • La suspensió de l’obligació de convocar i celebrar les juntes de les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal fins al 31 de desembre de 2021.
  • Excepcionalment, durant aquest període, les comunitats de propietaris podràn reunir-se a sol·licitud del president o de la quarta part dels propietaris (o almenys el 25% de les quotes de participació), si fos necessària l’adopció d’un acord que no pugui demorar-se fins al 31 de desembre de 2021, per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, mitjançant un acord sense celebració de junta mitjançant l’emissió de vot per correu postal o comunicació telemàtica (establint en aquesta regulació un termini de 10 dies naturals per emetre el vot), o de manera presencial garantint-se les mesures de seguretat a cada moment aplicables.

2. PRÒRROGA DE LA SUSPENSIÓ DE LLANÇAMENTS D’ARRENDATARI D’HABITATGE

En l’Article 7 del RDL 8/2021 es modifica el RDL 11/2020, concretament els seus articles 1 i 1 bis, de manera que es prorroguen tres mesos més les mesures de protecció en situacions de vulnerabilitat en matèria d’habitatge referides a la suspensió dels procediments de desnonament per falta de pagament o expiració del termini del contracte de la LAU 29/1994 i els llançaments per a llars vulnerables sense alternativa residencial, i també en els supòsits de desnonament per precari dels apartats 2n, 4t i 7è de l’article 250.1 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, i en aquells altres casos en els quals el desnonament porti causa d’un procediment penal per ocupació il·legal.

Recordem que perquè procedeixi la suspensió del procés o del llançament l’arrendatari haurà d’acreditar davant el Jutjat la situació de vulnerabilitat econòmica, de la qual es donarà trasllat als serveis socials perquè emetin un informe en el termini de 10 dies i es concretin les mesures a aplicar per l’Administració, i tot això haurà de ser valorat pel jutge si es considera prou acreditada la vulnerabilitat i acordar la suspensió, o no, del procediment o del llançament com a màxim fins al 9 d’agost de 2021.

3. PRÒRROGA DE LA DURADA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’HABITATGE

En el cas que el contracte d’arrendament tingui previst el seu venciment entre el 9 de maig i el 9 d’agost de 2021, en virtut dels articles 9.1 i 10 de la LAU 1994, prèvia sol·licitud de l’arrendatari, haurà de ser acceptada per l’arrendador una pròrroga extraordinària del contracte d’arrendament per un període màxim de sis mesos, durant els quals es continuaran aplicant els mateixos termes i condicions establerts per al contracte en vigor. Això no seria aplicable en el cas que totes dues parts haguessin fixat de comú acord altres termes o condicions de la pròrroga del contracte, o bé l’arrendador hagi comunicat a l’arrendatari la necessitat de disposar de la mateixa d’acord amb el que es preveu en l’Article 9.3 LAU 1994.

4. PRÒRROGA SOL·LICITUD MORATÒRIA O CONDONACIÓ DE LA RENDA (RDL 8/2021)

Fins al 9 d’agost de 2021, el arrendatari que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica tindrà la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l’arrendador sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenidor, sempre que aquest ajornament o condonació no s’hagués aconseguit ja per acord entre les parts.

5. PRÒRROGA TERMINI SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ PER L’ARRENDADOR (RDL 8/2021)

En l’Article 8 del RDL 8/2021 s’especifíca que fins al 9 de setembre de 2021, els arrendadors i titulars de l’habitatge afectats per la suspensió extraordinària dels processos de desnonament o llançaments, puguin presentar la sol·licitud de compensació prevista en la Disposició Addicional Segona del RDL 37/2020, mitjançant exposició raonada i justificada de la compensació d’acord amb els criteris indicats en aquesta Disposició.

Per a més informació podeu visitar la web del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

D’altra banda, segueix el nostre contingut al BlocFacebook, Instagram o Twitter per a més contingut del sector.

El risc que té posar un pis en lloguer de temporada

El risc que té posar un pis en lloguer de temporada

A Espanya, l'oferta de lloguer de temporada ha experimentat un creixement notable els últims mesos, coincidint amb l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge. Aquesta alternativa a l'arrendament tradicional ha representat el 10% de totes les cases al mercat el tercer...