Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

SUBVENCIÓ PER INCENTIVAR LA REBAIXA DE LLOGUER DELS LOCALS COMERCIALS AFECTATS PER LA CRISI DE LA COVID-19

oct. 7, 2020 | Inmobiliaria

A qui s’adreça la mesura?

A aquelles persones físiques o jurídiques arrendadores d’un immoble comercial a Barcelona que rebaixin com a mínim un 25% el lloguer als arrendataris que hagin estat afectats per la declaració de l’estat d’alarma derivat de la Covid-19.

Els contractes de lloguer han d’estar vigents amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma i, a partir d’aquella data, s’han de mantenir vigents un mínim de 6 mesos més. S’inclouen els contractes prorrogats o renovats des de la declaració de l’estat d’alarma, per un període superior a 6 mesos.

Quin es l’import de la subvenció?

 • 600€: si la quantitat de la rebaixa es del 25% al 50%.
 • 1200€: si la quantitat de la rebaixa es superior al 50%.

L’atorgament de la subvenció resta condicionat a l’existència de crèdit.

Quins son els requisits?

 1. El local va haver de romandre tancat com a conseqüència de l’estat d’alarma i trobar-se compresa entre les següents activitats:
 • Agrupació 65 (excepte farmàcies -6521-), comerç al detall de productes no alimentaris en establiment permanent
 • Grup 661. Comerç mixt o integrat en grans superfícies.
 • Agrupació 67, serveis d’alimentació en restaurants, bars, etc.
 • Agrupació 68, serveis d’allotjament
 • Agrupació 69, serveis de reparació
 • Grup 755. Agències de viatges
 1. La subvenció està dirigida a les persones arrendadores de béns immobles:
 • Destinats a local comercial.
 • Amb una superfície màxima de 300 metres quadrats.
 • Que tingui la classificació d’establiment comercial individual.
 • I el titular de l’activitat que en aquests establiments es desenvolupa sigui autònom, microempresa o petita empresa, d’acord amb el criteri de classificació europeu.

No seran objecte d’aquesta subvenció els propietaris de locals situats en establiments comercials col·lectius.

 1. L’immoble sobre el qual se sol·licita la subvenció ha de trobar-se a Barcelona.
 2. Estar al corrent de les obligacions fiscals, tributàries, de reintegrament i de justificacions amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Administració Estatal de l’Agència Tributaria, així com també amb la Seguretat Social i la resta d’Administracions.
 3. Complir amb les obligacions establertes a la normativa sobre subvencions.

Com es pot tramitar la sol·licitud?

El sol·licitant haurà de presentar model de sol·licitud normalitzat que es troba publicat al web municipal:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca

El termini de presentació serà de 4 mesos, iniciant-se el dia següent de l’aprovació definitiva de les bases.

El criteri d’atorgament serà l’ordre cronològic de presentació de sol·licituds, fins a esgotar la partida pressupostària. Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de sol·licituds no donarà cap dret a l’obtenció de l’ajut.

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de la realització de les comunicacions per part de l’Administració al correu electrònic que ha d’indicar el sol·licitant. S’haurà d’adjuntar la Instància de sol·licitud de subvenció, on constarà una adreça de correu electrònic de contacte, a la que s’acompanyaran els documents que consten a les bases.

La documentació de sol·licitud es presentarà a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, i caldrà disposar de certificat digital:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca

Si no tens certificat digital has de saber que només les persones o ens exempts de l’obligació de relacionar-se amb l’administració de forma telemàtica, podran optar per realitzar els tràmits presencialment a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona. El registre presencial es realitzarà a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i subseus, d’acord amb l’establert a l’article 16 de la llei 39/2015.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...