Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Avís Legal

AVÍS LEGAL

El titular d’aquesta pàgina Web és SOLFINC J.SOLER TORRENTS, S.L., amb CIF B-60837218, domicili a Plaça Sagrada Família, 7, Barcelona, adreça d’e-mail info@solfinc.com, telèfon 934 588 305. El titular d’aquesta Web pertany al Col·legi Professional d’Administradors de Finques de Barcelona, amb número de col·legiat C0005385, disposant del títol profesional de Administradors de Finques, expedit a Espanya. Les normes professionals aplicables a l’exercici de la seva professió poden ser consultades a la página Web www.cafbl.cat. L’entitat es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona ,Tom 28132, Foli 160, Inscripció 1ª, Fulla B-131410.

La utilització d’aquesta pàgina Web atribueix la condició d’Usuari a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. L’Usuari haurà de llegir aquestes condicions cada vegada que accedeixi a aquesta Web, ja que poden ser modificades en endavant. Alguns aspectes d’aquesta pàgina Web, per la seva especialitat, poden estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l’Usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.
Tots els continguts d’aquesta Web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals o sonors, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat del titular de la Web o de tercers, no adquirint l’Usuari cap dret sobre ells pel mer ús d’aquesta Web.
Queda prohibit l’ús d’aquesta Web amb la finalitat de lesionar béns, drets o interessos del titular de la Web o de tercers. Queda igualment prohibit realitzar qualsevol altre ús que alteri, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics del titular de la Web o de tercers.
L’Usuari, haurà d’abstenir-se de: a) reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d’aquesta Web, excepte en els casos contemplats en la llei o expressament autoritzats pel titular de la Web o els titulars dels drets; b) reproduir o copiar per a ús privat el programari o les bases de dades existents en aquesta Web, així com comunicar-los públicament o posar-los a la disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció; c) extreure o reutilitzar tot o part substancial dels continguts integrants d’aquesta Web.
L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta Web sigui certa. A aquest efecte, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real. L’Usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi al titular de la Web o a tercers.
L’Usuari que vulgui introduir enllaços a aquesta Web des de les seves pròpies pàgines Web estarà obligat a complir les condicions següents: a) l’enllaç únicament vincularà amb la home page, no podent reproduir-la de cap manera; b) no podran establir-se *frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin la Web o permetin visualitzar-la a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta Web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per a aprofitar la reputació, marca i prestigi del titular d’aquesta Web o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la Llei; c) des de la pàgina que realitzi l’enllaç no podrà efectuar-se cap mena de manifestació falsa o inexacta sobre el titular d’aquesta Web, sobre la qualitat dels seus serveis o sobre els seus empleats o clients; d) El remitent no podrà utilitzar el nom, la marca o qualsevol altre signe distintiu del titular d’aquesta Web dins de la seva pàgina, excepte en els casos autoritzats per la llei o permesos expressament per l’aquell; e) la pàgina que estableixi l’enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà disposar d’o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que el titular d’aquesta Web recolza o dóna suport, les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada pel titular d’aquesta Web, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina Web on s’estableixi l’enllaç.
El titular d’aquesta Web no és responsable de controlar que en ella no existeixin programes maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements. D’acord amb això, el titular d’aquesta Web no es responsabilitza dels danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la present Web. Igualment, titular d’aquesta Web no serà responsable dels danys produïts als Usuaris quan dits danys tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei de la Web.
Aquesta Web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet (enllaços). En aquests casos, el titular d’aquesta Web només serà responsable dels continguts i serveis subministrats a través dels enllaços quan conegui la seva il·licitud i no els hagi desactivat diligentment. Si un Usuari considerés que existeix un enllaç amb continguts il·lícits o inadequats, podrà notificar-lo, sense que això suposi que s’estigui obligat per això a retirar el corresponent enllaç. El titular d’aquesta Web no coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la seva falta de qualitat, desactualització, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o dels continguts o serveis proporcionats a través d’ells. Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals podrà posar-se en contacte amb el titular d’aquesta Web indicant-ho.
El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. L’Usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquesta Web de conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, poguessin ser aplicable L’Usuari respondrà enfront del titular d’aquesta Web i enfront de tercers, de qualssevol danys o perjudicis que poguessin causar-se per incompliment d’aquestes obligacions.