Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Política de privadesa

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals facilitades a través d’aquesta página web serán tractats per Grup Solfinc, titular d’aquesta, les dades de la qual de contacte són els següents:
⦁ Domicili: Plaça Sagrada Família, 7.
⦁ Telèfon: 934 588 305.
⦁ Correo electrònic: info@solfinc.com.
La finalitat del tractament de les dades és la de poder contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva petició o consulta i fer un seguiment posterior. Les dades seran tractades sobre la base jurídica del consentiment de la persona que els proporciona. Pot retirar-se aquest consentiment en qualsevol moment a través de la direcció d’e-mail esmentada, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
En cas que ens faciliti les seves dades interessant-se en els nostres serveis o per a sol·licitar pressupost, la base legitimadora del tractament serà l’eventual relació precontractual.
El fet de facilitar-nos les dades és voluntari, encara que, en cas de no fer-ho, no es podrà respondre a la sol·licitud, consulta o reclamació. Per tant, la comunicació de les seves dades personals a aquest efecte és un requisit necessari perquè puguem atendre les peticions formulades per aquesta via.
Les dades seran conservades durant el temps necessari per a donar resposta a la seva sol·licitud, petició, consulta o reclamació i donar aquesta per definitivament tancada. Posteriorment, seran conservats, a manera d’històric de comunicacions, durant un termini d’un any, tret que vostè sol·liciti abans la seva supressió.
El titular de les dades té dret a sol·licitar l’accés a elles, la seva rectificació o supressió, així com a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix i a la portabilitat de les seves dades, en els casos previstos en el Reglament General de Protecció de Dades. Enfront de qualsevol fet que considerés una violació dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles en www.aepd.es).
Si es faciliten a través d’aquesta web dades de tercers, qui ho faci assumeix la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el que es preveu en l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades.
L’usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta Web sigui certa. A aquest efecte, respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real. L’usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi al titular d’aquesta web o a tercers.
El titular d’aquesta web garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que li siguin facilitades. A tal fi, té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa que són necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d’acord amb el que s’estableix en la normativa aplicable.
A fi de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, aquesta Administració de Finques ha rebut l’assessorament jurídic de la signatura especialitzada Picón & Asociados Abogados.