Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Reial Decret-Llei 35/2020 per a incentius fiscals a l’hostaleria i el comerç i nou ajornament de deutes tributaris

gen. 14, 2021 | Últimes entrades, Últimes entrades, Últimes entrades

En el publicat el Reial decret llei 35/2020 del dia 23 de desembre, es recullen les següents mesures: flexibilització dels ajornaments de deutes tributaris per a PIMES i autònoms; novetats en el règim d’estimació objectiva de l’IRPF i en el règim simplificat d’IVA per als anys 2020 i 2021; exempció prevista per a les retribucions en espècie del servei de menjador d’empresa, establiment d’un incentiu fiscal per a fomentar la rebaixa de la renda arrendatícia; la deducció de pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors i la reducció del termini que les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament.

A continuació els resumim aquestes mesures en l’àmbit tributari.

  1. Ajornament de deutes tributaris

Es concedeix l’ajornament de l’ingrés dels deutes tributaris a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, tots dos inclusivament, durant 6 mesos, sense constitució de garanties sempre que les sol·licituds siguin de quantia inferior a 30.000 euros.

Aquest ajornament serà aplicable també als deutes tributaris corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte, a les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits i a les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost de societats.

Per a la concessió de l’ajornament cal que el deutor sigui una persona o entitat amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2020, sent les condicions de l’ajornament les següents:

· El termini ha de ser de 6 mesos.

· No es reportaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

  1. Mòduls IRPF/IVA

Es recullen diverses mesures que afecten el càlcul i als terminis per a l’aplicació de mòduls en Renda i IVA.

2.1 Reducció en 2020 del rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i de la quota reportada per operacions corrents del règim simplificat de l’IVA

S’eleva el percentatge del 5% amb caràcter general, en el 20%, i fins al 35% per a activitats vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç.
El nou import de la reducció es tindrà en compte per a quantificar el rendiment net a l’efecte del quart pagament fraccionat corresponents a l’exercici 2020 i per al primer pagament fraccionat de 2021, en l’IRPF i en el càlcul de l’ingrés a compte corresponent a la primera quota trimestral de l’exercici 2021 en l’IVA.
2.2 Reducció del nombre de períodes impositius afectats per la renúncia al mètode d’estimació objectiva en IRPF corresponent als exercicis 2020 i 2021.

S’elimina la vinculació obligatòria que durant 3 anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF. La renúncia a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a l’exercici 2021, no impedirà tornar a determinar conformement a aquest mètode el rendiment de l’activitat econòmica en 2022.
Per a aquells contribuents que van renunciar a aquest mètode en l’exercici 2020, de manera tàcita mitjançant la presentació del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre de l’exercici, o amb posterioritat, de manera expressa o tàcita, es permet que puguin tornar a aplicar el mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2021 o 2022.
La renúncia i revocació prevista per al mètode d’estimació objectiva en l’IRPF tindrà els mateixos efectes respecte dels règims especials de l’IVA i en el *IGIC.
2.3 Incidència dels estats d’alarma decretats en 2020 en la determinació del rendiment anual conformement al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i en el càlcul de la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA en aquest període

No es computaran com a període d’activitat en el càlcul del rendiment anual del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i de la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA, els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre de 2020, ni els del segon semestre de 2020 en els quals, estant declarat o no l’estat d’alarma, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspès a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent pel Coronavirus.

Tals dies tampoc es tenen en compte de cara a la quantificació del pagament fraccionat corresponent al quart trimestre de 2020, d’acord amb les condicions establertes en l’art. 11 del RDL 35/2020.

2.4 Terminis de renúncies i revocacions

Les renúncies i revocacions presentades, per a l’any 2021, al desembre de 2020, s’entendran presentades en període hàbil, no obstant això, podran modificar-se des del 24 de desembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.

  1. Deducció per lloguer de locals en IRPF 2021

S’afegeix una disposició en relació a les despeses deduïbles dels rendiments del capital immobiliari corresponents a lloguers de locals a determinats empresaris durant el període impositiu 2021, per a fomentar la renda arrendatícia:

Les persones físiques que lloguen els locals en els quals es desenvolupen determinades activitats econòmiques vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i acordin voluntàriament rebaixes en la renda arrendatícia corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2021, podran computar com a despesa deduïble per al càlcul del rendiment del capital immobiliari de l’IRPF la quantia de la rebaixa de la renda acordada durant tals mesos.
L’arrendador haurà d’informar separadament en la seva declaració de l’Impost de l’import de la despesa deduïble a què es refereix el paràgraf anterior per aquest incentiu, consignant així mateix el NIF de l’arrendatari la renda del qual s’hagués rebaixat.
No serà aplicable aquesta deducció, quan la rebaixa en la renda arrendatícia es compensi amb posterioritat per l’arrendatari mitjançant increments en les rendes posteriors o altres prestacions o quan els arrendataris siguin una persona o entitat vinculada amb l’arrendador en el sentit de l’art. 18 de la Llei de l’Impost de societats o estiguin units amb aquell per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge, en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat fins al segon grau inclusivament.

  1. Deducció de pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s’iniciïn en 2020 i 2021

Es modifica l’antiguitat exigida per a deduir les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les insolvències de deutors per als contribuents del IS, IRPF i IRNR que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent, de manera que els 6 mesos que s’exigeix que hagin transcorregut entre el venciment de l’obligació i la meritació del *IS, es redueixen a 3 mesos per a les empreses de reduïda dimensió, a fi que aquestes empreses puguin accelerar la incorporació en la base imposable de tals pèrdues en els períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2020 i 2021.

  1. Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament

S’estableix la mateixa rebaixa a 3 mesos per a les quantitats degudes pels arrendataris que tinguin la consideració de saldo dubtós als quals es refereix l’art. 13.e) del Reglament de l’IRPF.

Podeu consultar aquest Reial decret llei complet en el següent enllaç a la seva publicació en el BOE.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...