Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Vot dels propietaris absents a la Junta de la comunitat

abr. 29, 2021 | Últimes entrades

Les comunitats de propietaris celebren reunions per a adoptar aquells acords necessaris per al manteniment, reparació i funcionament dels elements i serveis comuns,  i tractar també aquells assumptes proposats pels veïns vinculats amb els seus drets de propietat en els elements privatius o que afectin la convivència o ús dels elements comuns. Sovint és comú tenir propietaris absents, però… Com es computa el seu vot?

Aquestes juntes de propietaris han de ser convocades amb antelació, notificades als propietaris perquè acudeixin i contenint els punts de l’ordre del dia que es tractaran en aquesta reunió.

A la junta de propietaris acudiran els propietaris que així ho considerin però hi haurà molts altres propietaris que s’absenten a aquesta junta. És obligatori comunicar-li el resultat dels acords adoptats mitjançant els vots als propietaris absents en la forma previnguda en l’article 9.1 h) de la LPH. Els absents tindran un termini de 30 dies naturals des de la comunicació dels acords per a manifestar la seva discrepància (article 17.8 LPH). Cal diferenciar el cas dels ABSENTS i la decisió dels presents a la Junta quan s’ABSTENEN en la votació d’un acord.

Còmput del vot dels propietaris absents la Junta de la comunitat

Tots aquells acords que només necessitin per a ser aprovats el vot de la majoria dels assistents que representin la majoria de les quotes de participació, és a dir,  els acords previstos en l’article 17.7 de la Llei de Propietat Horitzontal (LPH), NO REQUEREIXEN COMPTAR AMB EL VOT DELS ABSENTS, ja que poden ser aprovats directament pels assistents a la Junta. Els ABSENTS només podran impugnar l’acord ja aprovat si estan en desacord.

Per a la resta d’acords que requereixen per a la seva aprovació de majorias qualificades o unanimitat, el vot dels absents contribueix a formar aquestes majorias sempre que:

  1. És requisit primordial i previ que l’acord hagi estat aprovat per la majoria dels ASSISTENTS encara que no s’hagi obtingut el quòrum exigit legalment.
  2. Dins del termini de 30 dies naturals des que se li notifiqui els acords, l’ABSENT pot manifestar la seva conformitat, i en aquest cas el seu vot se sumarà a la majoria dels assistents.
  3. Si l’ABSENT no diu res i deixa transcórrer els 30 dies. En aquest cas el seu vot se sumarà a la majoria que va adoptar l’acord.

Indicar que l’absent dins del termini d’aquests 30 dies naturals pot manifestar el seu vot discrepant amb l’aprovació de l’acord, i en aquest cas es computarà com a vot en contra de l’acord.

Aquesta REGLA GENERAL de sumar el vot dels absents al sentit del vot majoritari dels presents, tant si l’absent el manifesta expressament com per silenci, TÉ DUES EXCEPCIONS, previstes en l’article 17.8 LPH.

Hi ha algunes excepcions:

  1. Aquells acords en els quals no es pugui repercutir el cost dels serveis als propietaris que no haguessin votat expressament en la Junta a favor de l’acord, (actuacions o acords relacionats amb les matèries que apareixen en les regles 1a i 4a de l’article 17 de la LPH). Aquests acords s’adoptaran només pels presents i si no s’aconsegueix la majoria exigida en aquestes regles, no seran aprovats.
  2. Les obres que impliquin un aprofitament privatiu prevites en l’article 10. 3 b) de la LPH, com ara: la divisió material dels pisos o locals, l’agregació o segregació d’aquests, el tancament de les terrasses, modificació de l’envolupant per a millorar l’eficiència energètica, etcètera. Aquests acords s’adoptaran només pels presents i si no voten a favor els 3/5 del total de propietaris i quotes de participació, l’acord no serà aprovat sense esperar a la comunicació dels absents.

Cal tenir en compte que el propietari ABSENT que no s’ha manifestat en el termini de 30 dies naturals i per tant el seu vot s’ha unit al de la majoria dels presents, POT IMPUGNAR L’ACORD, excepte si la impugnació es funda en la no concurrència de la majoria qulaificada per l’absència del seu vot.

En conclusió, el vot dels propietaris absents a la Junta de la comunitat de propietaris es computarà depenent de la mena d’acord que s’hagi adoptat pels presents a la reunió.

Si necessites informació sobre aquest tema o qualsevol altre, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de la nostra pàgina web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el Blog, Facebook , Instagram o Twitter per a més contingut de sector.

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

A Solfinc, sabem que la seguretat i el bon funcionament dels ascensors a la teva comunitat són essencials. Els nostres administradors de comunitats estan sempre al dia amb les últimes normatives i regulacions per assegurar-te la millor gestió. El passat 1 de juliol va...

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Vendre un pis de manera ràpida i obtenir el millor preu possible pot ser tot un desafiament, però amb les estratègies adequades, és totalment assolible. En aquest article, explorarem consells efectius que t'ajudaran a optimitzar el procés de venda, assegurant els...