Renúncia a l’exempció de l’IVA per estalviar l’ITP

gen. 24, 2022 | Últimes entrades

En les segones i posteriors transmissions d’immobles (en general, les que no realitza el promotor), les parts poden evitar que l’operació tributi per l’impost de transmissions patrimonials (ITP) renunciant a l’exempció de l’IVA. Per renunciar-hi, inclogui una clàusula en l’escriptura de compravenda segons la qual el venedor exercita aquesta renúncia i el comprador comunica que és subjecte passiu i que té dret a deduir-se totalment o parcial l’IVA suportat.

En el cas de la compravenda d’un immoble, com ja sap, en les segones i posteriors transmissions d’immobles (en general, les que no realitza el promotor), les parts poden evitar que l’operació tributi per l’impost de transmissions patrimonials (ITP) renunciant a l’exempció de l’IVA.

Ara els recordarem els requisits i com exercitar aquesta renúncia.

Renúncia a l’exempció

Amb ITP. En el nostre sistema tributari només les primeres transmissions d’immobles estan subjectes a IVA; la resta tributen per ITP a un tipus d’entre el 6 i l’11 % sobre el valor real de l’immoble (segons la comunitat autònoma). Si vostè és empresari, aquest impost suposa un cost més elevat, perquè l’ITP, a diferència de l’IVA, no és deduïble.

Renúncia. Si vol evitar aquest cost més elevat, sol·liciti al venedor que “renunciï a l’exempció”, de manera que l’adquisició tributi per IVA en lloc de per ITP. Per a això serà necessari el següent:

  • El venedor ha de ser subjecte passiu d’IVA. És a dir, haurà d’haver utilitzat l’immoble en una activitat en la qual repercuteixi IVA.
  • La seva empresa haurà de destinar l’immoble a una activitat en la qual tingui dret a deduir totalment o parcial l’IVA que suporti. Si es destina en exclusiva a una activitat exempta (en la qual no es repercuteix IVA), llavors no serà possible fer la renúncia i la venda tributarà per força per ITP.

AJD. Amb la renúncia, la transmissió es realitzarà amb IVA, i vostè, com a adquirent, podrà deduir aquest impost (totalment o parcial, segons l’activitat que desenvolupi). No obstant això, haurà de suportar un impost addicional que sí que li comportarà un cost: l’impost sobre actes jurídics documentats (AJD), que suposarà entre l’1,5 % i el 2,5% del valor real de l’immoble (en qualsevol cas, un cost inferior al que hauria de pagar si tributés per ITP).

Com es fa la renúncia?

Per a renunciar a l’exempció, el venedor haurà de notificar-li per escrit que exercita la renúncia i, al seu torn, vostè haurà de comunicar-li que és subjecte passiu d’IVA i que té dret a la deducció total o parcial de l’IVA suportat. Poden realitzar aquestes comunicacions en l’escriptura de compravenda.

Finalment, recordi que en aquests casos es produeix la inversió del subjecte passiu: el venedor no haurà de repercutir IVA en la seva factura (només indicar-hi un esment del tipus “operació amb inversió del subjecte passiu”), i serà vostè -com a adquirent- qui haurà d’autorepercutir-se i liquidar l’IVA que sigui aplicable sobre la venda de l’immoble, deduint-se’l en la mateixa declaració. Per tant, si té dret a deduir el 100 % de l’IVA que suporta, aquesta operativa no li suposarà una tributació més elevada.

Pots sol·licitar tota la informació relacionada amb aquest tema contactant amb l’assessoria Santiveri a l’e-mail info@santiveri.org o trucant al 93 454 50 00.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebook, Instagram o Twitter per al més contingut del sector.

Publicació realitzada per: Santiveri.

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Ha entrat en vigor la nova Llei d'Habitatge que entra en vigor demà. A continuació, us presentem les preguntes més recurrents que hem rebut sobre la nova llei. Quan ha entrat en vigor la nova llei d'habitatge? La llei va entrar en vigor el dia 26 de maig de 2023 però,...

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

En els darrers anys, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants i polèmics a la societat. Els preus alts, la manca d'accessibilitat i les dificultats per trobar una llar adequada han generat preocupació i malestar entre la població. Tot i això,...